Rektori utasítás a II. félév záróvizsgáztatási rendjéről

A veszélyhelyzet miatt megváltozott az oktatás eddigi formája. Ezt figyelembe véve Prof. Dr. Kovács Levente rektor utasítást adott ki az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2019/2020-as tanév II. félévére vonatkozóan.

Mint az ismeretes, a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény alapján Magyarország Kormánya számos, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő Kormányrendeletet alkotott. Ezekre tekintettel, valamint figyelembe véve az Innovációs és Technológiai Minisztérium (mint Fenntartó) 2020. április 17-én kelt tájékoztató levelét a Kormányrendelet végrehajtásáról, és azt a tényt, hogy a hallgatók a kollégiumokba továbbra sem léphetnek be, a járványhelyzet miatt az Óbudai Egyetemen a záróvizsgáztatás rendjéről a 2019/2020-as tanév II. félévében az alábbiakat rendelte el Prof. Dr. Kovács Levente rektor.

Záróvizsgák időpontja

1. Az Óbudai Egyetem minden karán a záróvizsgák a TVSZ záróvizsgáról szóló 56.§-a  és 57.§-a alapján, valamint a jelen utasításban meghatározottak betartása mellett szervezhetőek a 2019/2020-as tanév II. félévében 2020. július 6-tól 15-ig.

Online

2. A 1. pontban részletezettek szerinti záróvizsgákat a résztvevők egészségének védelme érdekében online lehet lebonyolítani, a rektori utasítás 4-7. és 18-35. pontjaiban részletezett előírások betartása mellett.

3. Amennyiben az adott karon nyomós indokkal a záróvizsgát nem lehet online lebonyolítani, a kar dékánja, a jelen rektori utasítás 8-17. pontjaiban, valamint a 18-35. pontjaiban megfogalmazottak szerint saját felelősségére, a rektor tájékoztatásával és annak jóváhagyásával, személyes jelenléttel lebonyolított záróvizsgát szervezhet.

Az online rendszerben szervezett záróvizsgákra vonatkozó rendelkezések

4. A hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében a záróvizsgák a személyes jelenlét elkerülése érdekében, online formában tarthatók.

5. Az online záróvizsga gördülékeny lebonyolítása érdekében a TVSZ 56. §. (8) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően, az előírt, tantárgyankénti 30 perc felkészülési idő módosítható, ettől részben vagy egészében el lehet tekinteni, és ezt a 18. pont szerinti tájékoztatóban közzé kell tenni.

6. A záróvizsga lebonyolítása során az online vizsgáztatási rendszerben legalább két hallgatónak szükséges jelen (bejelentkezve) lennie, kivéve a 23. pont szerinti esetet. E feltétel módja a 18. pont szerinti tájékoztató alapján határozható meg.

7. Törekedni kell a záróvizsga során nem megengedett eszközök használatának megakadályozására. A hallgató köteles a vizsgához szükséges nyugodt környezetet biztosítani, valamint a záróvizsga bizottság kérésére magát személyi azonosító dokumentum felmutatásával igazolni. A vizsgán a hallgató csak az előírás szerint használhatja a kamerát és a teljes képernyőt, emellett tőle a vizsgakörnyezet megmutatása kérhető. A vizsgáról kizárólag a záróvizsga-bizottság készíthet kép- és hangfelvételt, amit legkésőbb 2020. augusztus 31-ig tárolhat. A hallgató eddig a határidőig, illetve az oklevél hivatalos átvételéig kérheti a felvétel megtekintését. A fenti feltételeket a 18. pont szerinti tájékoztatóban hozzák a hallgatók tudomására.

A hallgatók személyes részvétele mellett szervezett egyedi esetű záróvizsgákra vonatkozó rendelkezések

8. Indokolt esetben, a rektor tájékoztatásával és jóváhagyásával a hallgatók személyes részvétele mellett is szervezhetők a záróvizsgák, azonban ebben az esetben a hallgatók, az oktatók és a munkatársak egészségének védelme érdekében biztosítani szükséges, hogy a záróvizsga a vizsgázó és más személyek érintkezését ne igényelje, valamint az egyes személyek közö

9. A záróvizsgára kijelölt termeket, egyéb helyiségeket és azok megközelítési útvonalát úgy lehet kijelölni, hogy a hallgatók huzamosabb ideig tartó várakozása, esetleges csoportosulása elkerülhető legyen. A termeket és az útvonalakat jól láthatóan tájékoztató táblákkal kell ellátni, illetve gondoskodni kell az érintett helyiségeknek és azok berendezési tárgyainak használat előtti és utáni fertőtlenítő takarításáról. A helyszín és a megfelelő feltételek biztosításáért a kar dékánja felelős.

