Dr. Szeidl László

Dr. Szeidl László
egyetemi tanár
kari főigazgató

Születési hely, idő:
Salgótarján, 1948. május 31.


Képzettség, tudományos fokozat, kinevezés:
matematikus (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, matematikus szak, 196/1971, 1971. 07. 07.)
a matematikai tudomány kandidátusa, /magyar/ 8288 (1979. 10. 12.) /szovjet/ 05770 (1979. 10. 12.)
a matematikai tudomány doktora, MTA 3389 (1995. 09. 15.)
2000. Habilitált doktor (267/2000, ELTE)
Habilitációs diploma kelte (tudományága): 1998. 03. 12. (matematika), ELTE


Nyelvtudás:
angol, német, orosz (felsőfok)


Munkahelyi beosztások:
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet: tud.smts (1971-1974), tud.mts. (1974-1979), tud.fmts. (1979-1981)

ELTE Számítóközpont: tud.fmts. (1981-1992), c. egy doc. (1985-tól), önálló tud. csoportvezető (1984- 1992)

ELTE TTK, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék: tud.fmts. (1992-1994), egy.doc. (1994-1999)

PTE TTK, Matematika Tanszék: egy. tanár (1999), PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet: mb. intézetigazgató (2000.01.01. - 2000.06.30.), kinevezett intézetigazgató (2000. 07. 01. - 2005. 06. 30.), Budapesti Műszaki Egyetem: részfoglalkozású tud.fmts a Közlekedésmérnöki Karon (1981-1985), és az Építőmérnöki Karon (1991-1994)

BMF KVK, egyetemi tanár (2005-2006)

ELTE IK, egyetemi tanár (2005- )

BMF NIK, egyetemi tanár (2006- )


Vezetői megbízása (időpont megjelölése):
ELTE Számítóközpont: Alkalmazott rendszerelméleti önálló tud. csoport, csoportvezető (1984-1992), PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet: mb. intézetigazgató (2000. 01. 01. - 2000. 06. 30.), kinevezett intezétigazgató (2000. 07. 01. - 2005. 06. 30.), BMF NIK főigazgató (2006- ), intézetigazgató (2006- ).


Oktatás, oktatásfejlesztés, oktatásszervezés:
Széleskörű oktatási tevékenység az 1981-99-es években az ELTE TTK-n, 1999 óta pedig a PTE TTK-n.
Előadások és speciális kollégiumok tartása programtervező matematikus, matematikus, matematika tanárszakos, bioIógus, szakinformatikus, valamint doktorandusz hallgatóknak az alábbi tárgyakból: sorbanállás elmélete, szimulációs módszerek, számítógépek hatékonyságvizsgálata, operációs rendszerek, kockázatelemzés, többváltozós statisztikai analízis, optimális megállítási szabályok, valószínűségelmélet és matematikai statisztika, idősoranalízis, tömegkiszolgálási rendszerek elmélete, sztochasztikus rendszerek modellezése, biometria, algoritmusok. Az oktatás mellett több tantárgy tematikájának elkészítése, illetve továbbfejlesztése; tankönyvek és szakkönyvek írása. Német nyelven előadások és gyakorlatok tartása: heti 4+2 órában matematikai statisztikából III. éves matematikus hallgatóknak a Paderborni Egyetemen (Németország) az 1991-92 tanévben, egy teljes szemeszteren át.

Tudományos utánpótlás nevelése:
Aspiránsvezetés (védés: 1982). Részvétel az ELTE TTK Matematika, valamint Operációkutatási, alkalmazott matematikai és statisztikai doktori programok akkreditációjában, tárgyak tematikájának kidolgozása, előadások tartása. Doktoranduszok témavezetése: egy doktorandusz 2003-ban védte meg PhD értekezését, egy pedig 2006-ban nyújtja be értekezését. Jelenleg egy doktorandusz témavezetését végzi.

Oktatásszervezési munka:
1999 óta jelentős mértékű oktatásszervezői munka: a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézet létrehozása és vezetése 2000. január 1-jétől. A programozó matematikus és később a programtervező informatikus BSc szak képzési feltételeinek létrehozása és elindítása a PTE TTK-n (szakfelelősként is). Több más informatikai szak akkreditálása és elindítása - együttműködve a többi kari intézettel. Az informatika oktatáshoz és korszerű természettudományi képzéshez szükséges informatikai laboratóriumi eszközbázis megteremtése regionális Phare tükörpályázattal (projektmenedzserként) és más informatikai eszközpályázatokkal.


Kutatási tevékenység
Az egyetem elvégzése után (1971) először idősoranalízis, valamint megfelelő számítógépes programcsomag kifejlesztése és szimulációs vizsgálatok, sztochasztikus differenciálegyenletnek eleget tevő folyamatok parametérbecslési problémái, majd az aspirantúra kezdetéig (1976) mintegy két éven át számítógépes információs rendszerek tervezése és kifejlesztése. Aspirantúra alatt (Moszkvai Állami Egyetem, 1977-79) tömegkiszolgálási rendszerek stabilitási problémáinak vizsgálata. (Kandidátusi értekezés védése 1979-ben). Az aspirantúra utáni kutatási témák: tömegkiszolgálási rendszerek elmélete, számítógépek hatékonyságvizsgálata, nemlineáris rendszerek identifikációja, haszonjárművek dinamikus terhelésanalízise, véletlen szimmetrikus függvényekre vonatkozó határeloszlás tételek (MTA doktori értekezés védése 1995-ben ebből a témából).
Alkalmazásorientált kutatások (1986 után - a korábbiakon kívül): agrometeorológiával, meteorológiai idősorokkal összefüggő statisztikai, modellezési és szimulációs kérdések vizsgálata, szimulációs szoftver készítése; hőerőművek input-output folyamatainak sztochasztikus modellezése; véletlen hibával terhelt vasúti pálya modellezési kérdései; biológiai kutatások (statisztikus ökológiában abundancia modellek, diverzitási indexek vizsgálata).


Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétel:
Tudományos cikkek bírálása, konferenciák szervezésében való részvétel, International Biometric Society tagja.


Hazai tudományos közéletben való részvétel:
MTA Operációkutatási Bizottság (1999-től tag, 2005-től elnök), MTA III. Osztály Doktori Bizottság (1999-től tag), MTA Biomatematikai-Biometriai Bizottság (1999-től tag), BME Közlekedésmérnöki Kar 2 Doktori Tanácsa és Habilitációs Bizottsága (1999-től tag), Neumann János Számítógéptudományi Társaság, Magyar Mérnökakadémia, Magyar Operációkutatási Társaság.


Szakmai elismerés:
2000-2003 Széchenyi Professzori Ösztöndíj


Az utóbbi öt év legfontosabb pályázatai:
az elmúlt években témavezetőként több OTKA, FKFP és NKFP pályázat vezetése.