Intézkedési terv a koronavírus járvány által okozott helyzet kezelésére

Az Óbudai Egyetem vezetése Intézkedési Tervet hozott létre a koronavírus járvány által okozott helyzet kezelésére.

1       A veszélyhelyzet kezelése


Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4. napjától. A magyar Országgyűlés 2020. november 10-én elfogadta a 2020. évi CIX. törvényt a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről.

Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elkészítette a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét, folyamatosan kapcsolatot tart a megfelelő szervezetekkel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a továbbiakban Fenntartó ajánlásainak és a jogszabályi módosítások figyelembevételével aktualizálja eljárásrendjét, amelynek követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár számára kötelező. Az Egyetem minden tőle telhetőt megtesz a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

 1. Jelen intézkedési terv az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre (továbbiakban: Egyetem területe) kiterjedően alkalmazandó.

 2. A vonatkozó rektori-kancellári közös utasításokban foglaltak, valamint az egészség megőrzését célzó utasítások betartása mindenki számára kötelező.

 3. Az Egyetem területét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Ebben az esetben az illetékes háziorvos értesítése és az utasításainak a követése indokolt.

 4. Az Egyetem területére csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, melyet testhőmérséklet méréssel az épületek bejáratnál kell ellenőrizni. (felelős: Műszaki Igazgatóság)

 5. A személyi higiéné betartása az Egyetem területére belépő minden személy részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást és/vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve a szájat és az orrot folyamatosan elfedő eszköz - amely lehet orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk - (továbbiakban: maszk) használatának betartását. Az Egyetem területére belépő minden személy számára - hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével -  kötelező az Egyetem egész területén (az intézményeken belül zárt térben, illetve szabadtéri rendezvényeken is) a maszk viselése. Maszkról mindenki saját maga köteles gondoskodni.

 6. Az Egyetem közalkalmazottjai saját irodáik kivételével kötelesek a maszk viselésére. Saját irodában, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, az ügyintézés ideje alatt a maszk viselése kötelező. Az ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak esetében az egyetem biztosítja a váltó védőmaszkokat (felelőse: Műszaki Igazgatóság).

 7. Az Egyetem területére való belépés alkalmával a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező (felelőse: Műszaki Igazgatóság).

 8. A kockázatelemzési kérdőív kitöltése minden hallgató számára az első belépést megelőzően kötelező.Link: exam.elearning.uni-obuda.hu
  Kurzusnév: „Koronavírus kockázatfelmérés/Assessment Coronavirus”
  Bejelentkezési kulcs: Corona2019 

 9. Az Egyetem bejáratainál magyar és angol nyelvű tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet az aktuális intézkedési protokollról (felelős: Kommunikációs és Marketing Osztály, Műszaki Igazgatóság). A járványügyi helyzethez igazodva - indokolt esetben - a változásról a Neptun rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók. (felelős: Oktatási Főigazgatóság)

 10. A minél nagyobb fizikai távolság tartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában.

 11. Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszert kell alkalmazni. Különösen indokolt esetben személyes ügyintézést a rektor engedélyezhet. Az ügyintézéshez előre időpontot kell egyeztetni.

 12. Az Egyetem területén a virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használata folyamatos, különös tekintettel a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésére, melynek elvégzése legalább két óránként történik. (felelős: Műszaki Igazgatóság).

 13. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. (felelős: oktatók, Műszaki Igazgatóság).

 14. Az Egyetem területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 14 napos távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn).

 15. Az a személy, akinél tünetei alapján koronavírus gyanúja állapítható meg, az Egyetem területére nem léphet be. Ez alól kivételt képez, ha orvosi igazolást mutat be arról, hogy a tünetei nem a koronavírus fertőzéssel függnek össze.

 16. Pozitív PCR teszt vagy karantén kötelezettség esetén


-        oktatók és munkatársak esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét.

-        A Tanulmányi Osztály, illetve a szervezeti egység vezetők haladéktalanul kötelesek értesíteni az esetről az Operatív csoportot, valamint azonnal le kell folytatniuk a kontakt személyek felderítését, a listát el kell küldeniük az Operatív csoportnak.

-        A karantén feloldásáról a szervezeti egységnek szintén értesíteni kell az Operatív csoportot.