10. A záróvizsgák lebonyolítása érdekében telephelyenként minden karnak azon szakok esetében, melyeken a záróvizsgát a hallgatók személyes jelenléte mellett szervezik meg, szakokra lebontott, az adott telephelyen záróvizsgát szervező karok (szervezeti egységek) által egyeztetett ütemtervet kell készíteni - a veszélyhelyzetben előírt jogszabályi rendelkezések figyelembe vétele mellett - 2020. május 29-ig.

11. Az egyes záróvizsgák kezdési időpontja úgy határozható meg a vidéki hallgatókra tekintettel, hogy azokon minden záróvizsgára jelentkező és záróvizsgára jogosult hallgató részt tudjon venni.

A záróvizsga kezdetekor a záróvizsgán részt vevő összes hallgató részvételével nyitó ülés nem szervezhető.

12. Az ütemtervben a záróvizsgázó hallgatók pontos érkezési időponttal oszthatók be a záróvizsgára kijelölt termekbe, annak érdekében, hogy az egyes telephelyek sajátosságait is figyelembe véve összehangolható legyen valamennyi - azonos vagy egymást átfedő időpontban szervezett záróvizsgában - érintett hallgatói csoport záróvizsgája, a távoltartási szabályok betartása mellett.

13. Az Óbudai Egyetem rektora és kancellárja együtt határozza meg és írja elő a hallgatók és a záróvizsga-bizottságok tagjai számára az egyes záróvizsgák napján hatályos járványügyi helyzetnek megfelelő egészségvédelmi szabályok betartása érdekében és figyelembe vételével, az előírt védőfelszerelések és védelmi előírások körét. Az Óbudai Egyetem számukra köteles a megfelelő védőfelszerelés biztosításáról gondoskodni.

A hallgatók és a bizottságok tagjai az Óbudai Egyetem előírásainak megfelelő saját védőfelszerelést is használhatnak az épületekben tartózkodás ideje alatt.

14. A záróvizsga alkalmával egyszerre, egyidejűleg az egyes záróvizsgák helyszínén (termében) - a bizottság tagjaival együtt - legfeljebb 5 ember lehet jelen, ebből legalább 2 záróvizsgázó hallgató, kivéve a titkosított szakdolgozat/diplomamunka védésének jelen utasítás 23. pontjában részletezett esetét.

15. A záróvizsgát lehet úgy szervezni, hogy a szóbeli vizsgára felkészülő hallgatók és a záróvizsga jegyzőkönyvvezetője egy másik, szomszédos teremben foglaljon helyet.

A záróvizsga jegyzőkönyvvezetője ez esetben online is követheti a vizsga menetét, és készítheti el a záróvizsgán részt vett hallgatók záróvizsga-jegyzőkönyveit, valamint a záróvizsgákhoz előírt egyéb dokumentumokat, továbbá a záróvizsga tisztaságának megtartása érdekében – külön felügyelő személy(ek) kijelölése hiányában – elláthatja a záróvizsgára felkészülő hallgatók felügyeletét is. A felkészülés helyszínén (termében) egyidejűleg 5 főnél több nem tartózkodhat.

16. A záróvizsga-bizottság személyesen (a helyszínen, a záróvizsga termében) jelen lévő tagjai kizárólag közalkalmazottak lehetnek, a tagok kiválasztása során szem előtt kell tartani a veszélyeztetett személyeket. Aki ezt a járványügyi vészhelyzetre hivatkozással a karnál írásban kifejezetten kéri, nem lehet személyesen jelenlévő tagja a záróvizsga bizottságának. Ilyen esetekben a bizottsági tagok, a kérdező tanárok, illetve a külső bizottsági tagok online jelenléte is megengedett, de a záróvizsga-bizottság a záróvizsga helyszínén (termében) személyesen jelenlévő tagjainak száma ez esetben sem lehet kevesebb 2 főnél.

17. A záróvizsga-bizottság minden utolsó részvizsgáját befejező hallgató után megállapítja az adott hallgató záróvizsga-eredményét, és ezt közli a hallgatóval.

A záróvizsga végén az összes hallgató részvételével záró, eredményközlő ülés nem szervezhető! A záróvizsgát befejező hallgatónak, a záróvizsga-eredmény közlését követően, haladéktalanul el kell hagynia a záróvizsga helyszínének (termének) épületét.

