Innováció Menedzsment Doktori Iskola (IMDI)

Az Innováció Menedzsment Doktori Iskola (IMDI) a MAB által újonnan akkreditált doktori iskolája az Óbudai Egyetemnek. Az IMDI doktori képzést a gesztor Keleti Károly Gazdasági Kar (KGK) vállalkozásfejlesztési mesterképzése alapozza meg, ugyanakkor egalizációs programjával az IMDI lehetőséget biztosít bármely szakterületről érkező hallgató számára, hogy az innovációk piaci sikerét megalapozó innovációmenedzsment ismereteket a doktori szinten elsajátítsa. Az ÓE a hazai versenyképesség erősítéséhez új interdiszciplináris alap és mesterképzések, szakirányok fejlesztésével járul hozzá a digitalizáció, egészségipar és zöld gazdaság területén, melyekhez ez az új doktori iskola indítása is támogatólag hozzájárul. Az ÓE kutatási fókuszterületei a robotika, egészségügyi informatika, kiberbiztonság és mesterséges intelligencia, zöld technológiák, anyagtudományok és kreatív építészet. Az IMDI innováció menedzsment doktori képzési programja ezekre a fókuszokra koncentrálva alakította ki képzési programját, és a szakmai és módszertani tantárgyai mellett hiánypótlóak az egészségipari kutatási stratégiára vonatkozó kiegészítő tantárgyai is. Az IMDI képzési programja az Egyetemi Kutató és Innovációs Központtal (EKIK) együttműködve szervesen támogatja az egyetemi innovációk sikeres ipari hasznosítását. Az IMDI képzés elősegíti a beruházások révén létrejövő ipari- egyetemi együttműködések gazdasági és társadalmi hasznosulását, az egyetemi kutatási eredmények transzlációját. A versenyképesség nélkülözhetetlen eleme a technológiai innováció mellett az üzleti / társadalmi innováció: a versenyképességet megalapozó és erősítő szakmai és közgazdasági kutatások, a menedzsmentkultúra, a jogi és intézményi háttér fejlesztése. Ezek alapján tartjuk tehát fontosnak és jelentősnek, hogy az Óbudai Egyetem a hazai doktori képzésben elsőként egy innováció menedzsment doktori iskolát hozott létre.

ESEMÉNYNAPTÁR

Június 14. – A doktori iskola létesítési kérelme hivatalosan benyújtásra került az Oktatási Hivatal részére

Augusztus 23. – A MAB kijelölte az Innováció Menedzsment Doktori Iskola (D253) akkreditációs látogató bizottságát.

November 15. – A MAB akkreditációs bizottságának látogatása.

BEMUTATKOZÁS

 • A Doktori Iskola vezetőjének köszöntője
 • A Doktori Iskola adatai
Név Innováció Menedzsment Doktori Iskola
Azonosító 253 (OE SZ-2021/2022. (VI. 13.) 88. számú szenátusi határozat (2022. június 13.)
Intézmény Óbudai Egyetem
Tudományági besorolás Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Létesítés éve 2022
Akkreditálás éve 2023 (MAB 2023/2/XII. számú MAB határozat (2023. február 24.)
Cím 1034 Budapest, Bécsi út 96/b
Adatlap A doktori iskola ODT lapja
A képzés helyszíne: Budapest
A képzés nyelve: magyar
A képzés munkarendje: nappali/levelező
A meghirdetés kezdő tanéve: 2023/2024. tanév I. félév
 • A Doktori Iskola munkatársai

Prof. Gulácsi László, DSc

Doktori Iskola vezetője

Dr. habil. Szigeti Orsolya

titkár

Kollár-Buzdogány Beatrix Éva

ügyintéző

Békésy Mariann

ügyintéző

 • Törzstagok

Prof. Dr. Gulácsi László, egyetemi tanár, az MTA doktora

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, egyetemi tanár

Prof. Dr. Takács István, egyetemi tanár

Prof. Dr. Fogarasi József, egyetemi tanár

Prof. Dr. Karácsony Péter, egyetemi tanár

Dr. habil Garai-Fodor Mónika, egyetemi docens
Dr. Zrubka Zsombor János, PhD, egyetemi docens
Dr. Szabó István, PhD, egyetemi docens

