Intézkedési Terv – COVID-19

Az Óbudai Egyetem vezetése Intézkedési Tervet hozott létre a koronavírus járvány által okozott helyzet kezelésére.

1       Készenléti helyzet kezelése

Az Óbudai Egyetem (továbbiakban: Egyetem) elkészítette a járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervét, folyamatosan kapcsolatot tart a megfelelő szervezetekkel, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ajánlásainak figyelembevételével aktualizálja eljárásrendjét, amelynek követése, betartása és betartatása minden egyetemi polgár számára kötelező. Az Egyetem minden tőle telhetőt megtesz a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

 1. Jelen intézkedési terv az Egyetem által fenntartott és üzemeltetett összes intézményre/létesítményre (továbbiakban: Egyetem területe) kiterjedően alkalmazandó.

 2. Az egészség megőrzését célzó utasítások betartása mindenki számára kötelező.

 3. Az Egyetem területét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Ebben az esetben az illetékes háziorvos értesítése és az utasításainak a követése indokolt.

 4. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden hallgatója részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást és/vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatának betartását. Az Egyetem területére való belépés alkalmával a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező (felelőse: Műszaki Igazgatóság). A hallgató számára az Egyetem területén a maszk viselése kötelező. Saját maszkról a hallgató köteles gondoskodni.

 5. A kockázatelemzési kérdőív kitöltése minden hallgató számára az első belépést megelőzően kötelező.


Link: exam.elearning.uni-obuda.hu

Kurzusnév: „Koronavírus kockázatfelmérés/Assessment Coronavirus”

Bejelentkezési kulcs: Corona2019

6. A minél nagyobb fizikai távolság tartása az Egyetem területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi osztályokon a sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani. (Ajánlás: figyelemfelhívó tábla, távolságot mutató ragasztószalag).

7. Az Egyetem bejáratainál magyar és angol nyelvű tájékoztató táblák kerülnek elhelyezésre az intézmény aktuális intézkedési protokolljáról (felelős: Kancellária).

A járványügyi helyzethez igazodva - indokolt esetben - a változásról a Neptun rendszeren keresztül értesülnek a hallgatók. (felelős: Oktatási Főigazgatóság (OFIG)).

8. Az ügyintézők és a hallgatók közötti kapcsolattartásban az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell előnyben részesíteni. Személyes részvételt igénylő esetekben előre időpontot kell egyeztetni.

9. Az Egyetem területén a virucid hatású felület-fertőtlenítőszerek és takarítószerek használata folyamatos, különös tekintettel a gyakran érintett felületek (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) fertőtlenítésére. (felelőse: Műszaki Igazgatóság).

10. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok, javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. (felelőse: oktatók, Műszaki Igazgatóság).

2       Az oktatás megszervezése


Az Egyetemen a 2020/2021. tanév a 17/2020. Rektori - Kancellári Közös Utasítás szerint kerül megszervezésre.

 1. Az Egyetem területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn).

 2. Az Egyetem területére a belépés előtt 15 napon belül járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkező személy csak 5 napnál nem régebbi, 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be. Az előírás vonatkozik ezen besorolású országokból érkezőre (külföldi hallgató) vagy ezen országban a kollégiumba történő belépést megelőzően 15 napon belül bármennyi időt eltöltőkre (például sárga / piros besorolású országon átutazó vagy ott nyaraló magyar hallgatóra).

 3. Az Egyetem területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkezet (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn).

 4. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív kitöltési kötelezettség.

 5. Karantén kötelezettség esetén a hallgatóknak kötelező felvenni elektronikus úton a kapcsolatot a kari Tanulmányi Osztállyal, valamint az oktatókkal. Az oktató rendelkezik az órák pótlásának lehetőségéről és idejéről. Oktatók és munkatársak esetén haladéktalanul értesíteni kell az illetékes szervezeti egység vezetőjét.

 6. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személlyel szemben, valamint a maszk viselését megtagadó személlyel szemben fegyelmi eljárás kezdeményezése kötelező.

