Erasmus+ oktatási és képzési célú mobilitás

Az Óbudai Egyetem (ÓE) elkötelezett a nemzetköziesítés megvalósításában, ezért kiemelten támogatja oktatók és adminisztratív munkatársak oktatási vagy képzési célú mobilitási tevékenységét partneregyetemeken vagy bármely külföldi egyetemen. Célunk, hogy az Európai Unió Erasmus+ programja keretében minél több munkatárs kapcsolódjon be a nemzetköziesítésbe és éljen a program által nyújtott lehetőséggel.

A pályázat benyújtása előtt érdemes tanulmányozni az általános feltételeket, valamint az aktuális pályázati felhívást, mivel az egyes felhívások eltérőek lehetnek a szabályzatok, a Tempus Közalapítványtól kapott instrukciók és a korábbi tapasztalatok függvényében.

Oktatók – oktatási célú mobilitás

Az oktatók számára elsősorban az oktatási célú mobilitás megpályázása javasolt és támogatott, ezért egy tanéven belül képzési célú mobilitás csak akkor támogatható, ha az oktató már részt vett oktatási célú mobilitáson.

Oktatók, adminisztratív munkatársak – képzési célú mobilitás

A mobilitás megvalósításához az alábbi lehetőségek állnak a munkatársak rendelkezésére:

 • Külföldi intézmények felkeresése munkatapasztalat és jó gyakorlatok megismerése céljából;
 • Külföldi intézmények által szervezett ún. Staff week programok;
 • Külföldi intézmények által szervezett nyelvtanfolyamok, szakmai tanfolyamok, képzések, valamint nyári egyetemek.

Konferencia részvétel az Erasmus+ program keretében nem támogatható.

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás kétszer jelenik meg évente:

 • május elején az őszi félévben tervezett mobilitásokra,
 • november elején a tavaszi félévben tervezett mobilitásokra.

A 2023. őszi mobilitásokra 2023. május 15-ig lehet regisztrálni. Bővebb információ és a mobilitások tervezésére és szervezésére vonatkozó alapelvek a Pályázati felhívásban találhatók.


Fenti célok megvalósítása érdekében az ÓE Nemzetközi Oktatási Iroda (NOI) pályázatot ír ki Erasmus+ oktatási és képzési mobilitások támogatására programországok (az Európai Unió országai, Észak-Macedónia, Szerbia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország) és – kreditmobilitás keretében – partnerországok (az előző pontban nem felsorolt bármely más ország) intézményeiben. Kérjük, hogy a kreditmobilitás pályázat benyújtásában közreműködő oktatók is jelezzék kiutazási szándékukat az adott időszakra vonatkozóan.

A 2023. augusztus 1. és 2024. január 31. között megvalósítandó mobiliásokra 2023. május 15-ig kell jelentkezni. A pályázat két fordulóból áll: 1.) előzetes regisztráció és 2.) a pályázat benyújtása.

 1. Előzetes regisztráció (határidő: 2023. május 15.):
  • A tervezett mobilitási tevékenységet, fogadó intézményt, tervezett időtartamot az online űrlapon kell megadni. A regisztráció során kérjük kifejteni az egyéni motivációt, a mobilitási programban való részvétel várható eredményét, karra/intézetre/szervezeti egység nemzetköziesítési törekvéseire gyakorolt hatását.
  • A regisztráció során legfeljebb 2 fogadó intézményt lehet megadni. Az intézmények sorrendje egyben preferencia is.
  • A beérkezett regisztrációkat a NOI összesítve megküldi a karok, illetve egyéb szervezeti egységek vezetői részére jóváhagyásra és prioritási sorrend felállítása céljából. A beérkezett regisztrációkat az előzetesen meghatározott értékelési szempontrendszer alapján a kar, központi szervezeti egység esetén a szervezeti egység vezetője rangsorolja, a támogathatóságról a kar dékánja, illetve a szervezeti egység vezetője hoz döntést. A benyújtott jelentkezések elbírálásánál előnyt élveznek:
   • az Erasmus programban először pályázók,
   • a kar stratégiai partnerintézményéhez utazók,
   • oktatók esetében az oktatási célú mobilitások,
   • azok az oktatók, akik idegen nyelvű kurzust biztosítanak a beutazó hallgatóknak,
   • a nemzetközi kreditmobilitási pályázat benyújtásában közreműködő oktatók a nemzetközi kreditmobilitási program vonatkozásában,
   • a nemzetköziesítési célok elérését támogató kiutazások,
   • az előző kiutazások után disszeminációs és promóciós tevékenységet megvalósító résztvevők.
  • A rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig támogathatók a tervezett kiutazások. A kari / szervezeti egységi rangsor alapján a pályázók támogatott, várólistás vagy elutasított státuszt kaphatnak. Elutasításra csak a formai hibás, a pályázati kiírás, valamint az Erasmus+ szabályaival össze nem egyeztethető, illetve a munkahelyi vezető által nem támogatott pályázatok kerülnek.
  • A regisztráció eredményének visszaigazolása után a támogatottak részére megítélt összeg a megvalósítási időszak alatt rendelkezésre áll. A kiutazás előtt legalább 4 héttel kérjük a konkrét kiutazási adatokat tartalmazó Pályázatot benyújtani.
  • Amennyiben a tervezett mobilitás nem valósul meg, a lemondást kérjük mielőbb jelezni a kari koordinátor felé és a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre is. A visszalépések során felszabaduló összeget a várólistás pályázók támogatására használjuk fel. A várólistás pályázók támogatása az adott kar vagy szervezeti egység rangsora és a mobilitás megvalósíthatósága alapján történik.
 1. Pályázat benyújtása (határidő: legkésőbb a kiutazás előtt 4 héttel):

