A tehetséggondozás és az innováció-menedzsment az ÓE kulcsterülete

Az egyetemi oktatásban már működő, elsősorban tehetséggondozásra és innováció-menedzsmentre fókuszáló szemléletmód alapelemeit, mint például a projektalapú oktatást az elsők között tudjuk a középiskolai képzés részévé tenni az egyetem fenntartásába került két köznevelési intézmény, a Szinyei Merse Pál Gimnázium, valamint az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor az egyetem pedagógusnapi ünnepségén. Az eseményen Dr. Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Pölöskei Gáborné, szakképzésért felelős helyettes államtitkár a honi szakképzés és a felsőoktatás összekapcsolásának jelentőségét hangsúlyozta.

Hitvallásunk, hogy a pedagógusi pálya nemcsak hivatás, hanem elkötelezettség is a tudás átadása, megújítása és nem utolsósorban a magyarság mellett – húzta alá Prof. Dr. Kovács Levente, Hozzátette: a két, most már az egyetem fenntartásában működő köznevelési intézmény átvételét az a szakmai elvárás hívta életre, hogy a középiskolák és felsőoktatás közötti együttműködést erősítsük annak érdekében, hogy a képzések szintjeit közelítsük egymáshoz.Együttműködésünk eredményei már röviddel az intézmények fenntartásunkba kerülése után megmutatkoztak: a gimnáziumunkba négyszereséről mintegy kilencszeresére nőtt a jelentkezők száma – tette hozzá. Az Óbudai Egyetem napjainkra olyan intézménnyé vált, amely a régiós és tágabb nemzetközi összevetésben is jelentős eredményeket tud felmutatni, emellett egy unikális innovációs ökoszisztémát valósítunk meg.A kormány a hazai és a határon túli pedagógusok oktatási és a diákok tanulási lehetőségeinek egyre magasabb színvonalú biztosítására törekszik. „Megújítottuk a tanárképzést, megerősítettük és rugalmasabbá tettük a felsőoktatást.” – emelte ki Dr. Varga-Bajusz Veronika.„Nagy hangsúlyt helyezünk a Kárpát-medencei szakképzés fejlesztésére, annak érdekében, hogy a határainkon túl élő magyar fiatalokat is bekapcsoljuk a hazai oktatásba, ezzel is segítve tudásuk gyarapítását és szülőföldjükön maradását. Határainkon belül kiemelt célunk a megerősített szakképzés és a felsőoktatás összekapcsolása, a mobilitás elősegítése és a tudásátadás – fogalmazott Pölöskei Gáborné.

Elismerések az EuPed NaponAz Óbudai Egyetem Díszérme kitüntetésben részesült:

Prof. Dr. Kisfaludy Márta, aki az elmúlt két évtizedben a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon iskolateremtő tevékenységével aktívan részt vett három új szak szakmai programjának kidolgozásában és akkreditálásra való előkészítésében, koordinálta és felügyelte a kar hosszútávú stratégiájába illő elképzelések megfelelő megvalósítását. Részt vesz az újonnan megalakuló Építészet, Design és Technológia Doktori Iskola megalapításában és akkreditációjában.

Dr. Lendvay Marianna a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Mikroelektronikai és Technológia Tanszék oktatójaként 1980 óta segíti és támogatja kiemelkedő módon a kar munkáját. 2011-től 2018-ig a kar oktatási dékánhelyettese volt, a Mikroelektronikai és Technológia Intézet igazgatója. Oktatási és kutatási tevékenységének kiemelt területét a minőségbiztosítás, a minőségfejlesztés és megbízhatóság-elemzés, ezen kívül a matematika tantárgy oktatása jelenti, 2010-től a kar minőségirányítási vezetője. Kimagasló oktatási, oktatás-szervezési és tudományos tevékenységét mindvégig magas minőségi színvonalon végezte, támogatva a kar fejlődését.

Kámán Előd 24 éve dolgozik az Ybl Miklós Építéstudományi Kar kötelékében. Kiemelkedő munkabírású, felkészült, munkáját minden esetben magas minőségben végzi.

Dr. Juhász Nikolett a Gazdasági Főigazgatóságra professzionális és megoldásorientált szakszerű jogi és közbeszerzési tudással felvértezett szemléletet hozott az egyetem beszerzési folyamataiba és vagyongazdálkodásába. Szakmai hivatástudata, munkájához való hozzáállása példamutató az egyetemi közösség számára.Az Óbudai Egyetem Emlékgyűrű kitüntetésben részesült:

Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes kutatási dékánhelyettes. Több mint tíz éve aktív szerepet vállal az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karán a tudományos utánpótlás-nevelésben, a hallgatók és oktatók tudományos előmenetelének támogatásában.

