Új Nemzeti Kiválóság Program – 2016

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.

A program 2016-ban meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai, a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, a mesterképzésben vagy a doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktorjelöltek, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

 • alapképzésen tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdők,
 • alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2016/2017-es tanévben is folytatják alapképzésen tanulmányaikat,
 • mesterképzésen tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben megkezdők,
 • mesterképzésen tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2016/2017-es tanévben is folytatják mesterképzésen tanulmányaikat,
 • doktori képzésen a 2016/2017-es tanévben hallgatói jogviszonnyal tanulmányaikat megkezdők,
 • doktori képzésen hallgatói jogviszonnyal tanulmányokat folytató hallgatók, akik a 2016/2017-es tanévben is folytatják doktori képzésen tanulmányaikat,
 • doktori képzésen a 2016/2017-es tanévben doktorjelölti jogviszonnyal tanulmányaikat megkezdők,
 • PhD fokozattal rendelkező oktatók vagy kutatók, akik a pályázat beadásának napjáig nem töltötték be még 40. életévüket.

A pályázatok benyújtásának további feltételei a lentebb közzétett pályázati útmutatókban tekinthetők meg.

Az ösztöndíj mértéke (Ft/fő/hó)

Alapképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kreditig): 75.000.-
Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kredit után): 100.000.-
Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató: 110.000.-
Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató: 150.000.-
Doktorjelölt: 250.000.-
Posztdoktor I.*: 300.000.-
Posztdoktor II.**: 350.000.-

*Posztdoktor I.: 2 éven belül PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

**Posztdoktor II.: 2 éven túl PhD fokozatot szerzett, a pályázás benyújtása napján 40. életévét még nem töltötte be, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban-, vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló oktató, kutató.

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak.

Az ösztöndíjas időszak 2016. szeptember 1-jétől 2017. június 30-ig szól.

Az ösztöndíjas jogviszony az előírt szakmai elvárások teljesítése esetén 2017/2018. tanévtől további 10 hónappal meghosszabbítható. („Továbbfutók” kategória; részletszabályokat a Pályázati Útmutató tartalmazza).

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázattal kapcsolatban segítséget az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Végh Norbert ÚNKP egyetemi koordinátor és ügyintéző

Email: vegh.norbert@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5994

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

A Pályázati Adatlapot és annak összes mellékletét a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának vagy doktori tanács elnökének címezve lehet

 • egy nyomtatott példányban, aláírvapostai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – benyújtani (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP Pályázat”) a 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. címre, vagy
 • egy nyomtatott példányban, aláírva , személyesen Végh Norbert ÚNKP pályázati koordinátornál.

A pályázati anyag teljes tartalmát továbbá elektronikus formában is be kell nyújtani; nem újraírható CD-n vagy DVD-n szkennelve; a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel dokumentumban, mellékelve a nyomtatott pályázati anyag mellett.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat 2016. június 10. – 2016. június 27. között lehet benyújtani.

A pályázat érvényességének vizsgálata, a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás

A pályázatok befogadását és formai ellenőrzését a fogadó felsőoktatási intézmény végzi.

Amennyiben a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók, a fogadó felsőoktatási intézmény a pályázót egy alkalommal a pályázó pályázati adatlapon megadott e-mail címére megküldésre kerülő elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának egyidejű megjelölése mellett – hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás teljesítésének határideje az értesítés pályázó e-mail címére történt megküldésétől számított 5 munkanap.

Hiánypótlásnak nincs helye, ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget a fogadó felsőoktatási intézmény megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak.

Érvénytelen a pályázat ha

 • a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn túl nyújtotta be a pályázatát,
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek,
 • a pályázat olvashatatlan, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
 • a pályázó hiánypótlás keretében sem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőre tett eleget,
 • nem maga a jogosult nyújtotta be a pályázatot.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai, az elbírálás határideje, a pályázat eredményéről történő értesítés módja, határideje

Az érvényesen benyújtott, befogadott pályázatokat a Pályázati Útmutatóban megadott módon és szempontok szerint a fogadó felsőoktatási intézmény szakértői értékelik, mely értékelés alapján a felsőoktatási intézmény rektora vagy doktori tanács elnöke tesz támogatási javaslatot az oktatásért felelős miniszternek.

Az ösztöndíj odaítéléséről az oktatásért felelős miniszter 2016. augusztus 25-ig dönt.

A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Frissítve: 2024.05.10.