Óbudai Egyetem

A Budapesti Műszaki Főiskola Szenátusa 2009. szeptember 7-ei ülésének határozatában rögzítette, hogy az intézmény teljesítette az egyetem megnevezés használatának törvényi kritériumait.

A Budapesti Műszaki Főiskola vezetése a fentiek alapján – a Gazdasági Tanács és a Szenátus támogatásával – kezdeményezte az Oktatási és kulturális miniszter útján a Magyar Országgyűlésnél – az Ftv. 18. §-a alapján – az intézmény egyetemmé nyilvánítását. Indítványozta továbbá az első fővárosi egyetemként Zsigmond király által 1395-ben alapított, majd 1410-ben újjáalapított egyetem hagyományait követve Óbudai Egyetem néven való bejegyzést a felsőoktatási törvény 1. számú mellékletének módosításával.

Az Országgyűlés 2009. november 23-án elfogadta a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló T/10877. számú törvényjavaslatot, melyet a Magyar Köztársaság elnöke 2009. december 11-én kézjegyével ellátott (megjelent a Magyar Közlöny 2009. 181. számában). A 2010. január 1-jével hatályos érintett szövegrész:

45. §
Az Ftv. 1. számú mellékletében az „Állami egyetemek” alcím az „Óbudai Egyetem, Budapest”, továbbá a „Nem állami főiskolák” alcím a „Golgota Teológiai Főiskola, Vajta” szövegrésszel a magyar abc által meghatározott felsorolás rendje szerint egészül ki.”

Az Óbudai Egyetem a Budapesti Műszaki Főiskola, illetve a jogelődök, a Bánki Donát Műszaki Főiskola, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, a Könnyűipari Főiskola általános és teljes körű jogutódja.

Az egyetemalapításnak emléket állítva, az évenkénti egyetemi rendezvények sorába a Szenátus beiktatta az Óbudai Egyetem Napját, mely minden év november 23-án kerül megrendezésre.

Az Óbudai Egyetem a globális felsőoktatási piac aktív és elismert szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást nyújtó intézmény, amely az európai felsőoktatási térség részeseként tevékenyen és elkötelezetten vesz részt a tudásalapú társadalom és gazdaság létrehozásában

Az intézmény 2014. július 1-jéig öt karon – a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki, a Keleti Károly Gazdasági, a Neumann János Informatikai, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon – budapesti és székesfehérvári telephelyen folytatta oktatási és kutatási tevékenységét.

A Kormány 1139/2014. (III. 14.) számú határozata alapján 2014. július 1-jén Székesfehérváron megalakult az Óbudai Egyetem hatodik kara, az Alba Regia Műszaki Kar.

Az új kar az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központjának, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának integrációja révén jött létre.

Az egyetem az oktatás tartalmának kialakításában egyensúlyra törekszik az időtálló alapismeretek és a gyakorlati életre való közvetlen felkészülést segítő ismeretek és ezek alkalmazása között, továbbá hangsúlyt helyez a hallgatók idegennyelvi képzésére. Minden hallgató számára biztosított az Internet hozzáférés, a számítógépes hálózat, valamint a könyvtárhálózat használata. Az egyetem tornatermeivel és sportpályákkal gondoskodik a hallgatók mozgásigényének kielégítéséről, s saját fenntartású kollégiumokkal, valamint bérelt férőhelyekkel biztosítja a rászorulók döntő hányadának elhelyezését.

Az Óbudai Egyetem széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, szakmai gyakorlatra, részképzésre évente több mint száz hallgató utazhat európai és esetenként tengerentúli felsőfokú intézményekbe. A kooperatív képzés kiterjesztése a hallgatók egyre növekvő rétegének biztosítja a szakdolgozatok üzemi környezetben való elkészítését, a szakmai gyakorlat megszerzését. Hallgatóink bekapcsolódhatnak az egyetem kutató-fejlesztő tevékenységébe, tudományos diákköri mozgalmába.

Az egymásra épülő képzési szintekről kikerülő hallgatók magas szintű elméleti és gyakorlati felkészültséget igazoló, nemzetközileg elismert mérnöki oklevelet kapnak, s a legkiemelkedőbbek egyetemi tanulmányaik után egyetemi diplomát, majd PhD tudományos fokozatot szerezhetnek.

