Frissített járványkezelési intézkedési terv

Az Óbudai Egyetem vezetése frissítette intézkedési tervét a koronavírus-járvány által okozott helyzet kezelésére.

INTÉZKEDÉSI TERV A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ÁLTAL OKOZOTT HELYZET KEZELÉSÉRE


1         A veszélyhelyzet kezelése


Az intézkedési terv célja, hogy a 2021. február 8-tól hatályos, 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel útmutatóul szolgáljon az Óbuda Egyetem munkavállalói, hallgatói és látogatói számára a 2021/2022. tanév biztonságos megkezdéséhez. A koronavírus-járvány elleni védekezés alapvető szabályait a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) az alábbiak szerint határozza meg eljárásrendjét, amelynek követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár számára kötelező. Az Egyetem továbbra is minden tőle telhetőt megtesz a biztonságos működés biztosítása és a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

 1. Jelen intézkedési terv az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre (továbbiakban: Egyetem területe) kiterjedően alkalmazandó.

 2. A vonatkozó rektori utasításokban foglaltak, valamint az egészség megőrzését célzó utasítások betartása mindenki számára kötelező.

 3. A koronavírus járvány leküzdése, a biztonságos oktatási, lakhatási, valamint munkakörnyezet megteremtése érdekében kérjük a munkavállalókat és a hallgatókat, hogy vegyék fel a koronavírus elleni védőoltást. A védőoltás már elérhető a nem magyar állampolgárságú hallgatók számára is a TAJ számmal nem rendelkező, nem magyar állampolgárok koronavírus elleni védőoltásával és védettségi igazolványával kapcsolatos rendelkezések alapján. (https://vakcinainfo.gov.hu/hirek/keddtol-mar-a-magyarorszagon-elo-kulfol...)

 4. Az Egyetem területét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze. Ebben az esetben az illetékes háziorvos értesítése és az utasításainak a követése indokolt.

 5. A személyi higiéné betartása az Egyetem területére belépő minden személy részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást és/vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek, valamint az ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak számára ajánlott a szájat és az orrot elfedő eszköz használata - amely lehet orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk - (továbbiakban: maszk). A maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

 6. Az Egyetem területére való belépés alkalmával a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott (felelőse: Műszaki és Üzemeltetési Iroda).

 7. Az Egyetem bejáratainál magyar és angol nyelvű tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet az aktuális intézkedési protokollra (felelős: Műszaki és Üzemeltetési Iroda). A járványügyi helyzethez igazodva - indokolt esetben - a változásról a Neptun rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók. (felelős: Oktatási Főigazgatóság)

 8. A minél nagyobb fizikai távolság tartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában.

 9. Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszert kell előnyben részesíteni. Az ügyintézéshez javasolt előre időpontot egyeztetni.

 10. Az Egyetem területén a virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használata folyamatos, különös tekintettel a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésére, melynek elvégzése legalább két óránként történik. (felelős: Műszaki és Üzemeltetési Iroda).

 11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. (felelős: oktatók, Műszaki és Üzemeltetési Iroda).

 12. Az Egyetem területére olyan személy csak 5 napnál nem régebbi negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn).

 13. Pozitív PCR teszt vagy karantén kötelezettség esetén

  • oktatók és munkatársak esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét.

  • A Tanulmányi Iroda, illetve a szervezeti egység vezetők haladéktalanul kötelesek értesíteni az esetről az Operatív csoportot, valamint azonnal le kell folytatniuk a kontakt személyek felderítését, a listát el kell küldeniük az Operatív csoportnak.

  • A karantén feloldásáról a szervezeti egységnek szintén értesíteni kell az Operatív csoportot. 14. Önkéntes vagy hatósági karantén esetében, ha az Operatív csoport felé a lejelentés megtörtént,

  • amennyiben a munkavállaló munkaköre és egészségi állapota azt megengedi, a szervezeti egység vezetője a karantén idejére „home-office” munkarendet engedélyezhet,

  • a hallgató távolmaradása a foglalkozásokról igazoltnak tekintendő,

  • amennyiben az oktató egészségi állapota azt megengedi, az Egyetem oktatási rektorhelyettese az érintett kurzusok online megtartását engedélyezheti. Vizsgaidőszak esetében engedélyezheti az adott tantárgy vonatkozásában a vizsgák online lebonyolítását. 15. Súlyos SARS-CoV-2 koronavírus megbetegedés esetén, ha a hallgató hiányzása meghaladná a TVSZ-ben meghatározott mértéket, kérelmére a Kar dékánja egyéni tanrendet engedélyezhet. Vizsgaidőszak esetében engedélyezheti a vizsgák online teljesítését.


