Tisztségviselők

Általános rektorhelyettes

Az Óbudai Egyetem megbízott általános rektorhelyettese Prof. Dr. Molnár András egyetemi tanár, feladata a rektor akadályoztatása, érintettsége, a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a rektor helyettesítése. Ellátja az Egyetem rektorának általános helyettesítését és képviseletét a főhatóságoknál, hazai és nemzetközi szervezeteknél, valamint egyéb testületeknél.

Az általános rektorhelyettes közreműködik az intézményfejlesztési terv kidolgozásában, monitoring rendszerének összeállításában és a terv végrehajtásának monitorozásában. Kapcsolatot tart a fejlesztési programok végrehajtásában érintett regionális fejlesztési bizottságokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel. Az általános rektorhelyettes irányítja az intézményi akkreditációs folyamatokat, kapcsolatot tart a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal. Összehangolja az egyetemi szintű rendezvények előkészítését, felügyeli és szervezi a szakmai, társadalmi kapcsolatokat. Szakmailag irányítja és összehangolja az Egyetem beiskolázási kommunikációs és marketing tevékenységét.

Ipari és Üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes

Az Óbudai Egyetem ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettese Prof. Dr. Felde Imre egyetemi tanár. Az ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes alapfeladata az Egyetem ipari szerepvállalásához kapcsolódó tevékenységeinek intézményi szintű koordinálása, felügyelete és szervezése. Az ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes − a rektor által átadott hatáskörben − felelős az Egyetem szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szakmai tevékenységének felügyeletéért, az Egyetem pályázati, kutatáshasznosítási, innovációs; az Egyetem ipari és üzleti szerepvállalásához kapcsolódó tevékenységeinek intézményi szintű koordinálásáért és felügyeletéért.
Azon stratégiai kezdeményezések beazonosítása, vizsgálata, értékelése és koordinációja, amelyek jelentős potenciális ipari és üzleti előnnyel járhatnak az Egyetem számára szintén az ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes hatáskörébe tartoznak.
Felelős továbbá az Egyetem üzleti kapcsolatainak koordinációjáért, az együttműködések súlypontjainak- és a kapcsolódó tevékenységek szabályozásának kialakításáért.
Az ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes szakmailag irányítja és felügyeli az Egyetem pályázati, kutatáshasznosítási tevékenységét, a legjobb nemzetközi gyakorlatok figyelembevételével.

Tudományos rektorhelyettes

Az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese Prof. Dr. Gulácsi László egyetemi tanár. A tudományos rektorhelyettes alapfeladata az egyetem kutatási és tudományos, valamint nemzetközi tevékenységével összefüggő feladatainak intézményi szintű felügyelete, szervezése és koordinálása. A tudományos rektorhelyettes − a rektor által átadott hatáskörben − felelős az egyetem tudományos, kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának kialakításáért, a K+F színvonalának növeléséért, az egyetem nemzetközi kapcsolatainak kialakításáért, fejlesztéséért, e területeken a jogszabályoknak megfelelő működésért.