2       Digitális tanrend bevezetése 1. Az Óbudai Egyetem a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében minden képzése tekintetében valamennyi telephelyén és kihelyezett képzésén a 23/2020. (XI.11) rektori-kancellári közös utasítás szerint digitális tanrendre tér át 2020. november 11-től.

 2. A dolgozók a mindenki@uni-obuda.hu e-mail címre értesítést kaptak a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről (felelős: Rektor és Kancellár)

 3. A hallgatók Neptun üzenetben, valamint a Neptun honlapon (magyar és angol nyelven) értesítést kaptak a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről (felelős: oktatási rektorhelyettes).

 4. Az Egyetem a honlapján és a kari honlapokon tájékoztatást tesz közzé a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről. (felelős: KMO és dékánok)

 5. A tanév rendje a 2020/2021. tanév 1. félévére változatlan marad.

 6. A hallgatók belépése az Egyetem területére további intézkedésig tilos. Ez alól kivételt képeznek a rektori engedéllyel rendelkező PhD hallgatók, az Egyetemmel demonstrátori és egyéb munkaszerződéssel rendelkező hallgatók, valamint a HÖK tisztségviselői. Az engedélyt az Egyetemre történő belépéskor fel kell mutatni, a személyazonosságot a portán arcképes igazolvánnyal igazolni kell. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.

 7. Az oktatók és a munkatársak számára a munkavégzés változatlanul folyik.

 8. Az Egyetem értekezletei és testületi ülései, valamint minden rendezvény online kerül megtartásra.

 9. Az Egyetem épületei munkanapokon 19.00 órakor zárnak, szombat-vasárnap és ünnepnap zárva tartanak. A hétvégi munkavégzést előzetes írásbeli kérvény alapján a rektor, a Kancellária munkavállalói esetében a kancellár engedélyezheti, míg az intézménybe való belépést a kancellár.

 10. Az egyetemi Könyvtár 2020. november 11-től bezár, a szolgáltatásai a digitális tanrend időszaka alatt csak online érhetők el. (felelős: Könyvtár igazgató).2.1      Oktatásszervezés
 1. A tantárgyak követelményrendszerét és időbeosztását úgy kellett kialakítani, hogy a digitális tanrendre történő áttérés zökkenőmentes legyen.

 2. Az órák online az eredeti órarend szerinti időpontban, illetve E-learning formában kerülnek megtartásra. A digitális oktatás során javasolt a MOODLE rendszer által biztosított lehetőségek sokszínű alkalmazása, valamint az MS Teams használata. Az ehhez szükséges módszertani tájékoztatást az EDTI honlapján közzétette, az IO biztosítja a közvetítéshez szükséges technikai feltételeket (felelős: EDTI igazgató, IO osztályvezető).

 3. A megfelelő online konzultációs lehetőséget a hallgatók számára minden esetben biztosítani kell.

 4. Minden tantárgyfelelős oktató felméri és nyilatkozik a tantermi és a laboratóriumi gyakorlatok on-line megtartásának lehetőségéről. Az oktatási dékánhelyettesek összesítik az erre vonatkozó igényeket, ezt megküldik az EDTI-nek, aki visszajelez az órák megtarthatóságáról. Amennyiben az órarendi időpontban a szerver túlterheltsége miatt az on-line közvetítés nem megoldható, az EDTI által megadott időpont foglalási táblázatban az adott óra átütemezésre kerül. Az órák új időpontjáról az oktató Neptun üzenetben értesíti az adott kurzusra járó hallgatókat. (felelős: oktató, EDTI igazgató, kari oktatási dékánhelyettesek)2.2      A számonkérések tervezése
 1. Amennyiben a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés a digitális oktatás keretei között nem szervezhető meg, a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter felmentést adhat. A rektori kérelemnek tartalmaznia kell, hogy a konkrét oktatási tevékenységet, a megfelelő indoklást és kérelmezett időtartamot, amelyre a digitális oktatási rend alóli felmentés vonatkozik. Az erre vonatkozó igényeket az oktatási dékán-helyettesek 2020. november 18-ig eljuttatják az Oktatási Főigazgatóságra.

 2. Az évközi és év végi számonkéréseket online formában kell lebonyolítani. Javasolt a MOODLE rendszer által biztosított feladattípusuk sokszínű alkalmazása, valamint az MS Teams használata.