 • A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)
  • A Doktori Iskola Tanácsa

A DIT a Doktori Iskola vezetőjének munkáját segítő testület, amelynek tagjait a DI törzstagjai választják. A Doktori Iskola törzstagjai további, tudományos fokozattal rendelkező tagokat választhatnak a tanácsba az EDHSZ (Óbudai Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzata) feltételei szerint. A DIT-nek 8 tagja van, melyből 1 tag tanácskozási joggal rendelkező hallgatói képviselő.

A DIT személyi összetételének biztosítania kell a művelt terület kellő szakmai lefedettségét. A DIT általános feladatait az EDHSZ 14. § határozza meg. A DIT szükség szerint, de félévenként legalább egyszer ülésezik, és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben.

Szavazásra a DIT elnöke és tagjai jogosultak, kivételt ez alól a DIT tagjainak megválasztása jelent, ahol csak a Doktori Iskola törzstagjai jogosultak szavazásra. A DIT akkor határozatképes, ha szavazattal rendelkező tagjainak legalább fele részt vesz a szavazáson.

A DIT döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Indokolt esetben bármely tag kérhet, illetve az elnök is kezdeményezhet titkos szavazást. A DIT szavazásos döntéseit személyi kérdésekben titkos szavazással hozza. A szavazólapon fel kell tüntetni minden jelölt nevét; a szavazók megjelölnek minden számukra elfogadható jelöltet. A legtöbb szavazatot kapott jelölt, illetve jelöltek kerülnek javaslatra a szavazás tárgya szerint. Több egyenlő szavazatot kapott jelölt esetén az elnök dönt.

Személyi kérdések esetén nem vehet részt a döntéshozatalban az, aki az érintett személlyel:

 1. közvetlen munkahelyi kapcsolatban (azonos intézetben vezetői-beosztotti viszonyban) van, vagy
 2. közeli hozzátartozói kapcsolatban van, vagy
 3. az elmúlt három évben tudományos szerzőtársi kapcsolatban van, vagy
 4. akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

Fokozat odaítélésének véleményezése esetén a DIT igen-nem szavazást alkalmaz.

A DIT elnökének javaslatára, indokolt esetben, a DIT döntést hozhat elektronikus úton történő titkos szavazással is.

A DIT ülésein szereplő, döntést igénylő napirendi pontokhoz szükséges anyagokat a tagok számára legalább három munkanappal az ülés előtt hozzáférhetővé kell tenni. A közzététel történhet elektronikusan is. Az ülések időpontját napirenddel együtt legalább 5 munkanappal az ülés előtt a tagokkal közölni kell.

A DIT üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek releváns része nyilvánossá válik a DI Titkárságán az ülést követően, 10 napon belül.

 • A DIT tagjai

Prof. Dr. Gulácsi László, az MTA doktora, egyetemi tanár

Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin, CSc, egyetemi tanár

Prof. Dr. Karácsony Péter, PhD, egyetemi tanár

Dr. Zrubka Zsombor, PhD, egyetemi docens
Dr. habil. Garai-Fodor Mónika, PhD, egyetemi docens

Dr. Szabó István, PhD, egyetemi docens

Hallgatói képviselő, tanácskozási joggal

 • A Doktori Iskola oktatói
 • A Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatai

Az Óbudai Egyetem kiterjedt nemzetközi felsőoktatási kapcsolatrendszerrel rendelkezik több mint 100 külföldi egyetemmel van együttműködési szerződése, tudományos kutatási kapcsolata.