A tudományos rektorhelyettes hatáskörébe tartozik különösen: az egyetem hazai és nemzetközi kutatási, tudományos és innovációs stratégiájának kidolgozása, tudományszervezési tevékenységének felügyelete, ideértve az egyetemi K+F+I és publikációs tevékenységek nyilvántartásának és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásnak irányítása és felügyelete. Az egyetem Tudományos Tanácsa elnöki feladatait ellátja, tevékenységét felügyeli. További feladatai: az egyetem pályázati, innovációs alapkutatási tudományos tevékenységeinek intézményi szintű koordinálása és felügyelete, a tudományos tevékenységgel összefüggő minőségértékelési rendszer irányítása, a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szintű felügyelete, K+F+I és publikációs tevékenységek nyilvántartásának és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásnak irányítása és felügyelete, tudományos, kutatási célú ösztöndíjak biztosításának stratégiai kérdései, a karok tudományos konferenciáinak koordinálása, a Magyar Tudomány Ünnepe egyetemi rendezvényeinek szakmai felügyelete, koordinálása, a nemzetközi és hazai konferencia-részvételt támogató intézményi pályázati rendszer működtetése, a felügyeleti területén a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjának biztosítása, a tudományos folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékony működtetése, a tudományos továbbképzéssel kapcsolatos feladatok koordinálása, az egyetem tudományos ismeretterjesztő tevékenységének koordinálása, a bel- és külföldi kiküldetési szabályzat előírásainak betartása, a könyvtár- és tartalomfejlesztési szolgáltatások és stratégiai kérdések szakmai felügyelete, az egyetemi Tudományos Tanács irányítása. Kapcsolatot tart az egyetemi Doktorandusz Önkormányzattal, továbbá törvényes működésének felügyeletét ellátja. Közreműködik az egyetem Stratégia és Intézményfejlesztési Tervének kialakításában, a doktori iskolák központi tanulmányi adminisztrációjának ellátásában és felügyeletében, valamint a doktori hallgatói panaszok, fellebbezések kezelésében. A tudományos rektorhelyettes – a rektor felkérése alapján – őt helyettesíti: egyetemi és külső protokolláris eljárásokban, tudományos, kutatásszervezési kérdésekkel kapcsolatos konferenciákon, tanácskozásokon, tudományos, kutatásszervezési ügyekkel kapcsolatos meghívás alapján teljesítendő rendezvényeken, üléseken, hivatalos eljárásokban.

Oktatási rektorhelyettes

Az Óbudai Egyetem megbízott oktatási rektorhelyettese Dr. habil. Rácz Ervin egyetemi docens. Az oktatási rektorhelyettes a rektor oktatási ügyekben illetékes helyettese, a rektornak közvetlenül alárendelten látja el feladatait. Az oktatási rektorhelyettes − a rektor által átadott hatáskörben − felelős az egyetem oktatási stratégiájának kialakításáért, az oktatási tevékenység színvonalának növeléséért és e területen a jogszabályoknak megfelelő működésért.

Feladatai közé tartozik az egyetemen folyó képzési tevékenység koordinálásával kapcsolatos egyetemi szintű teendők ellátása, az ügyintézés felügyelete, szakmai irányítása és ellenőrzése, az oktatással kapcsolatos egyetemi szabályzatok tervezeteinek és módosításának tartalmi előkészítése az intézmény oktatási tevékenységének fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kidolgozása és végrehajtásának szervezése, a szakindítási, szakalapítási kérelmek előkészítésének egyetemi szintű koordinálása, a javaslatok elkészítése és Szenátus elé terjesztése. Irányítja az egyetemi szintű tantervi irányelvek kidolgozását, a tananyagellátással kapcsolatos feladatok. Ellátja a felvételi eljárás lebonyolításával kapcsolatos egyetemi szintű koordinációs feladatokat, felelős a Neptun rendszer adatállományának szakmai tartalmáért, a Neptun Hallgatói Tanulmányi, Információs és Pénzügyi Rendszer működtetését felügyeli rektor által átruházott jogkörben dönt a felvételi fellebbezési ügyekben, betartatja a hallgatói követelményrendszer szabályzat előírásait. Közreműködik az intézményfejlesztési terv kidolgozásában és végrehajtásában. Irányítja az oktatási tevékenységgel összefüggő minőségértékelési rendszert, különös tekintettel az oktatói munka hallgatói véleményezésére és az oktatói teljesítmény mérésére.

Az oktatási rektorhelyettes kapcsolatot tart az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal.

Dékánok

A dékán a kar vezetője, aki felett a munkáltatói jogkört – a rektor gyakorolja.

A dékán feladat- és hatásköre többek között a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az egyetem, valamint a kar képviselete, a karon folyó képzési és tudományos kutatási, igazgatási és keretgazdálkodási tevékenység irányítása, összehangolása, ellenőrzése, a kar rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok, vagyon és más források feletti – jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerinti – rendelkezés.

