Nemzetközi tevékenységek

Nemzetközi képzési programok

Az egyetem jelenleg BSc, MSc és doktori programokat kínál angol nyelven a magyar és a diplomaszerző mobilitás keretében érkező külföldi hallgatóknak. A részképzésre érkező cserehallgatók a karok által összeállított tárgyak közül (Erasmus modul) választhatnak tárgyakat a képzési területüknek megfelelően angol vagy német nyelven. Kettős diploma programok kialakítása több külföldi intézménnyel jelenleg folyamatban van.

Nemzetközi tudományos kapcsolatok és kutatások

A kutatás-fejlesztés és innováció az egyetem kiemelt, oktatással harmonikus egységet alkotó része, amely színvonalas, nemzetközileg is jegyzett alapkutatásokban, európai és hazai kutatási projektekben, valamint az ipari igényeket kiszolgáló fejlesztésekben és innovációban valósul meg. A tudományos műhelyek mindegyike nemzetközi ismertséggel bír. Erről tanúskodnak a jelentős külföldi egyetemekkel és kutatóközpontokkal megvalósuló közös projektek, a nemzetközi kiadók által megjelentetett kötetek, a közösen szervezett nemzetközi konferenciák, a nemzetközi folyóiratoknál és szakmai szervezetekben betöltött pozíciók, a kutatási eredmények rendszeres angol nyelvű publikációja és az ezek hivatkozásai. A hallgatói tudományos életbe, a tudományos diákköri tevékenységbe ma már a külföldi hallgatók is bekapcsolódnak, ezzel is színesítve a palettát.

Nemzetközi pályázatok

Az egyetem számos nemzetközi pályazatban vesz részt koordinátorként vagy résztvevőként. A projektek során olyan kézzelfogható eredmények jönnek létre, mint kézikönyvek, tantervek, elektronikus tanulási eszközök, bevált gyakorlatokat tartalmazó útmutatók vagy esettanulmányok, kutatási jelentések vagy tanulmányok. Ezek mellett további eredményként jelentkeznek a nem kézzelfogható eredmények, így többek között a tanulók vagy munkatársak, szakemberek, oktatók által szerzett ismeretek és tapasztalatok, nyelvi és egyéb készségek fejlődése, kulturális tudatosság növekedése. A létrejött fejlesztések hatásai helyi, regionális, országos és közvetve uniós szinten is kihatnak a növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség, az innováció és a társadalmi kohézió szerepének megerősítésére.

Pályázataink között kiemelkedő jelentőségű az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) által elnyert ERC St.G pályázat, mely egészségügyi-mérnöki interdiszciplináris területen a rákkutatáshoz kapcsolódóan végez kutatásokat új eljárások kifejlesztése  érdekében.

Az ÓE hazai és nemzetközi pozíciójából adódóan már mindhárom Erasmus+ akcióban (mobilitás, innovációk és jó gyakorlatok cseréje, valamint szakpolitikai reformok támogatása) növelni tudta pályázatai számát. 2019-ben növekedett a H2020 pályázatok száma és az Erasmus pályázatokban is jelentős sikereket értünk el.  A kapcsolati háló bővülésének köszönhetően már nem csak a felsőoktatási szektorban, hanem a szakképzés, felnőtt tanulás területén is vannak nyertes és bírálatra váró benyújtott pályázataink. Tagjai vagyunk az EU STEAM Coalition-nak, melynek célkitűzését 2020-tól egy KA3-as pályázat (Towards a European STE(A)M Platform) támogatja.

Nemzetközi partnerek

Az egyetem stabil nemzetközi oktatási és kutatási hálózattal rendelkezik. A nemzetközi kapcsolatok révén az ÓE oktatói, kutatói és hallgatói lehetőséget kapnak nemzetközi környezetben megvalósuló tanulásra, oktatásra, kutatásra a világ számos szegletében, melynek révén a stratégiával összhangban hozzájárulnak a globális elkötelezettségünk megerősítéséhez. Az aktív és gyümölcsöző kapcsolatok kialakítása érdekében a minőségi célok előtérbe kerülnek a mennyiségi célokhoz képest.

Az Óbudai Egyetem a kölcsönösen előnyös nemzetközi kapcsolatok, illetve stratégiai partnerségek kiépítésében érdekelt a nemzetközi felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és tudományos szervezetekkel egyaránt. Jelenleg közel 300 partnerrel folyik az együttműködés oktatási és kutatási területen, melyhez az esetek többségében a közösen benyújtott pályázatok biztosítanak pénzügyi keretet.

Az Erasmus+ partneri hálózat az elmúlt 30 év alatt folyamatosan bővült, és egy része évtizedek óta fennálló kapcsolatokra épül, melyek a hálózati részvételeken túl az új lehetőségek feltárásában is folyamatosan tapasztalhatók.