Solymosiné Molnár Margit, aki 1982-től 2021-ig oktatott az egyetemen és annak jogelőd intézményeiben, német-orosz szakos nyelvtanárként.  2009-től - az oktatás mellett - elkötelezett vezetőként fogta össze az egyetemi nyelvtanárokat, irányította, szervezte az egyetemi nyelvoktatással kapcsolatban felmerülő feladatokat. Jelenleg külsős óraadóként tart nyelvórákat. Ő alapította az Egyetemi Vegyeskart, melynek ma is aktív tagja.

Dr. Babály Bernadett, építész és pedagógus, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar tanszékvezető adjunktusa. Magas szakmai színvonalú munkájával 23 éve támogatja az iskolát. Régóta szervezője és résztvevője a kari rajzi és alkalmassági vizsgáknak és az ehhez kapcsolódó előkészítő tanfolyamoknak.Az Óbudai Egyetem Tiszteletbeli egyetemi docensi kitüntető címét vehette át:

Dr. Csillei Béla (Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ) több évtizedes szakmai, pedagógusi támogató tevékenységéért továbbá intézményvezetőként az Óbudai Egyetemen folyó tanárképzés folyamatos fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

Az Óbudai Egyetem Címzetes egyetemi docensi kitüntető címében részesült:

Nagy Miklós, aki több évtizeden keresztül támogatta a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar csomagolástechnológiai oktatását meghívott előadóként, témavezetőként és bírálóként. Jelenleg is óraadóként oktat a karon, szakmai tárgyakat. Munkáját a precizitás, kiemelt szakmai tudás és igényesség jellemezi.

Strábel József több évtizede dolgozik az Ybl Miklós Építéstudományi Kar kötelékében. Műszaki és közgazdasági szaktudásával kiemelkedő minőségben vesz részt az építész és építőmérnöki képzésben, valamint a műszaki menedzserek tárgyainak oktatásában.

Komjád István, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Tanszék és jogelőd szervezeti egységeit évtizedeken keresztül széleskörű szakmai tapasztalatival támogatta a tantervek kidolgozását, illetve megújítását.

Szilasi János szakmai elismertsége országos szinten is egyedülálló és kiemelkedő, főként az autóipari, valamint Hidrogén és Hibrid alapú rendszertechnikai megoldások területén. Ő lett a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karra kihelyezett Ipari Tanszék vezetője.

Mészáros Ágnes, akinek tapasztalata és hallgatóbarát stílusa nagymértékben hozzájárul a Keleti Károly Gazdasági Karon, hogy a hallgatók a valós vállalati működésben hasznosítható tudásra tegyenek szert.

Garamvölgyi Attila, aki a Neumann János Informatikai Kar volt hallgatója másfél évtizede az evosoft Hungary dolgozója. Több éve segíti a kar működését. Kötelező és választható tantárgyat oktat, szervezi az evosoft-os kollégák tanóráit. Kulcsszerepe volt mind az evosoft kutatás és fejlesztés Kihelyezett Tanszék megalakításában és működtetésében, mind a kar működéséhez szükséges eszközháttér részbeni biztosításában, valamint a NIK TDK-ösztöndíjak megalapozásában.

Csepregi Viktor, aki a BSc mérnökinformatikus képzés Big Data és üzleti intelligencia specializációjának megtervezésében és kialakításában jelentős szerepet vállalt. 2018 óta részt vesz a specializáció több tárgyának kidolgozásában és oktatásában, 2020 óta záróvizsga bizottságokban elnöki szerepet tölt be.

Az Egyetem Szenátusa Mestertanári címet adományozhat az egyetem oktatójának vagy tanárának, amennyiben az illető kiemelkedő gyakorlati oktató munkát végez. A kitüntető címben idén Bódi Attila részesült. 16 éve oktat az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, oszlopos tagja az épületszerkezettan és magasépítéstan oktatásáért felelős csoportnak. Kiemelkedően széles építőipari tapasztalata és tudása páratlanul erősíti a kar gyakorlatorientált oktatási céljait, szakmai elkötelezettségével folyamatosan emelve az oktatás színvonalát. Az Óbudai Egyetemmel kiváló kapcsolatot ápol: rendszeres előadója a Keleti Károly Gazdasági Karon szervezett konferenciáknak álló tárgysorozatot vezetett versenyképesség-menedzsment címmel.