Az Óbudai Egyetem képzési programjának középpontjában az akadémiai program teljes vertikumának biztosítása áll: a gyakorlatorientált, erős elméleti alapokon nyugvó, minőségi alapképzés mellett, magas színvonalú, versenyképes mesterképzés folytatása. Napjainkban 14 alap-, 9 mesterszakon, 3 doktori iskolában folyik a képzés. Programjában szerepel továbbá felsőoktatási szakképzés, valamint szakirányú továbbképzés nappali, esti és levelező tagozaton, illetve távoktatási formában.

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon az alapképzésben magyar nyelvű gépész-, had- és biztonságtechnikai-, mechatronikai mérnökök, illetve német nyelvű gépészmérnökök, valamint műszaki szakoktatók képzése folyik. A kiemelkedő képességű hallgatók tanulmányaikat biztonságtechnikai mérnöki, magyar és angol nyelvű mechatronikai mérnöki, valamint mérnöktanári mesterszakon folytathatják.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon az alapképzés keretében villamosmérnököket képeznek. A kar a villamosmérnök alapképzésre építve mérnöktanár mesterszakon is kínál képzést a továbbtanulni szándékozóknak.

A Keleti Károly Gazdasági Kar az alapképzés során műszaki menedzser, gazdálkodási és menedzsment szakon, kereskedelem és marketing, a mesterképzés keretében vállalkozásfejlesztés és mérnöktanár szakokon folytat képzést.

A Neumann János Informatikai Kar feladata az elismert, gyakorlatorientált mérnök informatikus alapszak, az alkalmazott matematika, a magyar, valamint angol nyelvű mérnök informatikus mesterszak gondozása. A mérnök informatikus alapképzéshez kapcsolódóan a kar mérnöktanár mesterszakon is kínál képzést.

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar a könnyűipari mérnöki, az ipari termék- és formatervező mérnöki és környezetmérnöki alapszakokon, valamint a könnyűipari mérnöki és mérnöktanári mesterszakon folytat oktatást.

Az Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvárott öt alapszakon, villamosmérnök, műszaki menedzser, mérnök informatikus, földmérő és földrendező mérnöki, igazgatásszervező (2014 szeptemberétől közigazgatás-szervező), két mesterszakon, mechatronikai mérnök, birtokrendező mérnöki szakon folytat oktatást.

2020. augusztus 1-től az Ybl Miklós Építéstudományi Kar az Óbudai Egyetem részeként működik. Az építészmérnöki és építőmérnöki alapképzési szakjainkon nappali és levelező képzési formában magas felkészültségű, gyakorlati tapasztalattal rendelkező oktatóink segítségével sajátíthatják el diákjaink a sikeres mérnöki tevékenységekhez, az eredményes munkaerőpiaci érvényesüléshez szükséges szakmai tudást. A Tűzvédelmi Szakmérnöki szakunk alapképzésben szerezett mérnöki tudásra épülve ad továbbképzési lehetőséget, a magyar és angol nyelven is indított Építész mesterképzési szakunkon az önálló építészeti tervezés, belsőépítészet és várostervezés feladataira, valamint a tudományos fokozat megszerzésére irányuló további tanulmányokra készítjük fel hallgatóinkat.

A Trefort Ágoston Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központ a műszaki alapszakokhoz illeszkedve karközi együttműködésben biztosít műszaki szakoktató alapképzést és mérnöktanári mesterképzést.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2012. február 24-ei ülésén akkreditálta az Óbudai Egyetem mérnök informatika szakirányú mérnöktanár mesterszakját az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karára székhelyen kívüli képzésként.

Az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara napjainkban a vajdasági magyarság egyetlen egyetemi egysége, amely magyar tannyelvű oktatás folytat. A kar alapításakor stratégiai cél volt, hogy ne csak a tanító- és óvópedagógus képzésben, hanem a tanárképzésben is részt vállaljon, hiszen a vajdasági magyarság körében nagy a minősített pedagógusok hiánya.

A mérnöktanár (mérnök informatikus) mesterszakos képzés 2012 szeptemberében indult az Újvidéki Egyetemmel kötött együttműködési szerződés alapján.

Intézményünk 2013-ban csatlakozott az Európai Unió és Brazília között létrehozott „Science without Borders” programhoz, melynek célja brazil egyetemi hallgatók Európában történő részképzésének elősegítése. A brazil kormány kérésének megfelelően első körben az egyetem három angol nyelvű BSc és két PhD programját kínálta fel a brazil egyetemisták részére. Az eltelt időszakban az alapszakok száma négyre bővült, melynek eredményeképpen a hallgatói létszám mára meghaladta a százas nagyságrendet.