A nemzetközi kapcsolatok egyik különleges területe a határon túli magyar felsőoktatással való erőteljes kapcsolatépítés. Az ÓE – kapcsolódva a kormányzati stratégiához – a hazai és a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás elkötelezett támogatója.

Nemzetközi mobilitás

A tanulmányok során szerzett ismeretek bővítése, nemzetközi kutatások megvalósítása, külföldi oktatási gyakorlat során szerzett tudás bővítése, valamint interkulturális képességek megszerzése céljából az ÓE polgárai különféle mobilitási programokban vehetnek részt. A mobilitás jelentősen hozzájárul az egyetem nemzetközi kapcsolatainak bővítéséhez. A nemzetközi környezet hazai megtapasztalása érdekében a mobilitás új formái alakulnak ki, amely virtuális vagy rövid időtartamú mobilitási lehetőségeket biztosít az érdeklődők számára. A globális mobilitás bővülő támogatási rendszerét (Erasmus+, CEEPUS és Stipendium Hungaricum, stb.) kihasználva az ÓE kiemelkedő eredményeket ért el ezen a területen az utóbbi évtizedekben.

Nemzetközi események

Intézményünk minden évben nemzetközi konferenciák és szimpóziumok szervezését vállalja a nemzetközi partnerekkel együttmködve, amelyekkel publikációs teret biztosít oktatóinak, valamint lehetőséget ad a legújabb kutatási eredmények megismerésére

Intézményünk kezdeményezésére, a szervezésben és a rendezésben kulcsszerepet vállalva indult el számos nemzetközi konferencia, amely ma már széles körű szakmai elismertséggel bír, és élvezi az IEEE támogatását, a publikációk bekerülnek az IEEE Xplore digitális könyvtárba. Az egyetem anyagilag is támogatja a hazai és nemzetközi konferenciákon előadással részt venni szándékozó oktatókat, kutatókat.

Az Erasmus+ program keretében a Keleti Károly Gazdasági Kar minden évben „A XXI. század új kihívásai” címmel Nemzetközi Hetet szervez, amelyre a partner egyetemek oktatóit várja.

Az egyetem hallgatói nemzetközi versenyeken mérethetik meg tudásukat és képességeiket, ahol szép sikereket érnek el. Ilyen például a tésztahíd-építő verseny, melyhez tudásra és játékosságra van szükség. Az ÓE csapata régóta tartja a rekordot ezen a területen.  A tehetséges hallgatókat mentor tanárok támogatják, amelynek eredményeként a hallgatók sikerrel szerepelnek a nemzetközi szakmai konferenciákon, tehetségkutató naponkon és szakmai versenyeken is.

Kandó Kálmán Nyári Egyetemet az ÓE Alba Regia Műszaki Kara és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara közösen szervezi a határon túli magyar egyetemi és főiskolai hallgatók részvételével, akik Kárpátaljáról, Erdélyből, Partiumból és a Délvidékről érkeznek a székesfehérvári programra.

Szolgáltatások nemzetköziesítése

A nemzetközi oktatás, mobilitás, konferenciák, egyéb rendezvények szervezéséhez megfelelő színvonalú szolgáltatást igyekszik biztosítani az egyetem.  A szolgáltatást biztosító szervezeti egységeknél (Tanulmányi Osztály, Könyvtár, Nemzetközi Oktatási Iroda, stb.) biztosított az angol nyelven történő hozzáférhetőség, nyelvtudással rendelkező ügyintézők segítik a külföldi hallgatókat és oktatókat.

A külföldi hallgatók számára olyan programokat szervezünk, amelyek révén bemutathatják kultúrájukat, megismerkedhetnek a magyar kultúrával. Az EHÖK, az ESN és a Hallgatói Szolgáltatások Osztálya programcsomagot állít össze a részükre. A programok nemzetközi kavalkádjában részt vehetnek a magyar hallgatók is, ezáltal is megtapasztalva a nemzetközi környezet hangulatát.

A külföldi hallgatók beilleszkedését két hallgatói szervezet támogatja. Az EHÖK-nél az SH főmentor irányítja a mentorok munkáját, akik a Stipendium Hungaricumban érkező ösztöndíjasokat segítik a kezdeti időszakban. Az ESN pedig az Erasmus+ program keretében érkező cserehallgatókkal tartja a kapcsolatot, programot szervez a számukra. A hallgatói mentorokat is ez a szervezet fogja össze, amely minden mobilitás előtt álló vagy hazatérő hallgatót szívesen lát a soraiban.