Rektori dicséretben részesült

Takács Éva, az Alba Regia Műszaki Kar Dékáni Hivatala irányításában végzett színvonalas, eredményes vezetői munkájának, a duális képzés fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe, továbbá a hallgatói és a munkatársi közösséget támogató, lelkiismeretes tevékenységének elismeréséül.

Kollár-Buzdogány Beatrix dékáni hivatalvezető, aki a Keleti Károly Gazdasági Kar vezetőinek és kollégáinak munkáját kimagasló teljesítménnyel támogatja igazgatási kérdésekben, koordinálja a kari adminisztrációs feladatokat.

Iván Csaba, az Informatikai Iroda irodavezetője, megbecsült tagja az egyetem munkavállalói közösségének. Hozzáállása, segítőkészsége elfogadottá tette a legtöbb szervezetnél. Feladatvégzése pontos, határidőben végrehajtott, emellett embersége és empátiája miatt a szervezeti egységébe tartozó kollégák is tisztelik vezetőként és kollégaként. Szakmai hozzáértése és folyamatos rendelkezésre állása mindig biztos pont az egyetem vezetése számára.

Bíró Szabolcs, aki kiemelkedő oktatói munkát végez a Gépészmérnök képzésben az általa gondozott szakmai tantárgyak körében. Az Óbudai Egyetem gépészmérnök képzés népszerűsítését magas színvonalon végzi, melyet a hallgatói visszajelzések is tükröznek. Az általa indított Gépműhely gyakorlat YouTube-csatorna feliratkozóinak száma 25 900, jelenleg 73 videóval segíti a képzésben résztvevő hallgatók tanulását. Továbbá ezeknek az oktató videóknak köszönhetően a leendő diákok sokasága döntött az Óbudai Egyetem gépészmérnök képzése mellett.

Maróthy Zita, aki az Oktatási Főigazgatóság ügyvivő szakértője, mindig tökéletesre törekvő, precíz, odaadó és lelkiismeretes munkát végez. Jó szervezési készségének köszönhetően az augusztusi Oktatásszervezési Konferencia rendezvényei évről évre magasabb színvonalúak, emellett az Oktatási Bizottság havonta esedékes üléseinek szervezése, iratanyagainak rendezése is az ő odaadó munkája révén precíz és jól nyilvántartott.

Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna, a Neumann János Informatikai Karon a kiberbiztonsági képzések kidolgozásában vállalt meghatározó szerepe, az egyetem kiberbiztonsági kompetenciáinak építésében felvállalt tevékenysége, a területen iskolateremtő módon felépített kutatólabor (HoneyLAB) kialakítása, valamint a kiberbiztonsági területen végzett kutató-fejlesztő munkájának elismeréseként.

Dr. habil. Fleiner Rita, a Neumann János Informatikai Karon a Big Data oktatási ág fejlesztéséért, előremutató kutatási-fejlesztési tevékenységéért, elsősorban a nemzetközi vesecsere programok kidolgozása terén, valamint az adattudomány mesterképzés tantervének kidolgozásában, szakfelelősként pedig a képzés szervezésében vállalt meghatározó szerepéért.

Pusztai Andrea, aki az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtára, illetve a jogelőd intézmények könyvtáraiban mindig lelkiismeretesen, nagy szakmai hozzáértéssel végezte munkáját. Könyvtáros szakmai munkája mellett egyetemi szinten koordinálja a tagkönyvtárak és a szervezeti egységek könyvbeszerzéseit is.

Csomor Dániel építész, aki az Óbudai Egyetem Beruházási Irodájának vezetőjeként meghatározó szerepet játszik a modellváltás óta jelentősen megnövekedett beruházási feladatok ellátásában, ezek optimalizálásához kapcsolódó folyamatok kialakításában és működtetésében. Jelentős projektvezetői tapasztalatával, stratégiai szemléletű gondolkodásával, fejlődésorientált hozzáállásával, menedzseli a vezetésével elindított és kiépítés alatt lévő Beruházási Irodát.