2         Oktatás és kapcsolódó szolgáltatások 1. A tanév rendje a 2021/2022. tanévben az Egyetem honlapján közzétett: http://uni-obuda.hu/files/attachments/27085/20212022-tanev-idobeosztasa-i-felev.pdf

 2. .2021. augusztus 30-tól visszavonásáig az Óbudai Egyetem hibrid oktatási formára tér át. A 100 fő kurzuslétszám feletti előadások online, az ez alatti kurzuslétszámú előadások, valamint a szemináriumok, táblás és laboratóriumi gyakorlatok, illetve egyéb foglalkozások személyes jelenléttel kerülnek megtartásra.

 3. Az online oktatáshoz és a hozzájuk kapcsolódó számonkérések lebonyolításához javasolt a MOODLE rendszer által biztosított lehetőségek sokszínű alkalmazása, valamint az MS Teams használata. Az ehhez szükséges módszertani tájékoztatást az EDTI honlapján közzétette, az IO biztosítja a közvetítéshez szükséges technikai feltételeket (felelős: EDTI vezető, Informatikai Iroda).

 4. A megfelelő konzultációs lehetőséget a hallgatók számára minden esetben biztosítani kell.

 5. Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés normál munkarendben történik.

 6. Az Egyetem értekezletei és testületi ülései személyes jelenléttel kerülnek megtartásra.

 7. Az Egyetem épületei a szokásos munkarend szerint tartanak nyitva.

 8. Az Egyetemi Könyvtár a szokásos módon, személyesen látogatható, a nyitvatartási rend a Könyvtár honlapján (http://lib.uni-obuda.hu/) olvasható.


3         Rendezvények


A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések megfelelnek a Kormányrendeletben rögzítettek szabályoknak, amelyek az Egyetem vonatkozásában különösen az alábbiak:

 1. Sportrendezvényen, valamint a jegy megváltásával látogatható kulturális eseményen nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

 2. Zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat; tilos zenés, táncos rendezvényt tizennyolcadik életévét betöltött, koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni;

 3. Ha a sportrendezvénynek, kulturális eseménynek, zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő, egyéb rendezvény szabadtéren kerül megtartásra, és azon (az ott foglalkoztatottakon kívül) ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet.

 4. Ötszáz fő, vagy ennél több személy jelenléte esetén a szabadtéren tartott rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

 5. Ha az egyéb rendezvény zárt térben kerül megtartásra, azon (az ott foglalkoztatottakon kívül) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

 6. Azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt, a rendezvény szervezője (valamint a rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja) köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott módon nem igazolja. A védelmi intézkedések betartásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínének üzemeltetője köteles gondoskodni.


4         A védettségi igazolvány használatával kapcsolatos szabályok a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján 1. Koronavírus ellen védett személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány) bemutatásával igazolja.

 2. Ha a Kormányrendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására.

 3. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikációval igazolja.

 4. A koronavírus elleni védettség igazolása során az érintett a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására külön is felhívható.

 5. A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha a nem magyar állampolgár, vagy a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-ei (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány felmutatásával igazolja védettségét.

 6. Koronavírus ellen védett személy továbbá a Kormányrendelet alkalmazásában, aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, valamint koronavírus elleni védettségét a részére kiállított védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

 7. A koronavírus elleni védettség igazolása során – az 5. és a 6. pontban leírt esetben – az érintett a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa, illetve útiokmánya bemutatására külön is felhívható.


5         A külföldről érkező hallgatókra vonatkozó szabályok


A külföldről érkező hallgató Magyarországra való belépése az aktuális szabályok alapján lehetséges.