 3. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a számonkérés, beszámolás a digitális oktatás keretei között nem szervezhető meg, és arra a felsőoktatási intézmény engedélyt kapott, a számonkérés jelenléti formában is lebonyolítható. Ebben az esetben:

  1. Jelenléti szóbeli számonkérés esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkeznek. A számonkérést megelőzően a hallgatók számára kötelező a kockázatelemző kérdőív kitöltése. A maszk viselése kötelező. A teremben egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat.

  2. Írásbeli számonkérés során a jelenléti oktatásra vonatkozó szabályok irányadóak, javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után javíthatók a higiénés szabályok betartásával. A beadandó dokumentumok, zárthelyi dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

  3. Mind az írásbeli, mind a szóbeli számonkérés során a résztvevő hallgatókról nyilvántartást (jelenléti ívet) kell vezetni a járványügyi szempontból lehetséges kontakt személyek felkutatása céljából. Szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt szóban is fel kell hívni. (felelős: oktató)

  4. A számonkérés helyszínén biztosítani kell a gyakori - lehetőség szerint - természetes szellőztetést. A számonkérés előtt és után is minden esetben, a termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben fertőtlenítő takarítás szükséges, ennek részeként virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell takarítani a kézzel gyakran érintett felületeket (ajtók, ablakok kilincsei, billentyűzet, monitor, egér, villany- és egyéb kapcsolók, korlátok, csaptelepek stb.). (felelős: Műszaki Igazgatóság)

3       Kollégiumra vonatkozó intézkedések


  1. Az Óbudai Egyetem tagkollégiumai a 2020. november 11-től a digitális tanrend időszaka alatt zárva tartanak. A magyarországi állandó lakcímmel rendelkező kollégistáknak 2020. november 11-15. között egyeztetett ütemterv szerint - a kollégiumi tagság megőrzése mellett - teljesen ki kell költözni a kollégium épületéből. 2020. november 16-tól a kollégiumi elhelyezés felfüggesztésre kerül.

 2. A kollégiumban, a rektor engedélyével, csak az állandó magyarországi lakcímmel nem rendelkező külföldi hallgatók és oktatók, az üzemeltetésben, oktatásban résztvevő, egyéb feladatot ellátó, szakmai gyakorlaton résztvevő, tanulmányai mellett munkavégzésben résztvevő, járványügyi szempontból veszélyeztetett, valamint szociálisan rászoruló, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező magyar állampolgár hallgatók maradhatnak, valamint a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára a kijelölt tagkollégiumban biztosítja az elhelyezést.

 3. A magyar hallgatók kollégiumi lakhatásának elbírálása rektori hatáskör. Az erre vonatkozó kérvényeket a megfelelő indoklással 2020. november 13-án 12.00 óráig az Óbudai Egyetem rektorának címezve, de az adott tagkollégium vezetőjéhez kell leadni. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.3.1      Kollégiumi belépés
 1. A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Kollégium területe a kollégiumi besorolású, kollégiumi funkcióban használatban lévő épület egésze.

 2. A kollégium területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 14 napos távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn). A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.

 3. A Kollégium területére való első belépés esetén valamint bentlakó hallgató esetén minden nem bent töltött éjszaka utáni első belépés után kötelező COVID-19 kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni, ahol nyilatkozni szükséges az 1–2 pontokban jelzett kockázatokról (COVID-19 tüneteket tapasztaló, kockázatos országbeli tartózkodás, ezek potenciális kontaktszemélyei). A kockázatfelmérő kérdőívet a Kollégium a GDPR előírásoknak megfelelően kezeli. A kollégium területén dolgozó munkatársaknak hetente egyszer kötelező a kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni.

 4. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív kitöltési kötelezettség.

 5. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személy a kollégium területéről kitiltásra kerül a Kollégiumi és Szálláshely szabályzatban meghatározott időszakra.

