Új Nemzeti Kiválóság Program 2019

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

Az elnyerhető 5 vagy 10 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézményben –köztük az Óbudai Egyetemen – folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 50-300 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, míg az őket fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak.

A 2019/2020-as tanévtől pályázat támogatója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM), szakmai közreműködőként pedig az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2019. augusztus 15-ig dönt.

Az 2019/20-as tanévben megjelent pályázatok:

 1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Figyelem! Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében ettől az évtől az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

4. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik valamely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyertek el vagy 2019. évi nyílt pályázatára pályáztak, és várhatóan 2019. szeptember 1. – 2020. június 30. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyban állnak, és oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesül legkésőbb 2019. szeptember 1. napjáig fogadó felsőoktatási intézménnyel a 2019. szeptember 1. – 2020. június 30. közötti időszakra.

5. Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5 vagy 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak, az adott pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően.

Az ösztöndíjas időszak 2019. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig (10 hónap), vagy keresztféléves képzésben részt vevők esetén 2019. szeptember 1-jétől 2020. január 31-ig, illetve 2019. február 1-jétől 2019. június 30-ig (5 hónap) szól, a pályázati kategóriának megfelelően.

Információk a pályázati lehetőségekről

Az egyes pályázati kiírások az oldal alján érhetőek el.

A Programról további információk érhetőek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon .

A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Óbudai Egyetem pályázati koordinátora és ügyintézője tud felvilágosítással szolgálni az alábbi elérhetőségeken.

Bíróné Troll Marianna ÚNKP intézményi ügyintéző

Email: unkp-koordinator@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5697

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

Takács Tamás  ÚNKP intézményi koordinátor

Email: unkp-koordinator@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5774

1034 Budapest, Bécsi út 96/B


A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat 2019. június 6-ig lehet benyújtani!

Kivételt képez a „Tehetséggel fel!” konstrukció, ahol 2019. június 20. a beadási határidő!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatra történő jelentkezés két lépésben valósul meg:

1. ÓE ÚNKP elektronikus pályázati felületen történő jelentkezés

 • Kérjük regisztráljon az ÓE ÚNKP elektronikus pályázati felületén
 • A pályázati portálon a regisztrációt követően kitölthető a választatott pályázati kiírásnak megfelelő Pályázati Adatlap és annak kötelező mellékletei
 • A papír alapú pályázati csomag beadásához a pályázati portálról nyomtathatóak a dokumentumok

2.Papír alapú pályázati csomag beadása

 • Az elektronikus felületen elérhető Pályázati Adatlapot és annak kötelező mellékleteit, valamint a pályázat típusától függő további mellékleteket az adott kategória Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve lehet benyújtani az alábbiak szerint:

POSTAI KÜLDEMÉNYKÉNT

 • egy nyomtatott példányban, aláírva, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP 2019”) ÚNKP intézményi ügyintézőnek megküldve a 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. címre,
 • egyetemi dolgozók esetén egy nyomtatott példányban, aláírva, belső postai úton is lehetőség van megküldeni a pályázati anyagot a megadott címre

VAGY

SZEMÉLYESEN BENYÚJTVA

 • Az Óbudai Egyetemen személyesen is lehetőség van leadni az ÚNKP pályázatot az az ÚNKP intézményi ügyintézőnél ügyfélfogadási időben
  • Helyszín: Oktatási Főigazgatóság, Oktatásszervezési Iroda; 1034 Budapest, Doberdó út 6. D.1.05/g.;
  • Ügyfélfogadási idő: H-CS: 9.00 – 15.00; P: 9.00 – 12.00
 • Személyesen leadva érvényes pályázatnak az 1 db nyomtatott példányban, aláírva jelentkezési határidőig átvételi elismervény ellenében leadott, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltött és aláírt Pályázati Adatlappal és annak mellékleteivel rendelkező pályázati anyag minősül

Figyelem! A papír alapon benyújtott pályázat KIZÁRÓLAG abban az esetben érvényes, ha a pályázó az elektronikus felületen is regisztrálta jelentkezését, és véglegesítette pályázati anyagát.

Frissítve: 2024.05.10.