Új Nemzeti Kiválóság Program – 2017

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az ÚNKP ösztönzi a kimagasló kutatási és alkotói tevékenységet, a kiváló teljesítményt nyújtó, magyarországi felsőoktatási intézménynél kutatást és alkotó tevékenységet folytató – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, 40 év alatti oktató, kutatók támogatásával. Az ÚNKP a kutatói, alkotói kiválóságot minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • alapképzésen tanulmányaikat a 2017/2018-as tanévben megkezdők,
 • alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben is folytatják alapképzésen tanulmányaikat,
 • mesterképzésen tanulmányaikat a 2017/2018-as tanévben megkezdők,
 • mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben is folytatják mesterképzésen tanulmányaikat,
 • doktori képzésen a 2017/2018-as tanévben hallgatói jogviszonnyal tanulmányaikat megkezdők,
 • doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2017/2018-as tanévben is folytatják doktori képzésen tanulmányaikat,
 • doktori képzésen a 2017/2018-es tanévben doktorjelölti jogviszonnyal tanulmányaikat megkezdők,
 • PhD fokozattal rendelkező oktatók vagy kutatók, akik a pályázat beadásának napjáig nem töltötték be még 40. életévüket. [A korhatár emelkedik a csecsemőgondozási díj (CSED), valamint a gyermekgondozási díj (GYED) igénybevételének időtartamával.]

A pályázatok benyújtásának további feltételei a lentebb közzétett pályázati útmutatókban tekinthetők meg.

Az ösztöndíj mértéke (Ft/fő/hó)

Alapképzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 75.000.-
Mester- (vagy osztatlan) képzésben részt vevő ösztöndíjas hallgató: 100.000.-
Doktori képzésben részt vevő első-, másodéves ösztöndíjas hallgató: 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő harmadéves ösztöndíjas hallgató: 150.000.-
Doktorjelölti jogviszonyban álló ösztöndíjas: 250.000.-
Fiatal oktató, kutató I.*: 300.000.-
Fiatal oktató, kutató II.**: 350.000.-

Fiatal oktató, kutató I.: 4 éven belül PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét be nem töltött, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató. [A korhatár emelkedik a csecsemőgondozási díj (CSED), valamint a gyermekgondozási díj (GYED) igénybevételének időtartamával.]

** Fiatal oktató, kutató II.: 4 éven túl PhD/DLA fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét be nem töltött, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató. [A korhatár emelkedik a csecsemőgondozási díj (CSED), valamint a gyermekgondozási díj (GYED) igénybevételének időtartamával.]

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5 vagy 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak.

Az ösztöndíjas időszak 2017. szeptember 1-jétől 2018. június 30-ig (10 hónap), vagy 2017. szeptember 1-jétől 2018. január 31-ig, illetve 2018. február 1-jétől 2018. június 30-ig (5 hónap) szól.

Az ösztöndíjas jogviszony az előírt szakmai elvárások teljesítése esetén 2018/2019. tanévtől további 5-10 hónappal meghosszabbítható. („Továbbfutó” kategória; részletszabályokat a Pályázati Útmutató tartalmazza).

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázattal kapcsolatban segítséget az alábbi elérhetőségeken kérhet.

Alap- és mesterképzési, valamint fiatal oktató, kutató pályázatok esetén:

Végh Norbert ÚNKP egyetemi koordinátor és ügyintéző

Email: vegh.norbert@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5992

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

Doktori hallgatói képzési és doktorjelölti pályázatok esetén:

Hersics Katalin ÚNKP ügyintéző

Email: hersics.katalin@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5697

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

A Pályázati Adatlapot és annak összes mellékletét a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának vagy doktori tanács elnökének címezve lehet

 • egy nyomtatott példányban, aláírvapostai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP Pályázat”) a 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. címre, vagy
 • egy nyomtatott példányban, aláírva , személyesen benyújtva Hersics Katalin vagy Végh Norbert ÚNKP pályázati ügyintézőknél, vagy
 • egyetemi dolgozók esetén egy nyomtatott példányban, aláírva, belső postai úton benyújtani (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP Pályázat”) az Oktatási Főigazgatóság, Doberdó út címre.

A pályázati anyag teljes tartalmát 2 pédányban elektronikus formában is be kell nyújtani; nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve, mellékelve a nyomtatott pályázati anyag mellett.

A pályázat benyújtásának határideje

A Pályázati Adatlapot az alap-, a mester-, a doktori hallgatói képzési valamint a doktorjelölti pályázók kizárólag elektronikus formában – az OE honlapon közzétételre kerülő linken – tölthetik ki, majd nyomtathatják le, míg a fiatal oktató, kutató pályázóknak kizárólag a lentebb elérhető nyomtatványt kell kitölteniük a pályázati anyaghoz.

Az elektronikus pályázati lap az alábbi linken érhető el; a felületre a Neptun azonosító-jelszó párossal lehet belépni: https://unkp.uni-obuda.hu/index.php

A pályázatokat – minden pályázat esetében – 2017. május 19. – 2017. június 6. között lehet benyújtani!

A pályázat érvényességének vizsgálata, a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás

A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a fogadó felsőoktatási intézmény végzi.

Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázót egy alkalommal a pályázó pályázati adatlapon megadott e-mail címére megküldésre kerülő elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés pályázó e-mail címére történt megküldésétől számított 5 munkanap.

Hiánypótlásnak nincs helye, ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget a fogadó felsőoktatási intézmény megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek,
 • a pályázat olvashatatlan, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
 • a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget,
 • nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai, az elbírálás határideje, a pályázat eredményéről történő értesítés módja, határideje

Az érvényesen benyújtott, befogadott pályázatokat a Pályázati Útmutatóban megadott módon és szempontok szerint a fogadó felsőoktatási intézmény szakértői értékelik, mely értékelés alapján a felsőoktatási intézmény rektora vagy doktori tanács elnöke tesz támogatási javaslatot az oktatásért felelős miniszternek.

Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter 2017. augusztus 25-ig dönt. A döntésről a pályázókat a felsőoktatási intézmény tájékoztatja. A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Frissítve: 2024.05.10.