 1. Az Egyetem külföldről történő beutazáshoz igazolást állít ki a nem magyar állampolgárságú hallgató (a továbbiakban: külföldi hallgató) részére. Az igazolás a vízumkérelemhez és szükség esetén a méltányossági kérelemhez csatolható.

 2. A külföldi hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni a kapcsolatot az Egyetemmel, valamint 24 órán belül köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.

 3. Amennyiben a külföldi hallgatót a határátlépéskor házi karanténban tartózkodásra kötelezik, a kollégiumnak szükséges biztosítani a hallgató elkülönített elhelyezését és ellátását.

 4. A karantén alóli mentesüléshez a karanténlakás helye – amely kollégium esetében a kollégium helye – szerint illetékes rendőrkapitányságnál két negatív PCR-teszttel kérelmezhető a felmentés.

 5. Első tesztként elfogadható, ha a hallgató az alábbi országok valamelyikében elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.


Ezek az országok:

 • az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,

 • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,

 • az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,

 • az Oroszországi Föderációban,

 • a Kínai Népköztársaságban,

 • az Egyesült Arab Emírségekben,

 • a Bahreini Királyságban,

 • a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy

 • a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban. 1. A karantén alóli mentesüléshez szükséges molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében az Egyetem közreműködik.

 2. A kollégiumi hallgatók esetében a kollégium biztosítja a megfelelő elkülönítést addig, amíg a negatív teszteredmények rendelkezésre nem állnak.

 3. A külföldi hallgató a házi karantént az azt elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyével hagyhatja el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.


6         Kollégiumra vonatkozó intézkedések


Kollégium területe esetében jelen szabályok a közösségi szállás részekre vonatkoznak, a kollégiumi besorolású lévő épületben található oktatási, illetve munkavégzési terekre az oktatási épületekre vonatkozó szabályok érvényesek.

6.1       Kollégiumi belépés és lakhatás feltételei 1. A Kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be.

 2. A 2021/2022. tanévben folytatólagosan kollégiumi jogviszonyt kapó, azaz folyamatosan a kollégiumban lakó hallgatók esetében ajánlott a védettségi igazolvány megléte, mind a magyarországi állandó lakcímmel, mind a külhoni magyar, mind a Magyarországon tartózkodó külföldi hallgatók esetében. Kivételt képez ez alól a tartós, a beköltözést közvetlen megelőző legalább 3, azaz három hónapot elérő – folyamatos külföldi tartózkodás, mely esetben a külföldi hallgatókra vonatkozó szabályok érvényesek.

 3. Külföldről érkező külföldi hallgató 5 napnál nem régebbi negatív PCR teszt felmutatásával foglalhatja el a szálláshelyet, amennyiben vállalja, hogy a beköltözés napjától számított 30 napon belül felveszi az első oltást. Az oltás vállalásának hiányában a beköltözést meg kell tagadni a negatív PCR teszt bemutatás esetén is. Amennyiben a hallgató oltás felvételére vonatkozó vállalásának nem tesz eleget, vagy az oltás felvételét igazoló dokumentációt nem mutatja be, lakhatási lehetősége a beköltözést követő 31. napon megszűnik.

 4. A kollégiumba való beköltözés (szállás elfoglalása) csak a külföldről való Magyarországra történő belépést követő esetleges kötelező karantén időszak letöltése után lehetséges. Azaz a kollégium beutazási karantént csak korlátozott mértékben, előzetes egyeztetés alapján biztosít. Ennek hiányában a külföldről érkező vagy visszaérkező hallgatónak a beutazással kapcsolatos karantén időszakot az általa megszervezett külön címen kell letöltenie!

 5. A védettségi igazolványt, egyéb oltást igazoló dokumentumot és azok adatait a Kollégium nem kezeli, csak a belépés, illetve szállás felvétel ellenőrzésére szolgál.

 6. Előírt PCR teszt elvégzését az Óbudai Egyetem az újonnan érkező Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók esetében finanszírozza. Azon további képzések esetében, amelyekhez biztosítás jár, a biztosításra történő elszámolás lehetőségéről személyre szabott tájékoztatást kapnak az érintett hallgatók.