A dékán feladat- és hatáskörét részletesen a Szervezeti és Működési Rend szabályzata tartalmazza.

Az Óbudai Egyetem dékánjai

Alba Regia Műszaki Kar (AMK)
Prof. Dr. Györök György egyetemi tanár
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar (BGK)
Prof. Dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar (KVK)
Prof. Dr. Molnár György egyetemi tanár
Keleti Károly Gazdasági Kar (KGK)
Dr. habil. Garai-Fodor Mónika egyetemi docens
Neumann János Informatikai Kar (NIK)
Dr. Eigner György egyetemi docens
Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar (RKK)
Dr. habil. Koltai László egyetemi docens
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Prof. Dr. Gall Anthony PhD egyetemi tanár

Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) főigazgató

Az Óbudai Egyetem által létesített Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (a továbbiakban EKIK) közvetlenül a rektor alá rendelt önálló szervezeti egység, amely több tudomány- és szakmai területen folytat tudományos kutató–fejlesztő–innovációs tevékenységet, valamint tudományszervezési és oktatási tevékenységet.

Az EKIK-et a főigazgató: Prof. Dr. Haidegger Tamás vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogkört a rektor gyakorolja.

A főigazgató feladat- és hatásköre: a rektor által átruházott hatáskörben és a rektor által meghatározott körben az Egyetem, valamint az EKIK képviselete, az EKIK-ben folyó tudományos kutatási, szervezési, képzési és kapcsolódó gazdasági tevékenység irányítása, összehangolása, az EKIK rendelkezésére álló költségvetési előirányzatok vagyon és más források feletti – jogszabályok és egyetemi szabályzatok szerinti – rendelkezés, az EKIK fejlesztési tervének összeállítása, a jóváhagyott terv végrehajtásának megszervezése. További feladatai az EKIK nemzetközi kapcsolatainak irányítása, az EKIK szervezeti egységeinek irányítása, az EKIK munka-, tűz- és vagyonvédelemi tevékenységének felügyelete és ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása. Kiadmányozási jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzattal, a hallgatói jogviszonyból eredő jogok és kötelességekre vonatkozó előírások érvényesítésének biztosítása, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés hatékony működtetése, eljárás mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, szabályzat hatáskörébe utal. A főigazgatót feladatai ellátásában főigazgató-helyettes segíti, illetve akadályoztatása esetén helyettesíti. A főigazgató-helyettest az EKIK Tanács javaslatára a rektor bízza meg legfeljebb 3 éves időtartamra. A főigazgató-helyettes feladatai különösen: szervezési, adminisztratív és operatív vonatkozásokban segíti a főigazgató munkáját, a főigazgató akadályoztatása esetén ellátja helyettesítését, gyakorolja az aláírási jogokat.

Gazdasági főigazgató

Az Óbudai Egyetem gazdasági főigazgatója Fehér Botond, aki szervezi a főigazgatóság ügyviteli tevékenységét, megtervezi a költségvetési és egyéb központi pénzügyi forrásokat az egyetemi és a kari vezetéssel együttműködve. Gondoskodik az egyetemi bérgazdálkodás pénzügyi lebonyolításáról, a munkaügyi nyilvántartásokról és adatszolgáltatásokról, megszervezi és ellenőrzi a tervezést, a gazdálkodást, a számvitelt és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt, kialakítja a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét, biztosítja a gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtását, betartását. Gazdasági ügyviteli szolgáltatást nyújt a szervezeti egységeknek, azok bevételszerző tevékenysége elősegítésére, szakmailag felügyeli az önálló egységek gazdálkodási tevékenységét.

Nemzetközi főigazgató

Az Óbudai Egyetem nemzetközi főigazgatója Bial Tibor.

Frissítve: 2024.01.29.