Bencsik Péter, aki 2019 óta dolgozik a Neumann János Informatikai Karon, 2020 óta pedig a Rektori Kabinet elkötelezett munkatársaként aktív szerepet vállalt a megújított egyetemi honlap kialakításában, karbantartásában. Széles körű szakmai tudásával segíti az egyetemen megalakult tudománymetriai bizottságok munkáját is.

Beleznay Tamás, akinek a Köznevelési Iroda vezetőjeként meghatározó szerepe van az egyetem köznevelési stratégiájának kidolgozásában és végrehajtásában, valamint a köznevelési intézményi struktúra integrációjának elősegítésében.

Matskássy Pál, a Műszaki és Üzemeltetési Irodán kiemelkedő színvonalú munkássága, kitartása, és a példaértékű sportpályafutása, lelkesedése elismeréseként. A tavaly június közepén Berlinben megtartott Speciális Olimpiai Játékokon 3 arany- és 4 ezüstéremmel járult hozzá a magyar tornászcsapat kitűnő teljesítményéhez. Évek óta kimagasló eredményeket ér el a sportágban.

Holdosi Károly, a Műszaki és Üzemeltetési Irodán végzett kiemelkedő színvonalú munkássága, önzetlensége és példaértékű sportpályafutása elismeréseként. A tavalyi évben Berlinben megrendezett Speciális Olimpia Nyári Világjátékokról 2 arany- és 4 ezüstéremmel tért haza, de már Kínából, Romániából is hozott haza érmeket.

Őze Zoltán, a Műszaki és Üzemeltetési Irodán végzett kiemelkedő színvonalú munkássága elismeréseként. Munkáját önállóan, pontosan, felelősségteljesen és gyorsan végzi.

Suhajda István, aki 2000 áprilisában állt munkába az Óbudai Egyetem jogelőd intézményénél. Gépkocsivezetőként és műszaki ügyintézőként pontosan és precízen végezi a munkáját. Közel huszonöt éves szolgálata során önzetlenül állt helyt nagy teherbírást kívánó és felelősséggel járó állásában.

Az Egyetem 2023-ban vette át a VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium és az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fenntartói feladatainak ellátását, ezzel olyan oktatási modell megvalósítását tűzve ki célul, amely elősegíti a felső- és közoktatás átjárhatóságát a minél magasabb színvonalú műszaki képzés erősítése érdekében.

Rektori dicséretet vehet át Szente Kármen Anett, aki 2001 óta a Szinyei Merse Pál Gimnázium matematikatanára, azon pedagógusok egyike, akik az iskolára nem csupán munkahelyként, hanem szívügyükként tekintenek. Így Szente Kármen a kiegyensúlyozott szaktanári munkavégzése mellett az iskola működéséért vállalt önkéntes, anyagi ellenszolgáltatás nélküli ellátott többletfeladatokkal, az iskola működésének jobbítása érdekében jelzett javaslataival, az érzékelt problémák megoldásának megvalósításában játszott szerepével hozzájárul az iskola hatékonyabb működéséhez, pedagógiai munkájához.

Tóth Szabina, angol-matematika szakos középiskolai tanár, osztályfőnök, a teljes intézmény matematika munkaközösségének (két általános iskola és egy gimnázium) vezetője, mentor tanár. Kiemelkedő színvonalú szakmai munkát végez, magas óraszámú túlórával, eredményes a versenyfelkészítésben (OKTV) és saját, a gimnáziumban már hagyománnyá vált angol nyelvű pénzügyi-vállalkozói ismeretek vetélkedőt dolgozott ki, országos átlag feletti közép- és emelt érettségi eredményeket érnek el az általa felkészített tanulók angol nyelven matematikából. Hiánypótló angol nyelvű, emelt szintű érettségire felkészítő matematika feladatgyűjteményt dolgozott ki mely kiadásra vár, sikeres Tempus-pályázat után Erasmus-kurzust tart 2024 nyarán.

Dr. Neizer Zita, a Szinyei Merse Pál Gimnázium intézményvezetője, aki 2003-ban kémia szakos tanárként a nevelőtestület aktív tagjává vált és nagy lelkesedéssel vetette bele magát a természettudományos munkaközösség életébe. Kiváló munkát végzett mind a tehetséggondozásban, mind a felzárkóztatásban. 2019-ben igazgatói megbízást kapott. Egy olyan intézmény vezetését tűzi ki célul, amelyben mind a diákok, mind a pedagógusok otthon érzik magukat.