Bővebb információ, az ösztöndíj és az útiköltség támogatás összege, valamint a regisztráció kitöltéséhez az online űrlap elérhetősége a Pályázati felhívásban található. A mobilitások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó Alapelveket a Pályázati felhívás 1.sz. melléklete tartalmazza. A regisztráció és a pályázat benyújtásával minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az alapelveket kötelező érvénnyel elfogadja és betartja.

Az ERASMUS szabályokat az egyetem kiküldetésre vonatkozó belső szabályzata egészíti ki.

Megvalósított mobilitásra utólag nem nyújtható be pályázat és nem köthető támogatási szerződés. Nem támogatható más forrásból finanszírozott, vagy a fogadó fél által finanszírozott kiutazás a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

A költségvetési keretek minél hatékonyabb felhasználása érdekében min. 2, max. 5 nap időtartam támogatható. Amennyiben a küldő és a fogadó intézmény között kevesebb, mint 300 km távolság van, akkor legfeljebb 4 nap támogatható.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorokat (elérhetőségeik: https://erasmus.uni-obuda.hu/hallgatoknak/kontakt) vagy Hangay-Tímár Boglárkát (mobility@uni-obuda.hu) kereshetik. A központi egységeknél dolgozó munkatársak részére Hangay-Tímár Boglárka (mobility@uni-obuda.hu) áll rendelkezésre.

Sikeres pályázást és élményekkel teli mobilitást kívánunk!

Nemzetközi Oktatási Iroda

A 2023/2024. tanév tavaszi félévében megvalósítandó mobilitásokra 2023. őszén tesszük közzé a pályázati felhívást.

Az Erasmus+ projekt sikeres megvalósítása, a minőségbiztosítási szempontok figyelembe vétele és a mobilitási források maximális kihasználása érdekében a 2023/2024. tanév őszi félévében tervezett mobilitásokra vonatkozó elbírálási szempontok az alábbiak:

 • A pályázati felhívásban meghirdetett bírálati szempontok.
 • Csak az online felületen benyújtott igényekhez kerül mobilitás allokálásra. További igényeket nem tudunk fogadni a félév során. Csak a kiosztott támogatás erejéig fogadunk módosítási igényeket.
 • Az először utazók előnyt élveznek, ha a szervezeti egység vezetője (rektor, dékán, stb.) támogatja a mobilitást.
 • Az egységvezetőtől beérkezett rangsor az allokáció alapja, az itt felsorolt szempontok kiegészülhetnek további kari szempontokkal is.
 • Az Erasmus+ program keretében az oktatási célú mobilitás prioritást élvez, ezért az oktatók esetében csak oktatási célú mobilitás megvalósítása után támogatható képzési célú mobilitás.
 • Támogatás 2-5 munkanapra lehetséges.
 • A nyelvi képzéseknél is maximum 5 nap támogatható.
 • A 300 km-nél rövidebb légvonalban mért távolságra lévő partnerekhez a mobilitás maximális támogatási időtartama 4 nap.
 • Az oktatók tanévente kétszer, indokolt esetben háromszor utazhatnak (vezetői indoklás szükséges). Az adminisztrációs munkatársak tanévente egyszer utazhatnak. A mobilitások száma az Erasmus+ mobilitási programokra (KA131, KA171) együtt értendő. Jelen pályázatnál – főleg az adminisztratív munkatársak képzési célú támogatásánál – figyelembe vesszük, ha valaki az elmúlt évben már részt vett ilyen típusú mobilitáson. (Az oktatóknak a jövőben érdemes megtervezni, hogy melyik félévben hány mobilitást kívánnak megvalósítani, illetve az adminisztratív munkatársak eldönthetik, hogy melyik félévben kívánnak képzésen részt venni.)
 • A fogadó intézmény és a mobilitás időpontja módosítható az eredetileg beadott tervhez képest. A módosítást a kar / szervezeti egység vezetőjének jóvá kell hagynia. Az előzetes jelentkezés során és a pályázatban jelzett mobilitási tevékenységgel kapcsolatos változásról (cél, időpont, időtartam) egyrészt a kari Erasmus koordinátort, másrészt a NOI-t előzetesen írásban értesíteni kell (mobility@uni-obuda.hu).
 • Az Erasmus program „zöld utazás” keretében plusz támogatással járul hozzá a környezetvédelmi törekvésekhez. A rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függően magasabb támogatás adható a 100-1999 km között (légvonalban mért) távolságokra, ha azokhoz nem repülőgépet, hajót vesznek igénybe. A zöld utazás megtörténtét a hazatérés után számlával vagy jegyekkel hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Előzetesen engedélyezhetünk olyan mobilitásokat, ahol még nincs a fogadó intézménnyel érvényes együttműködési szerződése az Egyetemnek. A támogatási szerződés megkötése viszont csak az intézményi együttműködési szerződés megkötése után lehetséges.
 • A beküldött rangsorokat is figyelembe véve tartanunk kell a mobilitásokra vonatkozó 2/3 oktatás – 1/3 képzés arányt némi rugalmassággal.

