Felvételi hirdetmény 4 éves doktori képzésre

Az Óbudai Egyetem felvételt hirdet 4 éves doktori (PhD) képzésre és a doktori fokozatszerzésre való egyéni felkészülésre.

Az Óbudai Egyetemen 2024. szeptemberétől PhD fokozat megszerzésére irányuló doktori képzés indul az

keretében állami ösztöndíjas nappali képzési rendben, költségtérítéses levelező képzési rendben, valamint egyéni felkészülés formájában. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. Az egyéni felkészülők esetében a hallgatói jogviszony a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Jelentkezési határidő: 2024. május 24. (péntek) 12.00 óra

Doktori képzésre jelentkezni a választott doktori iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet a doktori iskolák titkárságainál az alábbiak szerint:


Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola (AIAMDI)


Prof. Dr. Tar József Kázmér egyetemi tanár
cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA.4.16
telelefon: +36 (1) 666-5543
email: tar.jozsef@nik.uni-obuda.hu

Titkárság:
Bácskai Zsuzsanna igazgatási ügyintéző
cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. BA. 2.208
telefon: +36 (1) 666-5541
email: bacskai.zsuzsanna@uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a géppel kitöltött és aláírással ellátott jelentkezési lap és a mellékleteinek benyújtása e-mailben a doktori iskola titkárságának.

web: https://aiamdi.uni-obuda.hu/

Az AIAM DI-be felvenni tervezett hallgatók létszáma: max. 10 fő

 

Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola (ATDI)


Prof. Dr. Réger Mihály egyetemi tanár
cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 8. N.2.28.
telefon: +36-1-666-5462
email: reger@uni-obuda.hu

Titkárság: Bereczki Bálint
cím:1034 Budapest, Doberdó út 6. fszt. 1.
telefon: +36-1-666-5976
email: bereczki.balint@lib.uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a géppel kitöltött és aláírással ellátott jelentkezési lap és a mellékleteinek benyújtása e-mailben a doktori iskola titkárságának.

web: http://atdi.uni-obuda.hu  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=194

Az AT DI-be felvenni tervezett hallgatók létszáma: max. 10 fő

 

Biztonságtudományi Doktori Iskola (BDI)


Prof. Dr. Goda Tibor János egyetemi tanár
cím: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Titkárság
Farkasné Hronyecz Erika, Lévay Katalin
cím:1081 Budapest, Népszínház utca 8. fszt. 15.
telefon: +36-1-666-5375
email: levay.katalin@uni-obuda.hu, hronyecz.erika@bgk.uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a géppel kitöltött, aláírással ellátott jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtása elektronikus úton, a doktori iskola weboldalán a JELENTKEZŐINKNEK/JELENTKEZÉSI DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE menüpont alá történő feltöltésével, emellett kérjük papír alapon is a teljes jelentkezési anyagot postai/személyes úton eljuttatni a doktori iskola titkárságára.

web:http://bdi.uni-obuda.hu http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=191

A BDI-be felvenni tervezett hallgatók létszáma: max. 25 fő

 

Innováció Menedzsment Doktori Iskola (IMDI)


Prof. Dr. Gulácsi László, DSc, egyetemi tanár
cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Titkárság
Kollár-Buzdogány Beatrix
1084 Budapest, Tavaszmező u.15-17. TA.123.
telefon: +36 (1) 666-5201, 06 30 8369177
email: buzdogany.beatrix@uni-obuda.hu

A jelentkezés módja: a Doktori Iskola weboldalának Felvételi információk/Jelentkezési lap menüpontjában található jelentkezési adatok kitöltése, az előírt kötelező dokumentumok, igazolások zip file-ként történő feltöltése, majd a Jelentkezés gombra kattintva a jelentkezés beküldése.

web: https://imdi.uni-obuda.hu/

Az IMDI-be felvenni tervezett hallgatók létszáma: min. 8 fő

 

Fontos, hogy a jelentkezők saját, rendszeresen használt e-mail címüket a jelentkezési lapon megadják, mert a további kapcsolattartás, tájékoztatás ezen a felületen keresztül fog zajlani.

A felvételi beszélgetés időpontjáról a jelöltek írásban értesítést kapnak.

A doktori iskolába való felvételről az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke írásban értesíti a jelentkezőket.


A jelentkezés feltételei • legalább jó minősítésű mester (MA/MSc), illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma (a diploma minősítése a végzéstől számított két év után nem kizáró ok)

 • idegennyelv ismeret;

 • kezdeti tudományos, illetve művészeti teljesítmény (pl. TDK dolgozat, konferencia-előadás, publikáció stb)

 • megfelelő szakmai felkészültség, kutatási elképzelések, kutatási terv;


A doktori képzésre való jelentkezéshez benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia

 • a kitöltött jelentkezési lap (D6 melléklet);

 • 9000 Ft, azaz Kilencezer forint felvételi eljárási díj átutalását igazoló irat;

 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló irat;

 • az MSc/MA/egyetemi oklevél másolata (az eredeti bemutatása mellett);

 • nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (az eredeti bemutatása mellett);

 • szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel;

 • a választott intézet, illetve kutatóhely és témavezető fogadó nyilatkozata (állami ösztöndíjas képzési formára jelentkezés esetén);

 • előzetes kutatási terv (1-2 oldal) a leendő témavezető(k) láttamozásával, egyéni felkészülésre jelentkező esetén a jelentkező az Adatbázis (MTMT) szerinti publikációs listája;
  ·         egyéni felkészülők esetében a munkahely támogató nyilatkozata;
  ·         egyéb dokumentumok (pl. ajánlások);
  ·         nyilatkozat arról, hogy kéri-e felvételét akkor, ha ösztöndíjban nem részesül.