Nemzetköziesítés megvalósítását támogató egységek


Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (NKI)


A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda feladatai az alábbiak:

 • kezeli a külföldi intézményekkel kötött nemzetközi egyetemi együttműködési megállapodásokat,
 • stratégiai nemzetközi partnerségek és intézményi partnerségek kezelése,
 • adminisztrálja az egyetem részvételét a nemzetközi szervezetekben,
 • megszervezi a külföldi delegációk fogadását,
 • szervezi az egyetem nemzetközi oktatási/tudományos/innovációs kiállításokon és rendezvényeken,
 • támogatást nyújt az egyetem egységeinek a kari és intézeti szintű együttműködési megállapodások felkutatásában és megvalósításában,
 • együttműködik az egyetem egységeivel a ranking, a nemzetköziesítés, nemzetközi oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi együttműködések terén,
 • támogatja az egyetemet az Intézményi Fejlesztési Terv nemzetköziesítésre vonatkozó tevékenységeinek végrehajtásában,
 • cselekvési tervek, elkészítő anyagok elkészítése a nemzetköziesítési stratégia megvalósítására,
 • szerkeszti és gondozza az Egyetem angol nyelvű honlapját.

Nemzetközi Oktatási Iroda (NOI)

A Nemzetközi Oktatási Iroda az Egyetemen működő, támogató funkciót ellátó szervezeti egység, amely az oktatási rektorhelyettesnek közvetlenül alárendelten, irodavezető vezetésével ellátja az Egyetem nemzetközi kapcsolataiból fakadó oktatási és oktatásszervezési feladatok koordinálását. Az Iroda kezdeményezi és támogatja az Egyetem nemzetközi mobilitási programokban való részvételét, ösztönzi és koordinálja a nemzetközi mobilitást, valamint a bejövő hallgatókhoz oktatási és oktatásszervezési feladatokat a karokkal együttműködve, illetve támogatja az Egyetem idegen nyelvű képzéseinek indítását, valamint koordinálja e képzések egyetemi szintű oktatási és oktatásszervezési feladatait a karokkal együttműködve.

A Nemzetközi Oktatási Iroda feladatai az alábbiak:

 • koordinálja az Egyetem részvételét a nemzetközi mobilitási programokban, különös tekintettel az Erasmus+ programra, a karokkal szorosan együttműködik a megvalósításban,
 • egyetemi szinten szervezi az oktatói, kutatói, hallgatói és egyetemi személyzeti mobilitást,
 • egyetemi szinten szervezi az Egyetem részvételét a Stipendium Hungaricum és más, nemzetközi képzési programokban,
 • a karokkal együttműködve koordinálja az idegen nyelvű képzésekre jelentkező külföldi hallgatók felvételét, adminisztratív kötelezettségeinek támogatását,
 • támogatja a mobilitási programokban résztvevő ÓE polgárok külföldi munkáját,
 • koordinálja a mobilitási programokban érkező hallgatók részképzését és/vagy szakmai gyakorlatát,
 • a kollégiumvezetővel együttműködésben koordinálja a nemzetközi mobilitási – különös tekintettel az Erasmus+, a Stipendium Hungaricum, az ÖKF és a Diaszpóra Ösztöndíjprogramokban részt vevő külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezését,
 • rendszeres kapcsolatot tart fenn a mobilitási programokat és az idegen nyelvű képzésekhez kapcsolódó ösztöndíjas programokat felügyelő és országosan koordináló nemzeti irodával, illetve az érintett központi szervekkel.

Tudományszervezési Iroda


A Tudományszervezési Iroda feladatai a nemzetközesítéshez kapcsolódóan az alábbiak:

 • egyetemi szintű hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények koordinálása és szervezése,
 • kari konferenciák koordinálása,
 • kiemelt egyetemi rendezvények nemzetközi vonatkozású szervezése (évnyitó, Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, Egyetem Napja, EKIK nap, EU-Pednap, nemzetközileg elismert külföldi professzorok meghívásának szervezése),
 • az Egyetem tudományos folyóiratainak koordinálása,
 • együttműködik az egyetem szervezeti egységeivel annak érdekében, hogy az egyetem nemzetközi tudományos megítélése és elismertsége folyamatosan emelkedő tendenciát mutasson.

Pályázati Iroda

A Pályázati Iroda az Egyetemen működő, támogató funkciót ellátó szervezeti egység, amely ellátja az Egyetem pályázati szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységét mind a hazai, mind a nemzetközi pályázatok vonatkozásában.

A Pályázati Iroda feladatai a nemzetköziesítéshez kapcsolódóan az alábbiak:

 • ellátja a hazai és nemzetközi pályázatok figyelésével, előkészítésével és szervezésével kapcsolatos feladatokat,
 • az érintett szervezeti egységek bevonásával előkészíti és koordinálja a pályázatok benyújtását,
 • az Egyetem szervezeti egységei számára információt szolgáltat az új és már benyújtott pályázatokkal kapcsolatban,
 • konzultációs lehetőséget biztosít a pályázatokban részt vevők számára a megvalósítás során felmerülő problémák megoldásához.
Frissítve: 2024.05.10.