 7. Előírt COVID-19 teszt elvégzését az Egyetem nem finanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek saját költségén kell elvégeztetnie.

 8. A jelenléti oktatás alkalmával az óra megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.

 9. A jelenléti oktatás alkalmával az oktató számára a 1,5 méteres védőtávolság megtartása vagy maszk viselése kötelező.

 10. Az óra után minden hallgató számára kötelező az általuk használt asztal felületének a fertőtlenítése. (felelőse: oktatók, hallgatók, Műszaki Igazgatóság).

 11. A gyakorlat megkezdése előtt az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – az oktató vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel tisztítja le. (pl.: laborvezető, demonstrátor)

 12. Amennyiben fertőzésre vagy betegségre utaló jel észlelhető bármely hallgató esetében, úgy a hallgatónak el kell hagynia az Egyetem területét. (felelőse: oktató).


Azonnal értesíteni kell az esetről az Operatív csoportot, amely intézkedik a jelentésről a Fenntartó felé, valamint közreműködik a kontaktok felkutatásában.

13. Az online oktatás esetében kis csoportokban, heti beosztással a konzultáció lehetőségét biztosítani kell. A beosztást a hallgatóknak nyilvánosságra kell hozni, illetve a jelentkezést a létszám korlátozása mellett on-line lehetővé kell tenni.

14. Jelenléti szóbeli számonkérést megelőzően a hallgatók számára kötelező a kockázatelemző kérdőív kitöltése.  Amennyiben a számonkérés során a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A teremben egyszerre maximum két hallgató tartózkodhat.

15. Írásbeli számonkérés során a jelenléti oktatásra vonatkozó szabályok irányadóak. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

16. Online számonkérés során javasolt a MOODLE rendszer által biztosított feladattípusuk sokszínű alkalmazása, valamint az MS Teams használata.

17. A tantárgyak követelményrendszerét és időbeosztását úgy kell kialakítani, hogy a kontakt órák felfüggesztése esetén a távolléti oktatásra történő áttérés zökkenőmentes legyen.

3       Az kontakt órák felfüggesztése esetén


Amennyiben a Fenntartó (ITM) a kontakt órák megtartását felfüggeszti, biztosítani kell a technikailag lehetséges mértékig az órák eredeti órarend szerinti on-line megtartását. Abból indulunk ki, hogy a dolgozók az eredeti munkarend szerint rendelkezésre állnak.

Ebben az esetben is szükség lehet a tanév rendjének módosítására. Ez azonban csak a kontakt órák felfüggesztésének időpontjának és időtartamának ismeretében tervezhető.

 1. A dolgozók a mindenki@ni-obuda.hu e-mail címre értesítést kapnak a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről (felelős Rektor és Kancellár)

 2. A hallgatók Neptun üzenetben, valamint a Neptun honlapon (magyar és angol nyelven) értesítést kapnak a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről (felelős oktatási rektor-helyettes).

 3. Az Egyetem a honlapján és a kari honlapokon tájékoztatást tesz közzé a kontakt órák felfüggesztéséről és a teendőkről (felelős KMO és dékánok).

 4. Ha a Fenntartó másképp nem rendelkezik, a Kollégiumok a külföldi hallgatók miatt nem zárnak be. A magyar hallgatók hazautazása ajánlott (felelős Kollégium igazgató).

 5. Amint a kontakt órák felfüggesztésének időtartama ismertté válik, a Szenátus módosíthatja a tanév rendjét (felelős Rektor).

 6. Az előadások az eredeti órarend szerint on-line megtartásra kerülnek. Ehhez a szükséges módszertani tájékoztatást az EDTI közzéteszi, az IO biztosítja a közvetítéshez szükséges technikai feltételeket (felelős EDTI igazgató, IO osztályvezető).