Dr. Várnai Andrásné Zsuzsa, aki 2013 augusztusától vezeti az Orchidea Köznevelési Intézményt. Főigazgatói működése alatt számos változást menedzselt sikeresen az Orchidea többcélú intézményben. Vezetőként az elmúlt évtizedben a tagintézmények létszámbeli növekedése mellett kezdeményezője és motorja volt olyan értékes projekteknek, mint például az Erasmus-pályázatok vagy más szerteágazó külföldi intézményi kapcsolatok kialakítása.

Az egyetem rektora Rektori dicséretet adományozhat azon egyetemi hallgatók részére, akik legalább 2 éven keresztül az egyetem érdekében színvonalas, eredményes munkát fejtettek ki, és rendkívüli teljesítményt nyújtottak.

Rektori dicséretben részesült:

Vincze Miklós, aki a BioTech Kutatóközpont hallgatójaként és fiatal kutatójaként kiemelkedő szorgalommal vesz részt a KK-projektekben. A Neumann Informatikai Karon önkéntesként vezeti az AR/VR labort, valamint a tavaszi félévtől bekapcsolódott a Kar oktatási tevékenységébe is.

Csűrös Balázs, aki HÖK elnökként kiemelkedő és aktív közéleti tevékenységet folytatott a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon, támogatóan vett részt a 2023. évi MAB akkreditációs eljárásban is, ahol aktívan kivette a részét a panelbeszélgetésben is. A kar dolgozói és hallgatói minden területen egyaránt számíthattak segítségére.

Dénes-Fazakas Lehel, aki doktori hallgatóként végzett kutatási-fejlesztési tevékenységéért, a Doktoranduszi Önkormányzatban felvállalt szerepe okán, valamint a Neumann János Informatikai Kar mesterséges intelligencia portfóliójának kiépítésében felvállalt meghatározó szerepéért.

Bokodi Ábel, aki a Pneumobil csapat tagjaként fáradhatatlanul dolgozik a kitűzött célok elérésén. A Pneu Labs-ban dolgozó hallgatók irányítását végzi, valamint a Járműtechnika labor munkáját is segíti. A Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetben demonstrátori feladatokat is ellát, kari és egyetemi rendezvényeken is mindig lehet számítani a segítségére. 2022 őszétől a Kari Hallgatói Önkormányzat érdekvédelmi képviselője.

Hersics Katalin 2014. februárjától dolgozik az Óbudai Egyetemen, a doktori hallgatókkal kapcsolatos ügyeket intézi. Az elmúlt 10 évben több szervezeti egységhez került, de irodája mindig nyitva állt a hallgatók előtt. Szakmai tudásával és kedvességével segíti mind a magyar, mind a külföldi doktori hallgatóknak megoldani a felmerülő problémáikat. A munkatársakkal is jó kapcsolatot ápol. Munkáját mindig lelkiismeretesen, precízen és alaposan végzi.

 Dr. Katona János – díszérmet vehetett át

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar egyetemi docenseként végzett éves színvonalas oktatói és kutatói, valamint oktatási dékánhelyettesként végzett kiemelkedő munkájáért.

Király Gyula - címzetes egyetemi docens kitüntető címben részesült. Király Gyula az Egyetem Neumann János Informatikai Karának Orvostechnikai Ipari Tanszékének kialakításáért, valamint a Kar kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki mesterképzésének kiépítésében vállalt meghatározó szerepéért.

Egyetemünk 70. életévüket betöltött kollégák oklevelet kaptak: Prof. Dr. Kisfaludy Márta, Dr. Mészárosné Dr. Bálint Ágnes.

Az eseményen részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az MRK Határon Túli Felsőoktatási Intézmények Bizottságának, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Szenátusának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetői és képviselői is.A rendezvényen verssel köszöntötték a pedagógusokat az Óbudai Egyetemhez tartozó Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulói. Műsort adott Óbudai Egyetem egyetemi oktatókból és hallgatókból álló, többszörös arany és arany dicsérettel minősítésű Vegyeskara, Buda Sára vezetésével.

Az ünnepi rendezvényen fellépett Lugosi Ali Cziffra- és Junior Prima-díjas klarinétművész, a Virtuózok kétszeres győztese és kiemelt művésze, valamint és Oláh Vilmos gitárművész, a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója, a Virtuózok különdíjasa többek között Gershwin, Giora Feidman, Roland Dyens és Astor Piazzola egy-egy művét adta elő.

 
Frissítve: 2024.06.13.

Legfrissebb cikkek