Az fent leírt szempontokon kívül az Óbudai Egyetem külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzata, az Erasmus+ programban meghatározott, oktatási és munkatársi mobilitásra vonatkozó általános feltételek, illetve a Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződésben rögzített szempontok a mérvadók, amelyek minden Erasmus+ támogatottra vonatkoznak, ezt az Erasmus+ Támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszik.

Staff Training Week 2023 (STW2023)_EKA RIGA

Greetings from EKA University of Applied Sciences.

It is a pleasure to contact you to invite you to participate in the Staff Training Week 2023 (STW2023) that is organized on September 25-29, 2023 in Riga! http://staffmobility.eu/staffweek/staff-training-week-training-academic

The application form is attached.

Take the opportunity to to participate in Erasmus+ mobility! We will be happy to host you at EKA!

Assessment of Students’ Learning | Profformance+ Thematic Webinar

A PROFFORMANCE konzorcium 2023. június 6-án 14.00 és 16.00 óra között rendezi tematikus webinárium sorozatának második állomását. A fókuszban ezúttal a hallgatói munka értékelése áll és a házigazda a grúz Nemzeti oktatásfejlesztési Központ.

Részletes információt az alábbi meghívóban találnak.

Várjuk jelentkezésüket:

Together with 6 partner countries, the Profformance+ consortium started a series of thematic webinars where participants can learn about the teaching methodologies of higher education. The program is based on the PROFFORMANCE educational excellence database, which contains about 130 higher education methodological good practices submitted by 6 countries’ educators and professional communities for the 2021/2022 PROFFORMANCE Higher Education Teacher Award.

This session of the series will focus on the assessment of students’ learning.

The language of the webinar is English. Participation is free of charge, but registration is required.

We are inviting higher education teachers, professionals, and institutional leaders to come together and get an overview of the PROFFORMANCE project and products, and a panorama of different approaches and methodologies of the assessment of students’ learning.

Main parts of the event:

·         good practice pitches,

·         discussion on how to design and adjust the assessment of learning to students’ needs,

·         exchanging ideas and discussing how to adapt good practices in their own assessment practices,

·         explore the PROFFORMANCE Assessment tool on how can it navigate teachers to make assessments more engaging for students and more relevant to measure how learning outcomes have been achieved

Program information: https://profformance.eu/en/webinar-assessment-of-students-learning

Agenda: https://profformance.eu/en/agenda-webinar-assessment-of-students-learning

Registration: https://rb.gy/mhc58

 

Ösztöndíjpályázat a São Pauló-i Egyetem (USP) kéthetes Innovációs és Tudománydiplomáciai képzésére (Brazília)

 1. július 24. és augusztus 4. között ötödik alkalommal kerül sor a São Paulo Állami Egyetem (USP) Innovációs és Tudománydiplomáciai „téli egyetemi” képzésére (InnSciD 2023) a brazíliai São Pauló-ban.

A kéthetes Global Circulation of Research Data program előadásai és workshop foglalkozásai a tudomány- és innovációs diplomácia, a tudományos adatok, az innovációs ökoszisztéma, az akadémiai adatbázisok, a nyílt tudomány, az adatkezelés, valamint az adatgazdaság területére fókuszálnak. A képzés az akadémiai és a kormányzati szféra, a nemzetközi szervezetek, valamint a magánszektor képviselői számára egyaránt nyitott.

A szervezők a program résztvevői számára ebben az évben 80 ösztöndíjat biztosítanak (ezek közül negyvenet brazil állampolgároknak), amely a nyertes pályázók repülőjegy- és a szállásköltségét fedezi.

További részletek a programról és a jelentkezési feltételekről ezen a linken érhetők el, míg a regisztrációra 2023. május 31-ig ezen a google form-on keresztül van lehetőség.

Kedves Kolléga!

Gratulálunk a sikeres pályázatához!

Annak érdekében, hogy támogatott mobilitását elégedetten és jó élménnyel zárja, a szakmai és adminisztrációs előkészületek során kérjük, szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni:

Szakmai előkészületek:

 • A kiutazó feladata, hogy egyeztessen a fogadó intézménnyel a szakmai programról és a mobilitás kezdő és záró dátumáról, időtartamáról.
 • A nyelvi és szakmai képzésekre utazók is önállóan végzik a regisztrációt, és számlát kérnek, ha releváns.
 • Oktatási célú mobilitás esetén kötelező az intézmények közötti kétoldalú szerződés megléte, ezt az Erasmus+ partnereink oldalon ellenőrizheti. Amennyiben nincs érvényes szerződés az Óbudai Egyetem és a fogadó partner között, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kari Erasmus koordinátorral, aki a dékán által aláírt adatlappal továbbítja a kérést az intézményi Erasmus koordinátorhoz. Mindaddig nem köthető a mobilitásra támogatási szerződés, és nem kezdhető meg a mobilitási tevékenység, amíg a kétoldalú szerződés megkötéséről az intézményi koordinátor nem ad visszajelzést.