 7. Minden tantárgyfelelős oktató felméri és nyilatkozik a tantermi és a laboratóriumi gyakorlatok on-line megtartásának lehetőségéről. Az órák esetleges elmaradásáról az oktató Neptun üzenetben értesíti az adott kurzusra járó hallgatókat. Az oktatási dékánhelyettesek összesítik az erre vonatkozó igényeket, ezt megküldik az EDTI-nek, aki visszajelez az órák megtarthatóságáról. Amennyiben az órarendi időpontban a szerver túlterheltsége miatt az on-line közvetítés nem megoldható, az EDTI által megadott időpont foglalási táblázatban az adott óra átütemezésre kerül. Az órák új időpontjáról az oktató Neptun üzenetben értesíti az adott kurzusra járó hallgatókat (felelős oktató, EDTI igazgató, kari oktatási dékánhelyettesek).

 8. Amint a kontakt órák felfüggesztésének időtartama ismertté válik, az elmaradt órák pótlására kiegészítő órarend készülhet, és módosulhat a tanévzárással kapcsolatos ütemterv (felelős OFIG).

 9. A Neptunban a megfelelő határidőket ennek megfelelően át kell állítani (felelős Neptun Iroda igazgató).


4       Kollégiumra vonatkozó intézkedések


A 18 /2020. (VIII. 13.) rektori-kancellári közös utasítás a Kollégiumi épületekre vonatkozó, 2020/2021 tanévre vonatkozó járványügyi biztonsági protokollról számos területen szigorú kockázat kezelő intézkedéseket vezet be a koronavírus miatt kihirdettet járványügyi készenléttel összefüggésében.

4.1       Kollégiumi belépés 1. A kollégium területére COVID-19 vírussal fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkező személy nem léphet be. Kollégium területe a kollégiumi besorolású, kollégiumi funkcióban használatban lévő épület egésze.

 2. A kollégium területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét után vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki COVID-19 fertőzött vagy arra gyanús tünetekkel rendelkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn). A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.

 3.  A kollégium területére a belépés előtt 15 napon belül járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga, illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkező személy csak 5 napnál nem régebbi, 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, mely 2 db PCR tesztből legalább a második Magyarországon volt elvégezve. Az előírás vonatkozik ezen besorolású országokból érkezőre (külföldi hallgató) vagy ezen országban a kollégiumba történő belépést megelőzően 15 napon belül bármennyi időt eltöltőkre (például sárga / piros besorolású országon átutazó vagy ott nyaraló magyar hallgatóra). Az Egyetemre érkező külföldi hallgatók számára a PCR tesztet a Semmelweis Egyetem végzi. (kapcsolattartó: Kissné Fekete Judit, fekete.judit@rh.uni-obuda.hu).

 4. A kollégium területére olyan személy csak vagy a kérdőív kitöltését követő 2 hetes távollét vagy 5 napnál nem régebbi 2 db negatív PCR teszt birtokában léphet be, aki tudomása szerint tartósan egy légtérben tartózkodott olyan személlyel, aki járványügyi szempontból kockázatosnak minősített (sárga, illetve piros besorolású) országból, tagállamból, tartományból érkezett (azaz a potenciális kontaktszemélyekre vonatkozóan is belépési tilalom áll fenn). A 2 db negatív PCR teszt közül legalább a későbbinek Magyarországon készültnek kell lennie.

 5.  A Kollégium területére való első belépés esetén kötelező COVID-19 kockázatfelmérő kérdőívet kitölteni, ahol nyilatkozni szükséges az 1–4 pontokban jelzett kockázatokról (COVID-19 tüneteket tapasztaló, kockázatos országbeli tartózkodás, ezek potenciális kontaktszemélyei). A kockázatfelmérő kérdőívet a Kollégium a GDPR előírásoknak megfelelően kezeli.

 6.  A kockázatfelmérő kérdőív alapján az 1–4 szerint kockázatot hordozó személy belépése tilos a kollégium területére.

 7. A belépés megtiltása esetén újabb belépés 5 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni, mely eredményére ismételten érvényes a belépési protokoll és a kockázat felmérő kérdőív kitöltési kötelezettség.

 8. A kockázatfelmérő kérdőívben hamis adatot szolgáltató személy a kollégium területéről kitiltásra kerül a Kollégiumi és Szálláshely szabályzatban meghatározott időszakra.