6.2       Beköltözési folyamatra vonatkozó szabályok 1. A beköltözés megadott (foglalt) időpontokban, sávosan történik a torlódást elkerülendő. A sávozás tagkollégiumonként eltérhet, a beköltözőnek az érintett tagkollégium sávja szerint kell jelentkezni.

 2. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus részvevőinek elszállásolása miatt a Kandó Kálmán Kollégiumba a hallgatók csak 2021. szeptember 19-én költözhetnek be, emiatt az érintett hallgatók a szeptember hónapra esedékes kollégiumi díj befizetése alól mentességet kapnak.

 3. Közvetlen külföldről való érkezés esetén a hallgató által legalább 48 órával korábban előre jelzett időpontban történhet. Amennyiben a külföldről érkező hallgató nem ad meg előre időpontot, a beköltözés nem garantált.

 4. A beköltöző hallgatót csak egy fő kísérő személy kísérheti. A beköltözés folyamán mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek maszkot kell viselnie. A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek. Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, arcot eltakaró maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia.

 5. A beköltöző aláírásával vállalja, hogy ha fertőzés gyanúja áll fenn esetében vagy fertőző személy igazolt kontaktja, akkor vagy maradéktalanul betartja a karantén szabályokat, és ennek megfelelően 10 nap vagy PCR tesztelt igazolt gyógyulás időszakára vonatkozó teljes körű karantén alkalmazható vele szemben vagy kiköltözik és csak negatív PCR teszttel költözhet vissza.


6.3       Bent tartózkodás, bentlakás alatti óvintézkedések 1. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek esetén ajánlott a maszkhasználat a lakószinteken, a közösségi helyiségekben, az ügyfélszolgálati térben (kollégiumi iroda, porta).

 2. Az Kollégium területén fokozottan ügyelni kell a személyi higiéne betartására, a gyakori kézfertőtlenítésre, a szobák szellőztetésére, kötelező betartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) honlapján az aktuális tájékoztatóban foglaltakat https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-fooszta...

 3. Kötelező a maszkhasználat a külsős munkavégző személyek (pl. karbantartók) számára, ha nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A karbantartót a kiszállás előtt a kötelező maszkhasználatról értesíteni szükséges, továbbá tartalékmaszkokat kell biztosítani arra az esetre, ha maszk hiányában a karbantartás elmaradna. Ennek felelőse a tagkollégium vezető.

 4. A Kollégium területén található tantermeket használó hallgatókra, oktatókra, egyéb munkatársakra alapesetben külön, az oktatási épületekre vonatkozó protokoll vonatkozik.

 5. Amennyiben a Kormány a közösségi közlekedés esetében kötelezővé teszi a maszkhasználatot, akkor azonos időponttól kezdve a Kollégium egész területén kötelező a maszkhasználat – a lakószobákat leszámítva – a közösségi, illetve közös használatú terekben, beleértve a tantermeket, munkahelyi részeket is. Kivétel képez az étkezés, illetve mosdás időtartama.

 6. A bent tartózkodás, illetve bentlakás alatti óvintézkedések megsértése a kollégium területéről való kitiltást vonja maga után.

 7. A bentlakó hallgatóknak a kollégiumon kívül is kötelező a járványügyi szabályok betartása. Ezen szabályoknak a kollégiumon kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a kollégium területéről való kitiltást vonja maga után.


6.4       Látogató és vendégfogadás 1. Látogató fogadás (zárás előtti látogatás együtt tanulás, közösségi program céljából) tagkollégiumonként eltérő idősávban lehetséges. A látogatónak a belépés védettségi igazolvány általi felmutatásával vagy maszkviseléssel lehetséges.

 2. Vendégfogadás, azaz a kollégiumi területen a vendégfogadónál alvás (éjszakai tartozkódás) tagkollégiumi lehetősége esetén: a vendég belépése és vendégkönyvi regisztrációja védettségi igazolvány vendég általi felmutatásával, valamint a vendégfogadásra vonatkozó vendég általi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével lehetséges. A vendégfogadás rendje tagkollégiumonként eltér, a vendégfogadás adott tagkollégiumban engedélyezett idősávjában lehetséges védettségi igazolvánnyal vendégéjszakára az adott tagkollégiumban maradni.