2014 szeptemberétől a nemzetközi hallgatók jelenléte is jelentősen átalakult. Több, mint 70 Erasmus programban résztvevő hallgató kezdte meg tanulmányait rövid távú mobilitási programjában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Stipendium Hungaricum ösztöndíjnak köszönhetően megjelentek a teljes képzési ciklusban tanuló külföldi hallgatók is az egyetem falai között, akik 5 alapképzési-, 3 mesterszintű képzési szakon folytathatnak tanulmányokat, illetve 3 doktori iskolánkban lehetnek részesei a tudomány magasabb szintű elsajátításának.

A külföldi hallgatók jelenléte hozzájárul az egyetem nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez, az intézmény tágabb környezetének fejlődéséhez is.

A Kárpát-medencei székhelyen kívüli képzések bővítését jelentette az Erdélyben a Székelyudvarhelyért Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás, mely levelező könnyűipari mérnök alapképzési szak indítását fogalmazta meg Székelyudvarhelyre.

2014. szeptember 1-jén az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ részeként a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC) megnyitotta kapuit.

A K-MOOC mind nevében, mind céljában szorosan kapcsolódik a világon egyre népszerűbb és egyre elterjedtebb Massive Open Online Courses (MOOC) rendszerhez. Az elnevezésben a „massive” a tömegoktatási célt, az „open” az összes oktatási anyag szabad hozzáférhetőségét, míg az „online” a tetszőleges böngészővel, tetszőleges számítógépen vagy mobil eszközön történő elérhetőséget jelenti. A magyarországi felsőoktatási intézmények közül elsőként az Óbudai Egyetem négy kurzussal indította el ezt a hasznos és jövőbe tekintő kezdeményezést, amely így kiszolgálja a Kárpát-medencében és különösen a határon túli magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeket.

Az egyetemi fejlesztések a képzési létszámban is visszatükröződnek. Az egyetem alapítása óta folyamatosan nőtt a hallgatói létszám, 2014-ben meghaladta a 13.000 főt.

Az egyetem oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosít az akadémiai értékek kibontakozásának és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ez irányú tevékenysége átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és innovációt az oktatási profiljához tartozó tudományterületeken.

A kutató-fejlesztő és innovációs tevékenység a tudománypolitikai stratégia megvalósítását biztosító Egyetemi Kutató és Innovációs Központ szervezeti egységeiben valósul meg. Jelen pillanatban 5 tudásközpontban folyik a magas szintű tudományos tevékenység.

Az Egyetemi Innovációs és Kutatóközpont mellett kompetencia központok hálózata jött létre.

Az intézmény tudományos műhelyei jelentik azt az ösztönző keretet, amelyen belül különböző intézetek, illetve karok szakembereinek integrált együttműködése révén a profiljukba tartozó területek kutatása a korábbiakhoz képest még magasabb szinten és eredményesebben folytatható. E műhelyek egyúttal a doktori képzés tudományos hátterének biztosítására is hivatottak.

Több tudományterületen nemzetközileg is elismert kutató központ és tudományos műhely működik. Az Óbudai Egyetem kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szervezetek, így az EUA, a SEFI, az IEEE, az IGIP tagja.

Az Óbudai Egyetem közel 300 nemzetközi együttműködési szerződéssel rendelkezik több mint 40 ország intézményeivel. A megállapodások tudományos, kutatási, oktatás- és képzésfejlesztési együttműködésre, konferenciaprogramok közős szervezésére, tudományos közlemények megjelentetésére, oktatói és hallgatói cserékre irányulnak mindkét fél számára előnyös kapcsolatot létesítve.

A kiváló hazai és külföldi szakemberekből válogatott nemzetközi szerkesztőbizottsággal működtetett Acta Polytechnica Hungarica című egyetemi tudományos folyóirat bekerült a Google Scholar adatbázisába, a Thomson Reuters felvette az információterjesztési körébe, és a Science Citation Index Expanded (SciSearch®), valamint a Journal Citation Reports/Science Edition mutatókkal is ellátta.

Az egyetem gyakorlatorientált képzésének eredményességét a nemzetközi és hazai versenyeken elért hallgatói sikerek jelzik. Közülük is kiemelkednek a tésztahíd-építő házibajnokságokon, a RECCS kárpátmedencei, valamint a kanadai világbajnokságokon, a Design Challenge robotépítő, a Bosch ElektromobilMitsubishi-Scholarship, Pneumobil, Shell Eco-marathon, HajósGyörgy Matematika, a PLC irányítástechnikai programozó versenyek.

Hallgatóink tanulmányi munkájuk mellett eredményesen szerepelnek országos és nemzetközi sportversenyeken is.

Frissítve: 2022.11.09.