Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó, a 34/2012. (VIII. 15.) KIM rendelettel módosított 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján az Óbudai Egyetem honlapján közzéteszi közérdekű adatait.

Egységes közadatkereső rendszer (központi elektronikus jegyzék):

Általános közzétételi lista:

  1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Közzétételi egység

Közérdekű adat

Legutóbbi módosítás

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Óbudai Egyetem

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Postai cím: 1300 Budapest, Pf. 97.

Telefonszám: +36 (1) 666-5605

E-mail cím: rektor@uni-obuda.hu

Honlap: https://uni-obuda.hu/

2022.06.01.

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

2023.10.26.

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes
szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

Vezető:

Név: Prof. Dr. Kovács Levente rektor

Telefonszám: +36 (1) 666-5626

E-mail cím: kovacs@uni-obuda.hu

Szervezeti egységek vezetői: https://uni-obuda.hu/szervezeti-egyseg/

https://uni-obuda.hu/vezetoi-nevsor/

2023.11.09.

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az
ügyfélfogadási rend

Tanulmányi osztályok elérhetőségei és félfogadási rendje: https://neptun.uni-obuda.hu/eler/to

2022.08.22.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma,
összetétele, tagjainak neve, beosztása,
elérhetősége

2022.08.01.

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével működő gazdálkodó
szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve,
a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Név: Óbudai Egyetem Nonprofit Kft.

Székhely és postai cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Telefonszám: +36 20 236 3931

Elektronikus levélcím: mezei.miklos@uni-obuda.hu

Képviseli: Mezei Miklós, ügyvezető

Főtevékenység:

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

Nyomás (kivéve: napilap)

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Könyv-kiskereskedelem

Újság-, papíráru-kiskereskedelem

Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

Szállodai szolgáltatás

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Könyvkiadás

Egyéb kiadói tevékenység

Egyéb szoftverkiadás

Számítógépes programozás

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Műszaki vizsgálat, elemzés

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

Reklámügynöki tevékenység

Médiareklám

Piac-, közvélemény-kutatás

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Munkaközvetítés

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

Építményüzemeltetés

Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

Sport, szabadidős képzés

Járművezető-oktatás

M.n.s. egyéb oktatás

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Alkotóművészet

M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Éttermi, mozgó vendéglátás

Rendezvényi étkeztetés

Italszolgáltatás

Az Egyetem részesedésének mértéke: 100%

2019.10.23.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított
közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége
(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési
szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt
alapító határozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége,
működési engedélye

Nem releváns.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe,
valamint a főszerkesztő neve

1. Óbudai Egyetem Hírmondó (https://uni-obuda.hu/hirmondok/)

Felelős kiadó neve: Prof. Dr. Kovács Levente

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Vezető szerkesztő: Szeberényi Csilla

2. Acta Polytechnica Hungarica (http://acta.uni-obuda.hu//)

Szerkesztőség és kiadó neve: Óbudai Egyetem

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Kovács Levente

3. μszaki Hallgatói Lap (https://issuu.com/muszaki)

Szerkesztőség és kiadó neve: ÓE HÖK elnök

Címe: muszaki@hok.uni-obuda.hu

Főszerkesztő: Bolla Daniella

4. Obuda University e-Bulletin (https://uni-obuda.hu/e-bulletin)

Címe: 1034 Budapest, Bécsi út 96. B. ép.

Főszerkesztő: Rudas J. Imre

2022.10.06.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult
szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó
szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló
szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

Honlap:

https://uni-obuda.hu/kuratorium/#

2023.08.23.

 

  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Közzétételi egység

Közérdekű adat

Legutóbbi módosítás

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos
és teljes szövege

2023.11.01.

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot
ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol nyelven

Nem releváns.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nem releváns.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek
(igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása,
alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító
irat benyújtásának módja (helye, ideje),
ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje
(elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek
intézését segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető formanyomtatványok, az
igénybe vehető elektronikus programok elérése,
időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet
megillető jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

Nem releváns.

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díjmértéke, az abból adott
kedvezmények

Nem releváns.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),
az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei

Az Egyetem az általa végzett adatkezelésekről az „Adatvédelem” menüpont alá feltöltött adatkezelési tájékoztatók útján nyújt tájékoztatást: https://uni-obuda.hu/adatvedelem/. Ezen adatkezelési tájékoztatókban a hozzáférési jog (ideértve a másolathoz való jogot is) gyakorlásának módjáról minden esetben megtalálható minden információ.

Az érintett a rá vonatkozó személyes adatok vonatkozásában a hozzáférési jogát – melynek keretében másolatot is kérhet saját személyes adatairól – díjmentesen gyakorolhatja. A GDPR 12. cikk (5) bekezdésének megfelelően, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyetem mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel.

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok tekintetében az adatok megismerésének módjáról az Egyetem a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzatában nyújt tájékoztatást: https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/informatikai-es-adatvedelmi-szabalyzatok/7-az-obudai-egyetemnek-a-kozerdeku-es-a-kozerdekbol-nyilvanos-adatok-kozzetetelerol-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresenek-rendjerol-szolo-szabalyzata/

2023.04.01.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nem releváns.

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem
korlátozza

2023.10.26.

9.

A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett
hirdetmények, közlemények

2022.09.21.

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

2023.04.27.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló
igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti
egység neve, elérhetősége, az információs
jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló szabályzat: https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/informatikai-es-adatvedelmi-szabalyzatok/7-az-obudai-egyetemnek-a-kozerdeku-es-a-kozerdekbol-nyilvanos-adatok-kozzetetelerol-valamint-a-kozerdeku-adatok-megismeresenek-rendjerol-szolo-szabalyzata/

Illetékes szervezeti egység neve: Rektori Hivatal Titkárság

Postai cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.

E-mail cím: jog@uni-obuda.hu

2023.04.01.

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére
vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2023.09.06.

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező
statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai

2024.01.31.

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot
ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő
közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns.

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és
egyedi közzétételi lista

2024.01.25.

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető
kulturális közadatok listája a rendelkezésre
álló formátumok megjelölésével, valamint
a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítható közadat típusokról való
tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével

Nem releváns.

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nem releváns.

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke,
a díjszámítás alapját képező tényezőkkel
együttesen

Nem releváns.

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nem releváns.

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szerződő feleinek
megjelölése, a kizárólagosság időtartamának,
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb
lényeges elemeinek megjelölése

Nem releváns.

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos
jogot biztosító megállapodások szövege

Nem releváns.

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló
törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és
terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére

Nem releváns.

 

 

  1. Gazdálkodási adatok

 

Közzétételi egység

Közérdekű adat

Legutóbbi módosítás

 

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves
költségvetési beszámolója

2023.04.27.

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és
vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az
egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve

2023.07.27.

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns.

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023.04.27.

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők,
pályázat eredménye)

Nem releváns.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai szakmai és
munkavállalói érdekképviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális,
szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított,
ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések

2024.01.25.

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2023.04.27.

 

Frissítve: 2024.05.10.