 6. Előírt COVID-19 teszt elvégzését az Óbudai Egyetem nem finanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek saját költségén kell elvégeztetnie. Azon képzések esetében, amelyekhez biztosítás jár, a biztosításra történő elszámolás lehetőségéről személyre szabott tájékoztatást kapnak az érintett hallgatók.3.2      Bent tartózkodás, bentlakás alatti óvintézkedések
 1. A tagkollégium beléptető rendszeren belüli kollégiumi területén (lakószintek) található tantermekben, tanulószobákban, közösségi terekben, aulákban kötelező a maszk viselése és az 1,5 méteres távolságtartás, valamint a rendszeres kézfertőtlenítés. Azon tagkollégiumi területeken, amelyet nem csak a kollégiumi hallgatók használnak (kollégiumi épületben található, de beléptető ponton kívüli közösségi terek, aulák, tantermek) továbbá minden felvonóban a maszkviselése és az 1,5 méteres távolságtartás kötelező.

 2. Az 1. pont a kollégium területén található tantermeket használó nem kollégista hallgatókra, oktatókra, egyéb munkatársakra egyaránt vonatkozik.

 3. A bent tartózkodás, illetve bentlakás alatti óvintézkedések többszöri megsértése a kollégium területéről való kitiltást vonja maga után.

 4. A bentlakó hallgatóknak a kollégiumon kívül is kötelező a járványügyi szabályok betartása. Ezen szabályoknak a kollégiumon kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a 3. pont lép érvénybe. Mind a hallgató saját, mind hallgatótársai egészsége érdekben ajánljuk a hallgatóknak, hogy a kollégiumon kívüli tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, gyakorlati helyek, munkahelyek látogatására, illetve a csak a szükséges áruházak, boltok, patikák felkeresésére. Kérjük a higiénés szabályok maximális betartását.3.3      Hazalátogatás, utazás, visszaérkezés
 1. A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodás (hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a bentlakó hallgatónak kötelező a 3.1 fejezet előírásait betartania. Ennek megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó visszaérkező hallgató esetében a belépés megtiltható és az újonnan történő belépés (visszaérkezés) 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni – melyre ismételten érvényesek a 3.1 fejezet előírásai.

 2. Javasoljuk a kollégiumban maradó hallgatóknak, hogy próbálják a lehető legkevesebbre csökkenteni a hazalátogatások számát.


3.4       Látogató és vendégfogadás


A látogató- és szállóvendég-fogadás teljes felfüggesztésre kerül 2020. november 11- től visszavonásig.

3.5      Rendezvények


Az Óbudai Egyetem tagkollégiumaiban a digitális tanrendben történő oktatás időszaka alatt rendezvények nem tarthatók.

3.6      Kollégiumi megbetegedés gyanú, illetve megbetegedés esetén követendő eljárás hallgatók esetében 1. Kollégiumi bentlakó hallgatónak tájékoztatási kötelezettsége van a tagkollégium vezető irányába fertőzés gyanú esetén:


-          kötelező tájékoztatnia a tagkollégium vezetőt tünetek észlelése esetén,

-          kötelező tájékoztatnia a tagkollégium vezetőt kartól kapott kontakt értesítés esetén,

-          hatóságtól kapott karantén határozattal (hatályba lépés, lejárat) kapcsolatban.

 1. Kollégiumi bentlakó hallgatónál COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a tagkollégium vezető a hallgatót azonnal a tagkollégium illetékes háziorvosához irányítja.

 2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni.

 3. Amennyiben nem szükséges - azaz nincs COVID-19 fertőzés gyanú -, a tünetekkel rendelkező hallgató köteles a szobájában – vagy kijelölt elkülönítőben - ágynyugalommal a megbetegedést kikúrálni. Ebben az esetben a szobatársakra külön intézkedést nem szükséges hozni. Erős tünetek esetén a szobatársak is házi karanténra kötelezhetők.

 4. Amennyiben a háziorvos utasítása alapján szükséges tesztet végeztetni, azt a hallgatónak kötelessége azonnal intézni. A tesztelés és a teszteredmények megérkezésének időszaka alatt a tünetekkel rendelkező hallgató egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezett. Ebben az időszakban a tünettel rendelkező hallgató szobatársai, lakóegység társai ugyancsak egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezettek.

 5. Kontakt értesítés esetén mind a kontakt, mind a szobatársak egyetem által elrendelt házi karanténra kötelezettek.

 6. Házi karantén elrendelése esetén a hallgató állandó lakcímén is eltöltheti a távolságtartási időszakot – saját felelősségre. Ebben az esetben a házi karantén lejártáig az egyetem – így a kollégium – területére nem léphet be.

