Huawei Kutatási Ösztöndíj

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S
az Óbudai Egyetem által
„Huawei Kutatási Ösztöndíj”
elnyeréséhez BSc, MSc szakos hallgatók számára
Pályázati kód: ÓE-HKÖ-1-2022

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a Huawei Technologies Hungary Kft. támogatásával megvalósuló belső pályázatot hirdet alap és mesterszakos hallgatói számára.

1. Bevezető, a pályázat célja
Az Ösztöndíj bevezetésének célja, hogy elősegítse olyan hallgatói kutató-fejlesztő munkák kidolgozását, melyek műszaki és gazdaságtudományi feladatok megoldására irányulnak és eredményük szakdolgozatok, diplomamunkák, TDK/OTDK dolgozatokban jelenik meg. Az ösztöndíjra az Egyetem hallgatóinak a jelentkezését várjuk.

2. A támogatás időtartama és mértéke

2.1. Az Egyetem által biztosított támogatás időtartama: két félév, 2022. szeptember hónapjától kezdődően.

2.2. A juttatás összege: 100 000- Ft/fő/hó, összesen 8 hónapon keresztül.

3. Támogatható tudományterületek
Jelen felhívásra elsősorban (de nem kizáró jelleggel) az alábbi területekre nyújtható be pályázat:

 • energetika, megújítható energiák, energiaközösségek;

 • távközlés, 5G;

 • kiberbiztonság, kibervédelem;

 • robotika, beágyazott rendszerek;

 • gépi látás, AR/VR;

 • mesterséges intelligencia, bio-inspirált számítási módszerek. 


4. Pályázat benyújtására jogosultak

4.1. A jelentkezés feltételei:

 • a pályázó alap- és mesterszakok nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában az Egyetemen tanuló hallgatója;

 • a pályázó a BSc szakon felvette a Szakdolgozat I. vagy Szakdolgozat II. tárgyat, az MSc szakon a Diplomamunka III-IV. tárgyakat;

 • a pályázó az előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90 %-át teljesítette;

 • a pályázó vállalja, hogy szakdolgozata vagy diplomamunkája eredményeit legalább egy TDK konferencián bemutatja;

 • a pályázó vállalja, hogy eredményeit a Huawei Technologies Hungary Kft. és az Egyetem szakembereiből álló szakmai bizottság előtt bemutatja.


4.2. Ösztöndíj folyósítását kizáró ok:
Nem részesülhet Huawei Kutatási Ösztöndíjban az a pályázó:

 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló, valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

 • aki a Pályázati Felhívásban vagy az ösztöndíjszerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

 • akiknek a hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel.


5. A rendelkezésre álló keretösszeg, az ösztöndíjban részesíthető pályázók száma
Jelen pályázati felhívásra benyújtott pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen, 12 000 000- Ft, amelynek forrása az Egyetem költségvetése.
Pályázati támogatásban részesíthető személyek száma: 15 fő.

6. A támogatott időszak
A támogatott időszak a 2022/2023. évi tanév két féléve.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2022. szeptember 19-26. napja között lehet benyújtani.

8. A pályázatok benyújtásának módja, a benyújtandó dokumentumok
Pályázni csak elektronikus formában, az acs.judit@uni-obuda.hu e-mail címre benyújtva az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • a kitöltött pályázati űrlap (letölthető: innen)

 • a pályázó önéletrajza;

 • a tanulmányi előmenetelt igazoló dokumentumok;

 • a kutatási terv.


9. A pályázat elbírálása

9.1. A döntés-előkészítési folyamat során formai és tartalmi értékelésre kerül sor. A benyújtott pályázatok támogatásáról 2022. szeptember 30. napjáig döntés születik.
A támogató döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9.2. A pályázat szakmai irányítója és lebonyolítója a rektor által felkért Bizottság.
A „Huawei Kutatási Ösztöndíj” elnyeréséről és a támogatás igénybevételéről a Bizottság javaslata alapján a rektor dönt.

10. A támogatás felhasználása
Az ösztöndíj teljes összege a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett szabadon felhasználható.

 

 

Prof. Dr. Felde Imre
ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes

Frissítve: 2022.09.21.

Legfrissebb cikkek