 9. Előírt COVID-19 teszt elvégzését az Óbudai Egyetem nem finanszírozza, azt a hallgatónak, belépőnek saját költségén kell elvégeztetnie. Azon képzések esetében, amelyekhez biztosítás jár, a biztosításra történő elszámolás lehetőségéről személyre szabott tájékoztatást kapnak az érintett hallgatók.4.2      Beköltözésre vonatkozó szabályok
 1. A beköltözés megadott (foglalt) időpontokban, sávosan történik a torlódást elkerülendő. A sávozás tagkollégiumonként eltérhető és az beköltözőnek az érintett tagkollégium sávja szerint kell jelentkezni.

 2. A beköltöző hallgatót csak 1, azaz egy fő kísérő személy kísérheti.

 3. A beköltözés előtt a 4.1 fejezet előírásai a beköltözőre és a kísérőre egyaránt érvényesek.

 4.  A beköltözés folyamán mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek maszkot kell viselnie.

 5.  A belépés előtt kézfertőtlenítést kell végeznie mind a beköltöző hallgatónak, mind a kísérőnek.

 6. Kézfertőtlenítőt a kollégium biztosít, arcot eltakaró maszkról mindenkinek magának kell gondoskodnia.


4.3       Bent tartózkodás, bentlakás alatti óvintézkedések 1. A tagkollégium beléptető rendszeren belüli kollégiumi területén (lakószintek) található tantermekben, tanulószobákban, közösségi terekben, aulákban ajánlott a maszk viselése és az 1,5 méteres távolságtartás, valamint a rendszeres kézfertőtlenítés. Azon tagkollégiumi területeken, amelyet nem csak a kollégiumi hallgatók használnak (kollégiumi épületben található, de beléptető ponton kívüli közösségi terek, aulák, tantermek) továbbá minden felvonóban a maszk, illetve arcot eltakaró sál vagy kendő viselése és az 1,5 méteres távolságtartás kötelező.

 2. Az 1. pont a kollégium területén található tantermeket használó nem kollégista hallgatókra, oktatókra, egyéb munkatársakra egyaránt vonatkozik.

 3. A bent tartózkodás, illetve bentlakás alatti óvintézkedések többszöri megsértése a kollégium területéről való kitiltást vonja maga után.

 4. A bentlakó hallgatóknak a kollégiumon kívül is kötelező a járványügyi szabályok betartása. Ezen szabályoknak a kollégiumon kívül – bizonyítható – be nem tartása esetén a 3.pont lép érvénybe. Mind a hallgató saját, mind hallgatótársai egészsége érdekben ajánljuk a hallgatóknak, hogy a kollégiumon kívüli tartózkodásukat minimalizálják az oktatási épületek, gyakorlati helyek, munkahelyek látogatására, illetve a csak a szükséges áruházak, boltok, patikák felkeresésére. Kérjük a higiénés szabályok maximális betartását.


4.4      Hazalátogatás, utazás, visszaérkezés 1. A legalább egy éjszakát elérő kollégiumon kívüli tartózkodás (hazalátogatás, utazás) követő első visszaérkezéskor a bentlakó hallgatónak kötelező a 4.1 fejezet előírásait betartania. Ennek megfelelően a kockázatfelmérő kérdőív alapján kockázatot hordozó visszaérkező hallgató esetében a belépés megtiltható és az újonnan történő belépés (visszaérkezés) 4 napnál nem régebbi negatív COVID-19 vírusteszttel vagy 2 héttel később, újabb kockázatfelmérő kérdőív kitöltésével lehet belépni – melyre ismételten érvényesek a 4.1 fejezet előírásai.

 2. Javasoljuk a hallgatóknak, hogy lehetőleg szeptember – december (éves tartózkodás esetén szeptember – június) egészére vonatkozó bent tartózkodást tervezzenek, és próbálják a lehető legkevesebbre csökkenteni a hazalátogatások számát.