6.5       Kollégiumi rendezvények 1. Legfeljebb 200 fős kültéri, illetve 50 fős beltéri rendezvény tartható. Minden rendezvény tagkollégium vezető általi előzetes engedélyhez, az 50-200 fő közötti rendezvény esetén Kollégium igazgatói engedélyhez kötött.

 2. Az Egyetemen, zárt térben megtartott zenés-táncos rendezvényeken (az ott foglalkoztatottakon kívül) kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

 3. Azon rendezvények esetében, amelyeken kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt, a rendezvény szervezője köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét, illetve életkorát a Kormányrendeletben meghatározott módon nem igazolja.


6.6       Kollégiumi megbetegedés gyanú, illetve megbetegedés esetén követendő eljárás hallgatók esetében 1. Kollégiumi bentlakó hallgatónak tájékoztatási kötelezettsége van a tagkollégium vezető irányába fertőzés gyanú esetén: • kötelező tájékoztatnia a tagkollégium vezetőt tünetek észlelése esetén,

 • kötelező tájékoztatnia a tagkollégium vezetőt Kartól kapott kontakt értesítés esetén,

 • hatóságtól kapott karantén határozattal (hatályba lépés, lejárat) kapcsolatban. 1. Kollégiumi bentlakó hallgatónál COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a tagkollégium vezető a hallgatót azonnal a tagkollégium illetékes háziorvosához irányítja. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni.

 2. Amennyiben nem szükséges - azaz nincs COVID-19 fertőzés gyanú -, a tünetekkel rendelkező hallgató köteles a szobájában – vagy kijelölt elkülönítőben - ágynyugalommal a megbetegedést kikúrálni. Ebben az esetben a szobatársakra külön intézkedést nem szükséges hozni. Erős tünetek esetén a szobatársak is házi karanténra kötelezhetők.

 3. Amennyiben a háziorvos utasítása alapján szükséges tesztet végeztetni, azt a hallgatónak kötelessége azonnal intézni. A tesztelés és a teszteredmények megérkezésének időszaka alatt a tünetekkel rendelkező hallgató egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezett. Ebben az időszakban a tünettel rendelkező hallgató szobatársai, lakóegység társai ugyancsak egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezettek.

 4. Kontakt értesítés esetén mind a kontakt, mind a szobatársak egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezettek.

 5. Házi karantén elrendelése esetén a hallgató állandó lakcímén is eltöltheti a távolságtartási vagy gyógyulási időszakot – saját felelősségre. Ebben az esetben a házi karantén lejártáig az egyetem – így a kollégium – területére nem léphet be.

 6. Hatósági karantén esetén a hatósági határozatban kijelölt címen kell a karantént eltölteni.


6.7       A karantén megszervezésének elvei 1. Saját fürdőszobás, konyhás szoba, lakóegység esetén a szoba, lakóegység elhagyása tilos.

 2. Közös, folyosón lévő vizesblokk és konyha esetén a karanténra kötelezettek számára idősávot kell kijelölni a vizesblokk és a konyha látogatására, mely idősávban csak a karanténra kötelezettek tartózkodhatnak az adott helyiségben, kizárólag maszkban és folyamatos kézfertőtlenítés mellett. A helyiséget az idősáv használat után fertőtleníteni szükséges, erről munkaidőben a takarító személyzet gondoskodik, munkaidőn túl ügyelet vagy hallgatói érdekképviselettel egyeztetve önkéntes hallgató.

 3. A tünetekkel rendelkező hallgató esetén negatív PCR teszt eredménye után a karantén feloldásra kerül.

 4. Pozitív teszt esetén mind a tünetekkel rendelkező hallgató, mind szoba illetve lakóegység társai karanténra kötelezettek. A szoba-, illetve lakóegység társak PCR teszt végzésére kötelezettek.

 5. Pozitív eredmény esetén kijelölt karantén szállás: • magyarországi lakcímmel rendelkezők esetén elsődlegesen hazautaztatás történik, amennyiben ez nem megoldható, akkor karantén szállást kell igénybe venni.