Az Innováció Menedzsment Doktori Iskola létrehozása kapcsán az innovációmenedzsment témakörben megkezdtük az egyeztetéseket az ezen a területen aktív egyetemekkel. Jelenleg azonosítjuk azokat a kutatási területeket, amelyek a potenciális partner egyetemeknek és az Óbudai Egyetemnek is a kutatási főirányába tartoznak. A kiválasztott nemzetközi intézményekkel megkezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy létrehozzunk egy innovációmenedzsment kutatási együttműködési projekttervezetet, amelyet a nemzetközi partnerekkel együtt kívánunk kidolgozni.

Az Innováció Menedzsment Doktori Iskola keretein belül az alábbi partneregyetemekkel tervezünk első körben együttműködni:

 • Esslingen University of Applied Sciences, Németország
 • Institute of Technology Sligo, Írország
 • KdG University of Applied Sciences and Arts, Belgium
 • University of Sannio, Olaszország
 • Jamk University of Applied Sciences, Finnország
 • Bern University of Applied Sciences, Svájc
 • Slovak University of Technology, Szlovákia
 • Wrocław University of Science and Technology, Lengyelország
 • Tomas Bata University, Csehország
 • Technical University of Košice, Szlovákia
 • Poznań University of Economics and Business, Lengyelország

 

 • Akkreditáció

Június 14. – A doktori iskola létesítési kérelme hivatalosan benyújtásra került az Oktatási Hivatal részére

Augusztus 23. – A MAB kijelölte az Innováció Menedzsment Doktori Iskola (D253) akkreditációs látogató bizottságát.

November 15. – A MAB akkreditációs bizottságának látogatása.

 

 • A DI számokban – tények és adatok

 

Felvételi Információk

A doktori iskolában folyó képzésre való jelentkezés és felvétel általános feltételeit az EDHSZ 19. § tartalmazza.

 1. Az Egyetemen doktori képzés az alábbi formákban indítható:
 2. állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzés,
 3. önköltséges, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzés,
 4. önköltséges, részidejű, levelező munkarendű szervezett képzés,
 5. Kooperatív Doktori Program jellegű képzés.

A fenti bekezdésben megfogalmazottaktól eltérően a doktori képzésbe – az EDHSZ 21.§-ban meghatározottak szerint – bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és doktori képzés követelményeit (Képzési terv 3.4.4 pont). A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

A doktori képzésre való jelentkezéshez a DI vezetőjéhez benyújtott pályázatnak az EDHSZ 19. §-a alapján az alábbi minimum követelményeknek kell megfelelnie:

 1. legalább jó minősítésű mester (MA/MSc), illetve a korábbi képzési rendszerben azzal egyenértékű egyetemi diploma (a diploma minősítését a megszerzéstől számított két év elteltével nem kell figyelembe venni);
 2. az angol nyelv legalább középfokú, államilag elismert „C” típusú (vagy azzal egyenértékű) komplex nyelvvizsgával igazolt ismerete; indokolt esetben a DIT engedélyezheti e követelmények teljesítését más, a választott téma kutatásához szükséges idegen nyelvből is. Az angol nyelv legalább középfokú, államilag elismert „C” típusú komplex nyelvvizsga követelményét a külföldi közoktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén szerzett érettségi bizonyítvány kiváltja azzal, hogy az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert „C” típusú komplex középfokú nyelvvizsgaként kerül elismerésre;
 3. megfelelő szakmai felkészültség;
 4. kezdeti tudományos teljesítmény (pl. TDK dolgozat, konferencia-előadás, publikáció stb.).