4.5       Látogató és vendégfogadás 1.  Tagkollégiumtól – telephelytől – függően látogatót


a) nem lehet fogadni

b) korlátozott számban (maximált számú belépőkártya ellenében) lehet fogadni, az alábbi feltételekkel:

-          a látogatóra vonatkozik a 4.1 protokoll minden egyes belépéskor,

-          a látogató esetében a maszk viselése és az 1,5 méteres távolságtartás kötelező a kollégium teljes területén a fogadó lakószobája kivételével.

A tagkollégiumonként eltérő besorolást valamint a fogadható látogató létszámot a Kollégium vezetése hetente frissíti és közzé teszi.

2. Tagkollégiumtól – telephelytől – függően vendéget (tagkollégiumban bent alvó vendéget)

a) nem lehet fogadni

b) korlátozott számban (maximált számú belépőkártya ellenében) lehet fogadni, az alábbi feltételekkel:

-          a vendégre vonatkozik a 4.1 protokoll minden egyes belépéskor,

-          a vendég esetében a maszk viselése és az 1,5 méteres távolságtartás kötelező a kollégium teljes területén a fogadó lakószobája kivételével.

A tagkollégiumonként eltérő besorolást, valamint a fogadható vendég létszámot a Kollégium vezetése hetente frissíti és közzé teszi.

3. Eseti, 30 napnál rövidebb idejű külső szálló vendégfogadás a Kollégium területén szünetel. A szállás szolgáltatás felfüggesztése a néhány éjszakát igénybe venni kívánó levelezős, estis hallgatókra is kiterjed! Kivételt képeznek az Egyetem saját oktatói, akikre azonban minden belépési előírás vonatkozik minden újbóli szállás igénybevétel megkezdésekor.

4. Látogató és vendégfogadás lehetősége, illetve egyszerre bent lévő külsős látogató, vendég maximalizált száma 2020. augusztus 28. hétfő – szeptember 6. vasárnap  Látogató fogadás Vendégfogadás Maximált belépő szám
Bánki Donát Kollégium Igen Nem 20 fő
GEO kollégium Igen Nem 20 fő / Kültér
Hotel@BMF Igen Nem 30 fő
Kandó Kálmán Kollégium Igen Nem 30 fő
Óbudai Diákhotel Igen Nem 20 fő

5. A beköltözési időszakban és a regisztrációs héten az összes kollégiumban tilos az éjszakai vendégfogadás! Nappali látogatás a 4. pontban megadott létszámig terjed.

6. A járványügyi adatok figyelembe vételével 2020. szeptember 7-től a táblázat felülvizsgálatra kerül. Amennyiben a járványügyi helyzet a beköltözést megelőző héten romlik, a látogató fogadás feltételein szigorítás várható!

4.6       Rendezvények 1. 50 fő feletti beltéri rendezvény nem tartható a kollégium területén. Ennél nagyobb létszámú kültéri rendezvény indokolt esetben (pl. küldöttgyűlés) tartható legfeljebb 200 főig, a kötelező távolságtartás betartásával.

 2. 50 fő alatti rendezvény azzal a feltétellel tartható, hogy azon csak bentlakó hallgató, rendezvény jellegétől függően indokolt esetben az egyetem nem bentlakó hallgatója, továbbá illetékes egyetemi munkatárs vehet részt. Kivételt képeznek – előzetes engedély esetén – a szakkollégiumi, illetve kollégiumi köri önképző rendezvények, szakestek, amelyek esetében azonban a nem bentlakó résztvevőkre érvényesek a látogatás fogadás szabályai és létszám korlátai minden belépés alkalmával.

 3. Tájékoztatókat, taggyűléseket, küldöttgyűléseket is legfeljebb 50 fős turnusokban, illetve helyiségenként 50 főre szétválasztva vagy on-line szabad megtartani.

 4. Minden rendezvény előzetes engedélyhez kötött.


4.7      Kollégiumi megbetegedés gyanú illetve megbetegedés esetén követendő eljárás hallgatók esetében 1. Kollégiumi bentlakó hallgatónál COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a tagkollégium vezető a hallgatót azonnal a tagkollégium illetékes háziorvosához irányítja.

 2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni.