A hallgatók személyes jelenlétével, illetve az online formában szervezett záróvizsgák szervezésére vonatkozó közös rendelkezések

18. A záróvizsgák lebonyolítása érdekében minden vizsgaszervező szervezeti egységnek záróvizsga-tájékoztatót kell készítenie, melyet a kar honlapján tehet közzé, valamint azt a záróvizsgára jelentkezett hallgatóknak Neptun üzenetben is szükséges kiküldeni 2020. május 29-ig.

19. A záróvizsga előtti konzultáció online formában szervezhető meg a hallgatók számára, és ennek lebonyolítási részleteit a 18. pont szerinti tájékoztatóban kell közzétenni.

20. Az egyes záróvizsgák időpontjainak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a 2020. évi általános felvételi eljárásban felvételi jelentkezést benyújtott hallgatók számára a tanulmányok sikeres befejezését, lezárását igazoló dokumentumok feltöltésének határideje 2020. július 09.

21. A szakdolgozat/diplomamunka védése és a tantervben előírt tárgyakból tett részvizsgák egy időpontban- egy napon belül - szervezendők meg. A hallgató abban az esetben tehet a tantervben előírt tárgyakból részvizsgát, ha a bizottság a szakdolgozatát/diplomamunkáját legalább elégséges (2) minősítéssel elfogadta. A szakdolgozat/diplomamunka elektronikus verzióját, valamint azok bírálatait a vizsgaszervező szervezeti egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelőse legkésőbb 3 nappal az adott záróvizsga előtt a záróvizsga-bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátja, illetve értesíti őket azok letöltési helyéről.

22. A 18. pont szerinti tájékoztatónak tartalmaznia kell különösen a záróvizsga előtti konzultáció időpontját és módját, a záróvizsgák időpontját, személyes jelenlét esetén a záróvizsgák pontos helyszíneit (termeit), valamint azok megközelítési módját, további személyre szabott időbeosztását, illetve az online záróvizsga időpontját és személyre szabott időbeosztását, továbbá a vizsga lebonyolításának és az eredményhirdetésnek a módját, a hallgatók számára szükséges védelmi eszközöket.

A záróvizsgázó hallgatók kötelesek a szakdolgozat/diplomamunka prezentációjukat a tájékoztatóban megadott helyre a megadott határidőig elektronikusan megküldeni vagy feltölteni.

23. A záróvizsga keretében a szakdolgozat/diplomamunka védését úgy lehet lebonyolítani, hogy a titkosan kezelendő szakdolgozatokra/diplomamunkákra vonatkozó intézményi eljárásrend biztosítható legyen.

24. A záróvizsga-bizottságok összetételére vonatkozó rendelkezések közül a záróvizsga-bizottság létszámára, valamint annak külső tagjára vonatkozóan a TVSZ 57. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezésektől a veszélyhelyzet idején el lehet térni, azzal, hogy a bizottságnak elnöke és legalább egy tagja van, továbbá a záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen.

25. Amennyiben a sikeres záróvizsgát tett hallgató nem rendelkezik a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben az adott szak képesítési és kimeneti követelményeiben előírt nyelvvizsga bizonyítvánnyal, a záróvizsga jegyzőkönyvet a következő záradékkal szükséges ellátni:

„2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, és a 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet „a veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről” 6.§-a értelmében mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól, így számára az oklevél kiadható.”

26. A záróvizsga jegyzőkönyvvezetője a záróvizsga után véglegesíti a jegyzőkönyveket, kinyomtatja, aláírja és aláíratja a záróvizsga-bizottság jelenlévő tagjaival is, ezután átadja az adott szervezeti egység záróvizsgák lebonyolításával megbízott felelősének, aki gondoskodik a jegyzőkönyvek aláíratásáról a bizottság jelen nem lévő – online bejelentkezett – tagjaival is.

27. Az Óbudai Egyetem minden kara köteles felkészülni a hallgatók személyes jelenléte mellett megszervezett záróvizsgák esetében arra is, ha a jelen utasítás időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szigorítása okán a hallgatók személyes jelenléte mellett záróvizsgák megtartására nem lesz lehetőség.

28. Vis maior helyzet felmerülése esetén a kar dékánja jogosult és köteles intézkedni.

Jelen utasítás 2020. május 19-én lép hatályba és 2020. augusztus 31-ig érvényes. Az utasítás hatályba lépésével egy időben a 3/2020. (IV. 22.) rektori utasítás záróvizsgák lebonyolításáról szóló 8. pontja hatályát veszti.
Frissítve: 2020.10.14.

Legfrissebb cikkek