Adminisztráció

Mobilitás előtt:

  1. Pályázat benyújtása:

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik előzetes regisztrációját a kar / szervezeti egység támogatta. A pályázatban a konkrét kiutazásra vonatkozó adatokat és tevékenységeket kell megadni, melyre a támogatási szerződés megköthető. A pályázat benyújtása előtt kérjük, gondosan olvassák át az aktuális Pályázati felhívást és annak mellékletét, az Alapelveket.

A Pályázat az alábbi dokumentumokból áll:

A dokumentumok letölthetők a Dokumentumok, hasznos linkek menüpontból is. A kitöltött dokumentumokat írható dokumentum és táblázat formátumban e-mailben szíveskedjen a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre ellenőrzésre megküldeni.

A pályázat és a dokumentumok benyújtásának határideje: a mobilitás kezdete előtt minimum 5 héttel.

  1. Amennyiben a mobilitás képzésen való részvételre vonatkozik, mely nem ingyenes, és az előzetes egyeztetések alapján a NOI támogatja vagy finanszírozza ennek költségét, kérjük, a számlát szíveskedjen megküldeni a NOI részére. A számlának az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

Óbudai Egyetem /Óbuda University
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
VAT: 19308760-2-41
Registration fee (összeg EUR-ban)
Képzésen részt vevő neve

A regisztrációs vagy képzési díjat abban az esetben utalja az Egyetem a szervezőnek, ha a számla a képzés kezdete előtt legalább egy hónappal megérkezik Irodánkhoz. Ennél rövidebb idő esetén a kiutazónak kell megfinanszíroznia a díjat, a számla összegét pedig utólagos elszámolással tudjuk kifizetni a résztvevő számára.

 1. A NOI ellenőrzi a beküldött dokumentumokat, szükség esetén jelzi a szükséges javításokat, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés előkészített példányát e-mailben, amelyben csak az adatlapot kell kitöltenie a kiutazónak. Kérjük, hogy a NOI koordinátor által küldött anyagban dolgozzanak, mivel a támogatások különböző projektekből kerülnek finanszírozásra, így a nyomtatványok szövege, illetve a szerződések száma is változik. Amennyiben nem az előzetesen kiküldött nyomtatvány érkezik vissza, az nem tudjuk elfogadni.
 1. A teljes pályázati anyagot és az ellenőrzött, kitöltött, aláírt támogatási szerződést legkésőbb 4 héttel a kiutazás előtt kell megküldeni a NOI részére. Hiányos vagy hibás pályázati anyagot nem áll módunkban befogadni.
 1. Támogatási összeg utalása:
  1. Az Erasmus+ program szabályai szerint a támogatás kifizetésének a kiutazás előtt meg kell történnie, ezért kérjük a fenti határidők pontos betartását!
  2. A támogatási összeg a teljes pályázati anyagnak a NOI koordinátorához történő megérkezéstől számítva várhatóan 4 héten belül fog megérkezni a kiutazó számlájára.

Mobilitás időtartama alatt:

 1. Minden kiutazó feladata, hogy a fogadó intézményben népszerűsítse az Óbudai Egyetemet. Ehhez készítettünk egy angol nyelvű prezentációt, mely letölthető pdf formátumban vagy ppt formátumban. Kérjük, használjon ki minden alkalmat arra, hogy Egyetemünk képzéseit, nemzetközi projektjeit, szolgáltatásait minél több oktatóval, munkatárssal és diákkal megismertesse.
 1. A fogadó fél igazolása a mobilitás megvalósításáról: Certificate of Attendance

A mobilitás megvalósítását a fogadó intézmény a Certificate of Attendance kiállításával igazolja. Ehhez használható a Dokumentumok között található nyomtatvány, illetve elfogadjuk a fogadó intézmény által kiadott igazolást, ha az alábbi kötelező adatokat tartalmazza:

 1. mobilitás célja (oktatás/képzés),
 2. oktatás esetén az oktatott órák számának leigazolása
 3. mobilitás időtartama (2-5 nap, hétfő-péntek),
 4. fogadó partner hivatalos neve, címe, telefonszáma, honlapja, telefonszáma,
 5. fogadó fél aláírása, olvasható neve, titulusa, aláírás helye, dátuma, hivatalos pecsét.

Fontos, hogy a Támogatási szerződésben szereplő cél, fogadóhely és mobilitási időszak valósuljon meg, egyéb esetben visszafizetési kötelezettség áll fenn.