 • külföldi hallgatók részére az egyetem karantén szállást jelöl ki. 1. Karantén szállások: • Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. elkülönített folyosó

 • Budapesten az adott tagkollégium érintett elkülöníthető teljes lakóegysége, teljes emelete vagy teljes szárnya. 1. A karanténra kötelezetteknek magukról házhozszállítási szolgáltatás keretében kell gondoskodniuk. Az így nem megszervezhető szolgáltatások esetében a tagkollégium személyzete vagy önkéntes hallgató munkaidőben biztosítja a bevásárlást, beszerzést.

 2. A házhoz szállított vagy a személyzet, önkéntes hallgató által biztosított árukat "tiszta helyiség" elv alapján, azaz a közvetlen érintkezést kerülve, zsilip szerűen kell átadni.

 3. A lázas megbetegedésekre tekintettel minden tagkollégiumot több fajta lázcsillapítóval, illetve légzéskönnyítővel kell ellátni, a beszerzésről a kollégiumigazgató gondoskodik összkollégiumi szinten.

 4. A karantén megszervezéséért a tagkollégium-vezető a felelős.

 5. A karanténra kötelezettekről és a fertőzéssel kapcsolatos adatokban történő változásokról a tagkollégium vezető naponta tájékoztatást ad a kollégiumigazgatónak, aki azt a kollégium vonatkozásában összesíti, és kezeli.

 6. Karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgatónak felelősségvállalási és titoktartási nyilatkozatot kell kitölteniük.

 7. Karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgató az érintett időszakkal arányos kollégiumi díj mérséklésre jogosult.

 8. Karantén feloldása • kontakt személy esetén a kijelölt karantén időszak lejárta;

 • tünetes személy esetén a háziorvos által elrendelt kúrálási időszak lejártát követően;

 • igazolt COVID+ teszteredményt kapott hallgató esetén a gyógyulás után kapott negatív teszt eredménye.


6.8        Kollégiumi megbetegedés gyanú, illetve megbetegedés esetén követendő eljárás kollégium területén dolgozók esetében 1. Kollégium területén dolgozó munkatárs esetében – függetlenül szervezeti egység besorolástól – COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a munkavállalónak azonnal kötelessége háziorvosához fordulnia.

 2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni vagy betegszabadságra küldeni az érintett munkatársat.

 3. A munkavállaló a munkát háziorvos vagy munkaegészségügyi szolgáltató által kiállított keresőképesség dokumentummal térhet vissza a kollégiumba dolgozni.


7         Átmeneti és záró rendelkezések 1. Az Egyetem hallgatóinak és munkavállalóinak védettségi, illetve átoltottsági szintjét fel kell mérni.

 2. A felmérés eredményétől és az aktuális járványügyi helyzettől függően

  • a Rektor teljes körűen vagy lokálisan elrendelheti a maszk kötelező használatát,

  • szabályozhatja a rendezvények szervezésének feltételeit,

  • elrendelheti az online oktatásra történő áttérést egyes kurzusok, Karok vagy az Egyetem egésze tekintetében. 3. A járványügyi helyzet súlyosbodása esetén a Kollégiumban

  • a látogató- és szállóvendég-fogadás tagkollégiumonként külön-külön vagy a Kollégium egésze esetében teljes felfüggesztésre kerülhet sor külön intézkedés keretében. A látogató- és szállóvendég-fogadás felfüggesztését a Kollégium igazgató saját hatáskörben elrendelheti.

  • a rendezvények tartására szigorúbb létszámkorlát vagy teljes rendezvény tilalom lép életbe tagkollégium tagkollégiumonként külön-külön vagy a kollégium egésze esetében. A rendezvény korlátozást a tagkollégium vezető érintett tagkollégium esetében, Kollégium igazgató a Kollégium egésze esetében saját hatáskörben elrendelheti.

  • az Egyetem elrendelheti a Kollégium részleges vagy teljes kiürítését. Kiürítésnél a kollégiumi jogviszony felfüggesztésre kerül, a hallgatók a meg nem kezdett hónapok tekintetében mentesülnek a kollégiumi díj megfizetése alól. Részleges kiürítés esetén a kollégiumban maradás szempontjából előnyben kell részesíteni a védettségi igazolvánnyal rendelkező hallgatókat.
Budapest, 2021. 09. 13.
Frissítve: 2022.02.17.

Legfrissebb cikkek