A benyújtott pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 1. kitöltött jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre;
 2. a felvételi eljárási díj befizetését igazoló irat;
 3. az MSc/egyetemi oklevél másolata (az eredeti bemutatása mellett);
 4. nyelvtudást igazoló okmányok másolatai (az eredeti példányok bemutatása mellett);
 5. szakmai önéletrajz publikációs jegyzékkel;
 6. a választott intézet, illetve kutatóhely és témavezető fogadó nyilatkozata (állami ösztöndíjas képzési formára jelentkezés esetén);
 7. előzetes kutatási terv (1–2 oldal) a leendő témavezető(k) jóváhagyásával,
 8. egyéni felkészülésre jelentkező esetén a jelentkező MTMT szerinti publikációs listája és a tervezett doktori értekezés előzetes vázlata;
 9. egyéni felkészülők esetében a munkahely támogató nyilatkozata;
 10. egyéb dokumentumok (pl. ajánlások, szabadalmak, találmányok stb.);
 11. nyilatkozat arról, hogy kéri-e felvételét akkor is, ha ösztöndíjban nem részesül.

A jelentkezők értékelése részben az EDHSZ szerint benyújtott pályázat, részben egy felvételi beszélgetés alapján történik. A beszélgetés során egy, a DIT által felkért legalább 3 fős felvételi bizottság meggyőződik a jelentkező szakmai felkészültségéről, kutatási elképzeléseiről és nyelvtudásáról.

A felvételi beszélgetésekre a DIT által meghatározott időpontban és helyen kerül sor. A felvételi beszélgetés időpontjáról a DIT titkársága írásban értesíti a jelentkezőket.

A felvételi vizsga értékelése és a rangsorolás négy szempont alapján történik:

 1. tanulmányi eredmény;
 2. nyelvismeret;
 3. kezdeti tudományos tevékenység; gyakorlati szakmai képzések és tapasztalatok;
 4. kutatási terv, kommunikációs készség, szakmai felkészültség (habitus).

Az értékelés részletes szabályait a Működési Szabályzat tartalmazza.

A felvételi bizottság a jelentkezőket 100 pontos skálán értékeli és a legalább 60 pontot elért jelöltek kerülnek rangsorolásra. A felvételi rangsorolást a felvételi bizottság véleményét figyelembe véve a DIT állapítja meg, és ennek alapján tesz javaslatot a Doktori Iskola vezetőjének, aki felterjeszti azt az EDHT elnökének a döntés meghozatalára.

 

Az EDHT felvételi döntés lehet:

 1. felvétel állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;
 2. felvétel önköltséges, teljes idejű, nappali munkarendű szervezett képzésre;
 3. felvétel önköltséges, részidős, levelező munkarendű képzésre;
 4. a jelentkezés elutasítása.

A felvételről szóló döntés tartalmazza a képzési forma megjelölését és a felvételi eljárás során elért pontszámot. A felvételről szóló döntést az EDHT elnöke 14 napon belül küldi meg a jelentkező számára postai úton ajánlott küldeményben.

A felvételi döntéseket az egyetemen minden érdeklődő számára hozzáférhető módon nyilvánosságra kell hozni. Az elutasítás esetén azt indokolni kell. Sikeres felvétel esetén az értesítésben közölni kell a beiratkozás időpontját, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, a tanév kezdetét. Utalni kell a képzéssel kapcsolatos költségekre, azok viselésére.

A felvételt nyert hallgatónak a beiratkozáskor nyilatkozatot kell aláírnia arról, hogy a Doktori Iskola szabályzatát és a Doktori Iskola követelményeit áttanulmányozta, azok alapján jogait és kötelességeit megismerte.

Minden olyan esetben, amikor a képzés vagy a kutatás költségeit a doktorandusz, a munkahelye vagy egyéb kötelezettségvállaló téríti, annak részletes feltételeit külön szerződésben kell rögzíteni.

A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszoknak az első félév megkezdése előtt be kell iratkozni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. diploma,
 2. 1 db fénykép,
 3. személyazonosságot igazoló okmány,
 4. a felvételről szóló értesítés,
 5. kitöltött beiratkozási űrlap.