Hazatérés után:

 1. Mobilitás lezárása:

A mobilitás lezárásához a hazatérést követő 5 munkanapon belül az alábbi dokumentumokat kérjük megküldeni a NOI részére:

 1. Oktatási tevékenység esetén: Certificate of Attendance/Departure (eredeti, papír alapon aláírt jelenlétet igazoló tanúsítvány);
 2. Képzés esetén: Certificate of Attendance/Departure (eredeti, papír alapon aláírt jelenlétet igazoló tanúsítvány);
 3. Mobility Agreement (mindhárom fél által aláírt verzió), ha korábban még nem került megküldésre;
 4. EU Survey (e-mail címre kapott elektronikus kérdőív kitöltve és pdf formátumban lementve);
 5. Kiküldetési elszámolás (saját és egységvezető által is aláírt eredeti verzió, papír alapon – a pályázat leadásakor kitöltött Kiküldetési kérvény második lapfül);
 6. Az oktatás/képzés helyszínén készült fotó (e-mailben).
 1. Disszemináció:
  Az Erasmus+ program a résztvevőktől elvárja, hogy a mobilitás alatt megszerzett tapasztalatokat és tudást osszák meg az egyetemi közösséggel, kollégáikkal és a munkatársakkal, valamint aktívan vegyenek részt a program népszerűsítésében, különösen a hallgatók körében. Kérjük, a mobilitás során készült képekből 1-2 fotót juttassanak el az irodához a nyilatkozatukkal együtt, mely szerint hozzájárulnak annak felhasználásához a program népszerűsítése céljából. Előre is köszönjük közreműködésüket!
 1. Az Erasmus+ program promóciója a hallgatók számára:

A pályázati regisztrációkor minden kiutazónak vállalnia kellett, hogy az Erasmus+ program lehetőségeit a diákjaink körében népszerűsíti. Kérjük, röviden számoljon be erről a NOI felé.

 1. Erasmus Without Paper (EWP)
  Óvjuk meg környezetünket! Az Erasmus+ program EWP programja keretében is törekszünk arra, hogy csak a legszükségesebb dokumentáció kerüljön kinyomtatásra, minden egyéb nyomtatványt elektronikusan kell továbbítani. Ezért kérjük, hogy a dokumentumokat minden esetben elektronikus formában töltsék ki, és küldjék meg a NOI részére. Ez alól az alábbi dokumentumok kivételek, mivel ezekből kinyomtatott és aláírt példányokra is szükségünk van:

  • támogatási szerződés (2 pld.),
  • kiküldetési kérvény (1 pld.),
  • kiküldetési elszámolás (1 pld.),
  • Certificate of Attendance (1 pld).

Köszönjük közreműködését!

Pályázati felhívások

Pályázati felhívás 2023/2024 őszi félév

Mobilitási pályázat benyújtásához:

Pályázati űrlap

Erasmus nyilatkozat

Mobility Agreement oktatási tevékenységre vagy

Mobility Agreement képzési célú tevékenységre

Kiküldetési kérvény

Green travel

Mobilitás alatt:

 • Az Óbudai Egyetem bemutatásához angol nyelvű prezentáció (pdf, pptx)

Hazatérés utáni dokumentumok:

Erasmus+ képzési lehetőségek munkatársaknak:

Egyéb tájékoztató anyagok és linkek:

Általános mobilitási kérdések

FOGADÓ SZERVEZETTEL VALÓ KAPCSOLATFELVÉTEL / MOBILITY AGREEMENT

Pályázhatok-e programországokon kívüli oktatási mobilitásra (nemzetközi kreditmobilitásra)?

 • Igen, akár a KA131-es pályázat keretében, de a forrás szűkössége és a jelentősen magasabb költségek miatt rektori döntés alapján történik a támogatás odaítélése.
 • Igen, ha a KA171-es pályázat keretében kapcsolattartó a külföldi intézménnyel és közreműködött az intézményi pályázat elkészítésében.
 • Igen, ha a KA171-ben a pályázatot nyert kapcsolattartó oktató támogatja a kiutazást. A kapcsolattartóról a KA171 programkoordinátornál lehet érdeklődni.

Pályázhatok konferenciára?

 • Nem, az ERASMUS+ programban konferencia részvétel nem támogatható.

Mikortól vehetem fel a kapcsolatot a fogadó egyetemmel/szervezettel?

 • A fogadó szervezettel a kapcsolatot csak pozitív kiértesítés után lehet felvenni.

Ki veszi fel a kapcsolatot a fogadó egyetemmel/szervezettel? / Ki intézi az oktatás/képzés szervezését?

 • A fogadó egyetemmel a kapcsolatot és az egyeztetést a kiutazó végzi.

Mi az a Staff Week program?

 • Számos egyetem szervez olyan egy hetes programot, ahol egyes tématerületeket kiemelve előadásokat, workshopokat szerveznek. Kiváló alkalom ez a jó gyakorlatok megismerésére, valamint további kapcsolatok építésére.

Csak partner intézményhez lehet menni képzési célú mobilitásra?

 • Nem, de azzal számolni kell, hogy felsőoktatási intézmények esetében a partnerintézmények munkatársai mindig előnyt élveznek a többi érdeklődővel szemben. De ez ne riasszon el senkit.
 • Nem, képzést kínáló egyéb intézményekbe is lehet pályázni, pl. nyelv- vagy egyéb szakmai tanfolyamokra.

Milyen napokra kérhető fogadólevél / Mobility Agreement?

 • A fogadólevélben vagy a Mobility Agreement-ben a szakmai program időtartamát kell feltüntetni. Mivel a támogatható időtartam legfeljebb 5 munkanap, ezért 5 napra, jellemzően hétfőtől péntekig terjedő időszak szerepeljen minden dokumentumban.

