Elismerések az Egyetem Szenátusi Ülésén

Kitüntetéseket és okleveleket adott át Prof. Dr. Kovács Levente rektor az Óbudai Egyetem Szenátusi ülésén, 2020. október 26-án.

Az Óbudai Egyetem Szenátusa „Az Óbudai Egyetem Díszérme” kitüntetést adományozhatja az Egyetem oktatási és tudományos tevékenységében, az alaptevékenységek háttérfeladatainak ellátásában, az Egyetem működtetésében, az intézményi vezetés és menedzsment munkájában tartósan kimagasló, eredményes és meghatározó szerepet vállaló, közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező oktatónak, kutatónak, alkalmazottaknak. 

„Óbudai Egyetem Díszérme”

A Szenátus május 25-i döntése alapján munkája elismeréseként „Az Óbudai Egyetem Díszérmét” vehette át Prof. Dr. Kovács Levente rektor úrtól:

Békéssyné Jakab Cecília

A Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Dékáni Hivatalának munkatársa. Több évtizedes precíz és elkötelezett munkájával nagymértékben hozzájárult az Egyetem sikereihez. Munkája példaértékű, őszinte és nyílt kommunikációja, segítőkészsége kiérdemelte munkatársai elismerését is.

Fokvári Adrien

Az Alba Regia Műszaki Kar testnevelő tanára, aki a kar hallgatóit és oktatóit a sport szeretetére és az egészségtudatos életmódra neveli. Hosszú évek alatt végzett kiváló testnevelő tanári és példamutató pedagógusi munkája elismeréséért részesül az elismerésben.

Dr. Holik Ildikó Katalin

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ egyetemi docense, aki 2019-ig hivatalvezetői és szakcsoportvezetői feladatokat is ellátott. Jelentős szerepet vállalt a Trefort Konferenciák megszervezésében. Innovatív ötleteivel folyamatosan segítette a tantárgy- és a tananyagfejlesztést. Jelentős kutatómunkát végez, melynek eredményeit folyamatosan publikálja.

Dr. habil. Velencei Jolán

(A kitüntetett nem tudott megjelenni az ülésen, megbízásából dr. Nagy Viktor dékánhelyettes vette át ez elismerést.)

A Keleti Károly Gazdasági Kar egyetemi docense, korábbi kutatási dékánhelyetteseként az Egyetem kutatási tevékenységének fejlesztésében nyújtott kimagasló tevékenységet. Oktatási munkáját kimagasló eredménnyel végzi.

Arany Emlékgyűrű

Az Egyetem rektora Arany Emlékgyűrűt adományozhat mindazon személyek részére, akik az Egyetemmel folytatott együttműködés révén az oktató-nevelő tevékenységet hathatósan segítették, illetve segítik. Az elismerés az Egyetemen, illetve jogelődjeiben hosszú időn keresztül – legalább tíz éven át – kifejtett tevékenység elismerését is szolgálhatja.

Az idei évben Prof. Dr. Kovács Levente rektor úr döntése alapján az Óbudai Egyetem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként „Óbudai Egyetem Emlékgyűrűt” vehet át:

Borbély Endre

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika Intézet (KKMF) oktatója. Borbély Endre 1974-től az Egyetem jogelőd intézményében, a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán kezdte meg oktatói munkáját. Több egyetemi tankönyv, jegyzet, mérési utasítás szerzője, társszerzője és bírálója. Az elkötelezett és lelkiismeretes oktatói tevékenysége mellett mindig szívén viselte hallgatóinak sorsát. A KKMF TDK felelőse, majd a BMF és az Óbudain Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke lett. A mai napig szívügyének tekinti a határon túli magyar hallgatók sorsát, 1982 óta szervezi a Kandó Nyári Egyetemét. Kutatásai során akusztikával, nagyterületű és nagy létszámú hallgatóság részére kialakítandó hangterekkel, stúdiótechnikával, infrasugaras technikával és adatátvitellel foglalkozott, több szabadalom tulajdonosa.

Prof. Dr. Lazányi Kornélia

A Keleti Károly Gazdasági Kar (KGK) egyetemi tanára. Oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésében nyújtott kimagasló tevékenysége elismeréseként részesül az elismerésben. Közel húsz éves oktatói tapasztalattal rendelkezik, az emberi erőforrás menedzsment, a szervezetelméletek és szervezeti magatartás szakterületek kutatója. 2010 óta a KGK szervezési és Vezetési Intézetének munkatársa. Publikációs tevékenysége rendkívül gazdag. Nemzetközi szakmai elismertségét igazolja megannyi külföldi konferencián betöltött tudományos tisztsége. Munkájával aktívan hozzájárul az Egyetem kutatási és oktatási tevékenységének fejlesztéséhez, nemzetközi elismertségének növeléséhez. Nevéhez fűződik a Keleti Karon elindult korrepetitori rendszer kialakítása, mely nagy szerepet játszik a hallgatói lemorzsolódás csökkentésében. Munkája az utánpótlás-nevelés és a tehetséggondozás területén is példaértékű.

Tiszai Tamás

A Neumann János Informatikai Kar, Kiberfizikai Rendszerek Intézet mestertanára. Több mint 40 éve végzett az Egyetem jogelőd intézményében és kezdte meg tanársegédként pályafutását. Oktatói tevékenysége mellett folyamatosan részt vett ipari fejlesztésekben. Nevéhez kapcsolódik az első magyar fejlesztésű személyi számítógép, a Primo szoftverének elkészítése és banki programrendszerek fejlesztésének témavezetése. Igényes munkája eredményeként az Egyetem végzett hallgatói magas szintű hálózati ismeretekkel rendelkeznek.

Az elismerésekhez gratulálunk!

Kinevezések

Rektor úr az október 15-ével kinevezett Egyetemi vezetők részére kinevezési okleveleket adott át.

Az Óbudai Egyetem Rektori Hivatalába általános rektorhelyettesi pozícióba kapott kinevezést: Prof. Dr. Molnár András.

Az Óbudai Egyetem Rektori Hivatalába oktatási rektorhelyettesi pozícióba kapott kinevezést: Dr. Seebauer Márta.

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán dékáni pozícióba kapott kinevezést: Prof. Dr. Kozlovszky Miklós.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központjába főigazgatói pozícióba kapott kinevezést: Dr. Haidegger Tamás Péter.

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központjába főigazgatói helyettesi pozícióba kapott kinevezést: Dr. Galambos Péter.

 

 

A kinevezésekhez gratulálunk!

GALÉRIA

Frissítve: 2021.04.21.

Legfrissebb cikkek