 7. Hatósági karantén esetén a hatósági határozatban kijelölt címen kell a karantént eltölteni.

 8. A karantén megszervezésének elvei:


9.1.

-          Saját fürdőszobás, konyhás szoba, lakóegység esetén a szoba, lakóegység elhagyása tilos.

-          Közös, folyosón lévő vizesblokk és konyha esetén a karanténra kötelezettek számára idősávot kell kijelölni a vizesblokk és a konyha látogatására, mely idősávban csak a karanténra kötelezettek tartózkodhatnak az adott helyiségben, kizárólag maszkban és folyamatos kézfertőtlenítés mellett. A helyiséget az idősáv használat után fertőtleníteni szükséges, erről munkaidőben a takarító személyzet gondoskodik, munkaidőn túl ügyelet vagy hallgatói érdekképviselettel egyeztetve önkéntes hallgató.

9.2.

-          A tünetekkel rendelkező hallgató esetén két negatív PCR teszt eredménye után a karantén feloldásra kerül.

-          Pozitív teszt esetén mind a tünetekkel rendelkező hallgató, mind szoba illetve lakóegység társai karanténra kötelezettek. A szoba-, illetve lakóegység társak PCR teszt végzésére kötelezettek.

9.3.  Pozitív eredmény esetén kijelölt karantén szállás:

-          magyarországi lakcímmel rendelkezők esetén elsődlegesen hazautaztatás történik, amennyiben ez nem megoldható, akkor karantén szállást kell igénybe venni.

-          külföldi hallgatók részére az egyetem karantén szállást jelöl ki.

Karantén szállások:

-          Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 8. elkülönített folyosó a teljes tanév vonatkozásában.

-          Karantén szállás Budapesten az adott tagkollégium érintett elkülöníthető teljes lakóegysége, teljes emelete vagy teljes szárnya.

9.4.  A karanténra kötelezetteknek magukról házhozszállítási szolgáltatás keretében kell gondoskodniuk. Az így nem megszervezhető szolgáltatások esetében a tagkollégium személyzete vagy önkéntes hallgató munka időben biztosítja a bevásárlást, beszerzést.

-          A házhoz szállított vagy a személyzet, önkéntes hallgató által biztosított árukat "tiszta helyiség" elv alapján, azaz a közvetlen kontaktolást kerülve, zsilip szerűen kell átadni.

-          A lázas megbetegedésekre tekintettel minden tagkollégiumot több fajta lázcsillapítóval, illetve légzéskönnyítővel kell ellátni, a beszerzésről a kollégium vezető gondoskodik összkollégiumi szinten.

9.5.  A karantén megszervezéséért a tagkollégium-vezető a felelős.

-          A karanténra kötelezettekről és a fertőzéssel kapcsolatos adatokban történő változásokról a tagkollégium vezető naponta tájékoztatást ad a szolgáltatási igazgatónak, aki azt a kollégium vonatkozásában összesíti, és kezeli.

9.6.

-          Karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgatónak felelősségvállalási és titoktartási nyilatkozatot kell kitölteniük.

-          Karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgató az érintett időszakkal arányos kollégiumi díj mérséklésre jogosult.

9.7.  Karantén feloldása:

-            Kontakt személy esetén a kijelölt karantén időszak lejárta.

-            Tünetes személy esetén a háziorvos által elrendelt kúrálási időszak lejártát követően.

-            Igazolt COVID+ teszteredményt kapott hallgató esetén a gyógyulás után kapott 2 negatív teszt eredménye.

 

3.7      Kollégiumi megbetegedés gyanú, illetve megbetegedés esetén követendő eljárás kollégium területén dolgozók esetében 1. Kollégium területén dolgozó munkatárs esetében – függetlenül szervezeti egység besorolástól – COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a munkavállalónak azonnal kötelessége háziorvosához fordulnia.

 2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni vagy betegszabadságra küldeni az érintett munkatársat.

 3. A munkavállaló a munkát háziorvos vagy munkaegészségügyi szolgáltató által kiállított keresőképesség dokumentummal és a kockázatfelmérő kérdőív kitöltése, valamint annak kockázatmentes értékelése után térhet vissza a kollégiumba dolgozni.


Budapest, 2020. 11. 13.
Frissítve: 2022.02.17.

Legfrissebb cikkek