Mi a Mobility Agreement aláíratásának menete?

 1. A Mobility Agreement-et kérjük kitöltve előzetes ellenőrzésre dokumentum formátumban e-mailben megküldeni a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre.
 2. Jóváhagyást követően kérjük a saját aláírással ellátott verziót szkennelve e-mailen szíveskedjenek megküldeni a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre.
 3. A NOI irodavezetője, Veres Erzsébet aláírásával ellátott verziót megküldjük e-mailen a kiutazónak, ezt kérjük továbbítani a fogadó partner felé.
 4. A fogadó partner által is aláírt verziót (hazatérést követően) kérjük megküldeni a záró dokumentumokkal együtt.

Mit jelent a Mobility Agreement-ben szereplő “virtual training activity”?

 • A “virtual training activity” azt jelenti, hogy az oktatás /képzés nem fizikai mobilitásként, az adott fogadóintézményben történik külföldön, hanem online módon, utazás nélkül otthonról vagy irodából képernyőn keresztül, de erre sajnos nem jár ösztöndíj. Ha fizikai mobilitás történik, vagyis elutazunk az adott helyszínre, akkor ezt a részt kérjük kihúzni.

A Mobility Agreement-et hol írja alá a fogadó partner?

 • “The receiving institution” résznél írja alá. Kérjük, olvasható név, aláírás, dátum, pecsét szerepeljen a dokumentumon.

Mi a kódja az oktatás szintjének?

 • ISCED-6 = First cycle / BSc/ Bachelor’s or equivalent level (EQF-6)
 • ISCED-7 = Second cycle /MSc /Master’s or equivalent level (EQF-7)
 • ISCED-8 = Third cycle / PhD/ Doctoral or equivalent level (EQF-8)

Mi az ISCED kód és hol találom, hova kell beírnom?

 • Oktatói mobilitás esetén a Pályázati űrlapon és a Mobility Agreement-ben is meg kell adni a szakterület kódját (ISCED kód). Ez egy négy számjegyből álló kód képzési terület szerint.

ADMINISZTRÁCIÓS KÉRDÉSEK

Ha több vezeték/keresztnévvel is rendelkezem melyiket kell használnom az összes leadott dokumentumnál?

 • A személyi igazolványban lévő leírt teljes hivatalos nevet kell használni minden iraton azonosan.

BIZTOSÍTÁS

A mobilitáshoz a Támogatási szerződés megkötéséhez milyen biztosítást fogadnak el és milyen igazolás kell róla?

 • Támogatási szerződés szerint a biztosításnak tartalmaznia kell egészségbiztosítást, felelősségbiztosítást és balesetbiztosítást is a mobilitás és az utazási időszak teljes idejére az adott utazási célországba.
 • A Támogatási szerződés első oldalára és a 4. oldalára (5.2. pont) kérjük beírni a biztosító társaság nevét és biztosítási kötvény számát.
 • A Támogatási szerződés mellékleteként kérjük, a biztosítási kötvény másolatát szíveskedjenek e-mailben megküldeni a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre.

Felelősségbiztosítás is kell a Támogatási szerződés megkötéséhez?

 • Igen: egészség-, baleset- és felelősségbiztosítás megléte szükséges az ERASMUS+ támogatáshoz, ennek a mobilitás és az utazások teljes idejére kell érvényesnek lennie.

A bankkártyához kötött biztosítás elfogadható-e?

 • Amennyiben tartalmaz egészség-, baleset- és felelősségbiztosítást is, akkor elfogadható. Az erről szóló igazolást kérjük e-mailen elküldeni a NOI koordinátora részére (mobility@uni-obuda.hu).

EU Egészségbiztosítási kártya: mit fedez és elfogadható biztosításként?

Az Európai biztosítási kártya egy olyan ingyenes kártya, amelynek révén ideiglenes tartózkodása során Ön az Európai Unió bármelyik tagállamában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban igénybe vehető a sürgősségi ellátás ugyanolyan feltételekkel, mint az adott országban biztosítással rendelkező személyek. A fedezett ellátások körébe tartoznak például a balesettel, krónikus és egyéb fennálló betegségekkel, illetve a terhességgel és szüléssel összefüggő ellátások. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya:

 • nem helyettesíti az utazásbiztosítást. Nem jogosít magánfinanszírozású egészségügyi ellátás igénybevételére, és segítségével nem fedezhetők az olyan költségek, mint pl. visszaútra szóló repülőjegy, vagy az ellopott/elveszített vagyontárgyak értéke;
 • nem fedezi az Ön költségeit, ha kifejezetten olyan céllal utazik, hogy orvosi kezelést vegyen igénybe;
 • nem garantál ingyenes szolgáltatásokat. Miután az egyes országok egészségügyi rendszere más és más, ezért előfordulhat, hogy azokért a szolgáltatásokért, amelyek itthon ingyenesek, egy másik országban fizetni kell.

Az EU egészségbiztosítási kártya nem tartalmaz felelősségbiztosítást, ezért kiegészítő biztosítás megkötése szükséges.

