Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság az Egyetem esélyegyenlőséget előmozdító tevékenységét szervező és koordináló, az Egyetem esélyegyenlőséget megteremtő döntéseit előkészítő, konzultatív, javaslattevő, illetve tanácsadó testülete.

A Bizottság elnökét a rektor nevezi ki, melyet a Bizottság hagy jóvá, illetve a Bizottság tagjait a rektor bízza meg, valamint dönt a visszahívásukról.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladat-és hatáskörei különösen:
 1. véleményezi a Nemi Esélyegyenlőségi Tervet (a továbbiakban: NET) és annak elfogadására, módosítására javaslatot tesz a rektor részére;
 2. ajánlást fogalmazhat meg az esélyegyenlőség érvényesülésének előmozdítása érdekében;
 3. feltárja és döntésre jogosult elé viszi az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megnyilvánulásait az Egyetemen, megtámadja az esélyegyenlőséget sértő intézkedéseket a megszüntetésükre jogosult személyeknél;
 4. véleményezi a felvételi tájékoztató esélyegyenlőséget érintő részeit;
 5. gondoskodik az Egyetemre jelentkező, fogyatékossággal élő személyek felvételi eljárásának lebonyolításához szükséges feltételekről;
 6. ajánlást fogalmazhat meg az Egyetem és a karok vezetői számára a fogyatékos hallgatók tanulmányi feltételeinek javítására;
 7. önkéntes adatszolgáltatás alapján nyilvántartja a fogyatékossággal élő hallgatókat, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint biztosítja az adatok statisztikai célú felhasználását;
 8. kapcsolatot tart a fogyatékossággal élő hallgatókkal, felméri e hallgatók és oktatóik oktatással kapcsolatos igényeit, dönt arról, hogy a fogyatékossággal élő hallgatók hogyan vehetik igénybe a rendelkezésre álló személyi és technikai segítségnyújtást és szolgálatásokat, és koordinálja a szükséges feltételek biztosítását;
 9. elbírálja a fogyatékossággal élő hallgatók segítségnyújtásra, mentességre és kedvezményre irányuló kérelmeit, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a tantárgyi- és vizsgakövetelmények alóli felmentés vagy más engedély iránti kérelmét;
 10. javaslatot tesz az intézményi koordinátor és bevont szakértők ajánlása alapján a rektornak az esélyegyenlőségre vonatkozó egyetemi előírások alkalmazása körében észlelt szabálytalanságok megszüntetésére irányuló bejelentések kapcsán;
 11. figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség érvényesülését és a hátrányos megkülönböztetés tilalma megvalósítását az Egyetem valamennyi szervezeti egysége, munkavállalója tekintetében,
 12. ajánlást tehet a várandós és szoptatós nők, pályakezdő fiatal munkavállalók, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak munkakörülményeire, valamint a 14 éven aluli gyermeket nevelő vagy gyermeket egyedül nevelő dolgozók foglalkoztatási körülményeire;
 13. ellenőrzi az esélyegyenlőséget érintő elrendelt intézkedések végrehajtásának eredményességét;
 14. eljár egyedi esélyegyenlőségi ügyekben.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.05.05.