 3. Amennyiben nem szükséges - azaz nincs COVID-19 fertőzés gyanú -, a tünetekkel rendelkező hallgató köteles a szobájában ágynyugalommal a megbetegedést kikúrálni. Ebben az esetben a szobatársakra külön intézkedést nem szükséges hozni.

 4. Amennyiben a háziorvos utasítása alapján szükséges tesztet végeztetni, azt a hallgatónak kötelessége azonnal intézni. A tesztelés és a teszteredmények megérkezésének időszaka alatt a tünetekkel rendelkező hallgató karanténra kötelezett. Ebben az időszakban a tünettel rendelkező hallgató szobatársai, lakóegység társai ugyancsak karanténra kötelezettek.

 5. A karantén megszervezésének elvei:


5.1.

-          Saját fürdőszobás, konyhás szoba, lakóegység esetén a szoba, lakóegység elhagyása tilos.

-          Közös, folyosón lévő vizesblokk és konyha esetén a karanténra kötelezettek számára idősávot kell kijelölni a vizesblokk és a konyha látogatására, mely idősávban csak a karanténra kötelezettek tartózkodhatnak az adott helyiségben, kizárólag maszkban és folyamatos kézfertőtlenítés mellett. A helyiséget az idősáv használat után fertőtleníteni szükséges, erről munkaidőben a takarító személyzet gondoskodik, munkaidőn túl ügyelet vagy hallgatói érdekképviselettel egyeztetve önkéntes hallgató.

5.2.

-          A tünetekkel rendelkező hallgató esetén két negatív PCR teszt eredménye után a karantén feloldásra kerül.

-          Pozitív teszt esetén mind a tünetekkel rendelkező hallgató, mind szoba illetve lakóegység társai karanténra kötelezettek. A szoba- illetve lakóegység társak PCR teszt végzésére kötelezettek.

5.3.  Pozitív eredmény esetén kijelölt karantén szállás:

-          Székesfehérvár: Hosszúsétatér 8. elkülönített folyosó a teljes tanév vonatkozásában

-          Budapest: 1085 Budapest, Mária utca 7. 2020. szeptember 02. - október 15. között.  Október 15-től adott tagkollégium érintett teljes emelete vagy teljes szárnya.

5.4.

-          A karanténra kötelezetteknek magukról házhozszállítási szolgáltatás keretében kell gondoskodniuk. Az így nem megszervezhető szolgáltatások esetében a tagkollégium személyzete vagy önkéntes hallgató munka időben biztosítja a bevásárlást, beszerzést.

-          A házhoz szállított vagy a személyzet, önkéntes hallgató által biztosított árukat "tiszta helyiség" elv alapján, azaz a közvetlen kontaktolást kerülve, zsilip szerűen kell átadni.

-          A lázas megbetegedésekre tekintettel minden tagkollégiumot több fajta lázcsillapítóval illetve légzéskönnyítővel kell ellátni, a beszerzésről a kollégium vezető gondoskodik összkollégiumi szinten.

5.5.

-          A karantén megszervezéséért a tagkollégium-vezető a felelős.

-          Karantén ellátásban részt vevő önkéntes hallgató az érintett időszakkal arányos kollégiumi díj mérséklésre jogosult.

 

4.8      Kollégiumi megbetegedés gyanú illetve megbetegedés esetén követendő eljárás kollégium területén dolgozók esetében 1. Kollégium területén dolgozó munkatárs esetében – függetlenül szervezeti egység besorolástól – COVID-19 tünetek jelentkezése esetén a munkavállalónak azonnal kötelessége háziorvosához fordulnia.

 2. A háziorvos dönt arról, hogy szükséges-e PCR tesztet végeztetni vagy betegszabadságra küldeni az érintett munkatársat.

 3. A munkavállaló a munkát háziorvos vagy munkaegészségügyi szolgáltató által kiállított keresőképesség dokumentummal és a kockázatfelmérő kérdőív kitöltése valamint annak kockázatmentes értékelése után térhet vissza a kollégiumba dolgozni.


 

Budapest, 2020.08.31.
Frissítve: 2022.02.17.

Legfrissebb cikkek