 • külföldön szerzett oklevelet a jelentkezés előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell elismertetni (és erre vonatkozó kérés esetén honosítani) Külföldön szerzett oklevelet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tudunk elismerni.

 • Záróvizsga előtt álló mesterképzésben résztvevő hallgatók jelentkezése esetén az oklevél minősítése bemutatásának határidejét a doktori iskola saját szabályzatában rögzíti, mindaddig a hallgatók csak feltételes felvételt nyerhetnek.


 Számlaszám: Óbudai Egyetem MBH Bank Nyrt. 10300002-13268139-00014901

Kérjük, a közlemény tartalmazza a jelentkező nevét, lakcímét és annak a Doktori Iskolának a témaszámát, amelyre jelentkezik:

AIAM DI: DOISAIM001
AT DI:     DOISANY001
BDI:        DOISBIT001
IMDI:      DOISIMD001


Felvételi beszélgetés


A felvételre jelentkezőkkel a Doktori Felvételi Bizottság felvételi beszélgetést folytat személyes jelenléttel vagy online formában. A benyújtott dokumentumok, valamint a felvételi beszélgetés alapján a bizottság 100 pontos skálán értékeli a jelentkezők teljesítményét az alábbi szempontok szerint:

 1. a korábbi tanulmányi előmenetel (MSc/MBA diploma minősítése) – maximum 30 pont (jeles diploma 30, jó diploma 20, közepes 10 pont);

 2. angol nyelvismeret – maximum 15 pont (felsőfokú 15, középfokú 11, alapfokú 7, helyszíni szóbeli felmérés 0-7 pont);

 3. a korábbi kutatói, alkotói és vagy szakmai munka során felmutatott eredmények (diákköri díjak, szaktudományi közlemények, szabadalmak, dokumentumokkal igazolt fejlesztések) – maximum 30 pont;

 4. a doktori munkával kapcsolatos elképzelések, a kutatási program megvalósíthatósága – maximum 25 pont.


A pontszámítás további részleteit a doktori iskolák szabályzatai tartalmazzák.

A doktori képzésre történő felvételhez legalább 60 pont szükséges és mind a négy szempont szerint legalább 5 pontot kell elérni. A 60 pont csak a szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát és nem jelent garanciát bármilyen ösztöndíj elnyerésére sem.

A felvételi döntést az EDHT elnöke hozza meg és erről határozatot ad ki. A pályázóknak az EDHT elnöke küldi ki a döntésről szóló értesítést.

A doktori fokozat megszerzésének nyelvi követelménye: az angol nyelv középfokú (B2 szintű) nyelvtudás igazolása, amelyet mellékletként csatolni kell a fokozatszerzés engedélyezése iránti kérelemhez, annak benyújtásakor.

 

A képzés formái


Szervezett teljes idejű nappali doktori képzés

A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. Magyar állami ösztöndíjat a magyar állampolgárokon kívül más EU tagállamok állampolgárai is kaphatnak. Aki nem ösztöndíjas helyre kerül felvételre, az költségtérítéses nappali doktori képzésben vehet részt, amelynek díja 450.000 Ft/félév.

Szervezett részidejű (levelező) doktori képzés

A doktori (PhD) fokozat eléréséhez szükséges tudásszint (ismeretanyag) és tudományos kutatói gyakorlat megszerzését segíti elő. A Doktori Iskola a doktoranduszok teljesítményét kreditrendszerben értékeli. Minden sikeres vizsga és egyéb kutatói teljesítmény meghatározott kreditpontot jelent. A doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatási tevékenységet végezhetnek, amely egyben kreditszerzési lehetőség is. A hallgatók képzésüket abszolutóriummal zárják le, amelyhez minimálisan 240 kreditpontot kell összegyűjteniük. A szervezett képzésben résztvevő doktorandusz az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll. A költségtérítés díja 150.000 Ft/félév.

Egyéni felkészülés

A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. Az egyéni elkészülők esetében a hallgatói jogviszony a komplex vizsga teljesítésével jön létre és témavezetői díjat fizetnek, melynek összege 60.000 Ft/félév.

A doktori képzésről és a doktori iskolát érintő egyéb kérdésekről az egyes doktori iskolák honlapjaik nyújtanak további tájékoztatást. A jelentkezéssel kapcsolatban felmerülő további kérdésekkel a doktori iskolák titkárságához lehet fordulni a fentiekben jelzett elérhetőségeken keresztül.

 
Frissítve: 2024.04.23.

Legfrissebb cikkek