Ha nincs kötvényem a megkötött biztosításhoz, akkor mit nyújtsak be a pályázathoz?

 • Kérjük, a biztosítás leírásának linkjét szíveskedjen elküldeni a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre. A megkötött biztosításnak tartalmaznia kell egészség-, baleset- és felelősségbiztosítást is, és a mobilitás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.

Melyek azok a biztosítások, amiket már elfogadtak ERASMUS+ támogatáshoz?

 • Aegon világlátó utasbiztosítás Ezüst/Arany/Platina
 • Allianz útitárs biztosítás platina
 • CHERRISK utasbiztosítás – Európa
 • Groupama biztosítónál GB661 JELŰ GARANCIA biztosításból a Prémium és a komfort csomag
 • K&H Általános utasbiztosítás emelt csomag
 • MAPFRE Asistencia Utasbiztosítás (repülős utak biztosítási szolgáltatásai) Standard-RE, Lux-RE, Superior-RE
 • UNION VIENNA INSURANCE GROUP EURÓPA PREMIUM

SZERVEZÉSI KÉRDÉSEK

Mikortól vehetem fel a kapcsolatot a fogadó egyetemmel/szervezettel?

 • A fogadó szervezettel a kapcsolatot csak pozitív kiértesítés után lehet felvenni.

Ki veszi fel a kapcsolatot a fogadó egyetemmel/szervezettel? / Ki intézi az oktatás/képzés szervezését?

 • A fogadó egyetemmel a kapcsolatot és az egyeztetést a szakmai programról a kiutazó végzi.

Ki intézi az utazást?

 • Pozitív elbírálás után a fogadószervezettel egyeztetett mobilitási időszak szerint a pályázó maga szervezi a kiutazását (nem tartozik közbeszerzés hatálya alá).
 • Az Erasmus+ program többlettámogatást biztosít azokhoz a kiutazásokhoz, melyek nem repülővel valósulnak meg, lásd: „Zöld Erasmus+”. A fenntartható közlekedési eszközöket használók magasabb útiköltség támogatással számolhatnak. Ez esetben kérjük a vonatjegyet, buszjegyet megőrizni és a mobilitás záró dokumentumaival együtt megküldeni a NOI-nak. Autóval történő kiutazás akkor tekinthető fenntarthatónak, ha legalább 2 fő együtt utazik. Ez esetben a tankolási számlákat, autópálya díj számláját kérjük megőrizni és a mobilitás záró dokumentumaival együtt megküldeni a NOI-nak.

Ki intézi a szállást?

 • A szállást maga a kiutazó szervezi pozitív kiértesítés után. A szállásköltségről nem kell számlát leadni, nem tartozik a közbeszerzés hatálya alá. Az elszámolás alapja a fogadószervezet által kiadott igazolás.

PÉNZÜGYI KÉRDÉSEK

Miből áll az ERASMUS+ ösztöndíj?

 • A támogatás a mobilitás időtartamára számított ösztöndíjból és útiköltség támogatásból áll. A konkrét összegeket a Pályázati felhívás tartalmazza.

Hogyan számolják az utazási támogatást? Hogy jön ki a km távolság?

 • Az útiköltség támogatás összegének meghatározása a Pályázati felhívásban jelzett távolsági kategóriák alapján történik. A küldő és a fogadó intézmény közötti távolság meghatározása a Distance calculator használatával történik. A távolságot az Óbudai Egyetem központjától, Budapesttől, Székesfehérvárról történő kiutazás esetén Székesfehérvártól kell számolnunk a fogadószervezet városáig, légvonalban. Az útiköltség támogatás a kiutazás, a hazautazás és a helyi közlekedés költségeihez járul hozzá.
 • Az utazási költségekről nem kell számlát leadni, és nem tartozik a közbeszerzés alá sem. Az ösztöndíj és az útiköltség elszámolásának alapja a fogadószervezet által kiadott igazolás.

Az Erasmus+ támogatás utalása euróban történik?

Igen, mivel a támogatási összeget euróban határozzuk meg, ezért az utalás is euróban történik. Javasolt euró alapú számlát megadni, hogy az árfolyamingadozásból származó veszteséget elkerüljük. Akinek csak forintszámlája van, az a jóváírás napján érvényes árfolyam alapján, forintban kapja meg a támogatási összeget.

Mi az az IBAN kódos bankszámlaszám?

 • Az IBAN szám rövidítés jelentése International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám), amely egy betűkből és számokból álló, nemzetközileg egységesített számsort takar. A nemzetközi bankszámlaszám maximum 34 karakter hosszúságú lehet, különböző kódokat és ellenőrző számokat tartalmaz.
 • IBAN szám minden bankszámlához tartozik, amelyet könnyen ellenőrizhetünk a netbankban, bankszámlakivonaton.
 • A magyar bankoknál az IBAN kódos bankszámlaszám felépítése: HUXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX (HU és két számjegy, utána a 3×8 számjegyű bankszámlaszám)
 • Euró alapú utalás csak IBAN kódos bankszámlaszámra kezdeményezhető (akkor is, ha forint alapú a számla).

A Kiküldetési kérvényt hány helyen szükséges aláírni?

 • Az elektronikusan megküldött és jóváhagyott kérvényt csak a kiutazó aláírásánál kell aláírni, majd az eredeti példányt a Támogatási szerződéssel együtt meg kell küldeni a NOI-nak.

Mikor érkezik a számlámra az ERASMUS+ ösztöndíj összege?

A jóváhagyási és az utalási folyamat a teljes, hibátlan pályázati és kiutazási dokumentáció leadástól számítva várhatóan 4 hetet vesz igénybe. Annak érdekében, hogy az ösztöndíj még kiutazás előtt számlájára érkezzen, kérjük, hogy kiutazás előtt 5-6 héttel adja le a pályázati és kiutazási dokumentumokat. A jóváhagyási és utalási folyamat:

 1. A NOI-hoz leadott teljes/hibátlan dokumentációt ellenőrzést követően 1-2 munkanapon belül továbbítjuk a Gazdasági Főosztályra;
 2. A Gazdasági Főosztályon 5 munkanapon belül a támogatási összeg fedezet igazolásra kerül;
 3. Rektor úr engedélyezi a kifizetést 5 munkanapon belül;
 4. A Gazdasági Főosztályon 5 munkanapon belül megtörténik a kiutazó számlájára történő utalás. A számlára való megérkezés az utalástól számított 2-7 munkanap.

Hogyan történik a regisztrációs díj kifizetése?

 • Mindenképp előzetes egyeztetés szükséges a NOI-val, hogy az adott projekt keretből lehetséges-e támogatni vagy finanszírozni a képzés vagy/és regisztráció költségét. Szállás, étkezési díj vagy kirándulás nem lehet a számlában. Amennyiben a számlán szerepel szállásköltség vagy étkezési költség, azt a részösszeget levonjuk a teljes összegből (ezeket a költségeket az Erasmus+ ösztöndíj fedezi).
 • Ha a regisztrációs díj támogatható és átutalással fizethető, illetve 30 napnál hosszabb a fizetési határidő, akkor számlát kell kérni a fogadó intézménytől. A számlán az alábbiaknak kell szerepelnie:

Óbudai Egyetem /Óbuda University
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
VAT: 19308760-2-41
Registration/Training fee (összeg EUR-ban)
Képzésen részt vevő neve.

 • A számlát kérjük elküldeni a NOI-ba, ahol intézkednek az átutalásról.

Ha a regisztrációs díj támogatható és kártyás fizetéssel egyenlíthető ki, vagy 30 napnál kevesebb idő áll rendelkezésre a kifizetés határidejéig, akkor azt a kiutazónak meg kell előlegeznie. Fizetést / utalást követően kérjük a számlát és az átutalási bizonylatot a NOI felé szíveskedjenek továbbítani. Ez esetben a kiutazó részére történik az átutalás.

Mikor érkezik a számlámra a képzés/regisztráció díja?

A számla és a kifizetési bizonylat NOI-ra való beérkezését követően várhatóan 2-3 héten belül érkezik meg a számla összege a kiutazó számlájára.

ELSZÁMOLÁS

A Kiküldetési elszámolást hány helyen szükséges aláírni?

 • A Kiküldetési elszámolást a kiutazó aláírásánál szükséges aláírni, majd a saját egységvezető aláírása után – aki igazolja a kiküldetés elvégzését – kérjük leadni a teljes elszámolással a NOI-ba.

Kell-e számla a mobilitásról?

 • Számlákkal nem kell igazolni a mobilitást, kivéve zöld utazás esetén. A mobilitást az adott szervezet fogja leigazolni a Confirmation form kiállításával, mely igazolja, hogy a Támogatás szerződésben rögzített mobilitás megvalósult az adott szervezetnél.

Mit kell tartalmazzon a partneregyetemről/ képzőtől kapott igazolás az elszámoláshoz?

 • Az oktatásról/képzésről szükséges egy igazolás, ami a Támogatási szerződésben szereplő mobilitás megvalósulását igazolja (Confirmation form).  Az igazolásban a Támogatási szerződésben lévő időszak, a mobilitás célja, és a fogadó intézmény szerepelhet. Oktatás esetén a minimum oktatási órák száma 8 óra.

Mi történik, ha a Támogatási szerződésben lévő időszaknál rövidebb vagy hosszabb a leigazolt időszak?

 • Támogatási szerződésben szereplő támogatott napok számánál hosszabb időszak leigazolása lehetséges. Kiegészítés vagy plusz támogatás utólag nem kérhető.
 • Támogatási szerződésben szereplő támogatott napok számánál rövidebb időszak leigazolása esetén részarányos visszafizetési kötelezettség áll fenn az ösztöndíj összegéből.
 • Mivel a mobilitás minimális időtartama 2 nap, így ha az igazolásban 1 nap szerepel, akkor a teljes ösztöndíj visszafizetésére kötelezett a támogatott (Erasmus+ mobilitásként nem elszámolható).
 • Oktatói mobilitás esetén a minimális oktatási órák száma 8 óra, amennyiben ennél kevesebb szerepel az igazolásban, akkor a teljes ösztöndíj visszafizetésére kötelezett a támogatott (Erasmus+ mobilitásként nem elszámolható).
Frissítve: 2023.06.15.