A beiratkozáskor a doktorandusz egyetemi e-mail címet kap, ami a további tájékoztatások alapja. A beiratkozási/regisztrációs határidő lejárta után külön eljárási díj fizetendő. A doktori és habilitációs folyamatokkal kapcsolatos eljárási díjakat a mindenkor hatályos, a doktori és habilitációs folyamatok eljárási díjairól szóló 8/2020. (IV.27.) számú közös Rektori – Kancellári utasítás tartalmazza. A második szemesztertől kezdve a hallgatók elektronikusan regisztrálják saját magukat, a szemeszter regisztrációs hetében. Erről a DI titkára e-mailben előzetes értesítést küld.

DIT dönthet a hallgatói jogviszony megszüntetéséről. A részletes kreditszabályzatot az EDHSZ D2 melléklete tartalmazza.

FOKOZATSZERZÉS, FOKOZATOT SZERZETT HALLGATÓK, DOKTORI VÉDÉSEK

 • A fokozatszerzés folyamata

A doktori képzés a mesterfokozat vagy azzal egyenértékű osztatlan képzés megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel, gazdálkodás- és szervezéstudomány tudományágban tudományos doktori (Doctor of Philosophy – PhD in Business and Management) fokozatot ad. A doktori fokozat megszerzésére irányuló eljárás magában foglalja az abszolutórium megszerzését, a komplex vizsgát, az önálló kutatómunkára való alkalmasság bizonyítását, új tudományos eredmények elérését, az előírt idegen nyelvi ismeret igazolását, valamint az önálló tudományos alkotói feladat megoldását tartalmazó értekezés nyilvános bemutatását és megvédését.

A doktori fokozatszerzés folyamatát az EDHSZ (Óbudai Egyetemi Doktori és Habilitációs Szabályzata) 22. § szabályozza.

A doktori fokozatszerzés feltételeit az EDHSZ 23. § szabályozza.

A doktori fokozat odaítéléséről az EDHT (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács) dönt titkos igen-nem szavazással. A szavazás bírálóbizottság által adott pontszámok és jegyzőkönyvek ismeretében, a DIT véleményének figyelembevételével történik. A doktori fokozat odaítélése egyszerű szavazattöbbséggel történik. Elutasítás esetén az EDHT a döntését köteles írásban, részletesen megindokolni.

A doktori fokozat minősítését a nyilvános vitán kapott pontszámok átlaga alapján kell meghatározni. A nyilvános vita után a bírálóbizottság zárt ülésen titkos szavazással értékel (1, 2, 3, 4, 5 ponttal), és jegyzőkönyvben összegző véleményt ad a jelölt tudományos felkészültségéről, amelyet a résztvevőkkel ismertet. A pályázó tudományos (szakmai) felkészültsége akkor minősíthető megfelelőnek, ha a szavazatok átlagpontszáma 3,50 vagy magasabb.

A fokozat minősítése:

 1. „summa cum laude” (kiváló), ha az átlag legalább 4,51;
 2. „cum laude” (dicséretes), ha az átlag legalább 4,01 – 4,50;
 3. „rite” (megfelelő), ha az átlag legalább 3,50 – 4,00.

A doktori fokozatot az EDHT kétharmados határozattal visszavonja, amennyiben dokumentáltan megállapítja, hogy a doktori fokozat odaítélésének feltételei nem teljesültek.

Az EDHT által odaítélt doktori fokozatról az Egyetem magyar és angol nyelven oklevelet állít ki. A doktori fokozatot szerzetteket az Egyetem ünnepélyes nyilvános szenátusi ülés keretében avatja doktorrá. A doktorrá avatás keretében a jelöltek fogadalmat tesznek és írnak alá az EDHSZ D19 melléklet (A doktori fogadalom szövege) szerint. A doktori fokozatot szerzettek a doktorrá avatás után nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést.

 

 • A komplex vizsga feltétele

A komplex vizsga feltételeit az EDHSZ 24-26. § szabályozza. A komplex vizsgára bocsátás feltétele 90 kredit megszerzése. A komplex vizsgára írásban kell jelentkezni. Mivel a komplex vizsga teljesítése után a hallgató a fokozatszerzési eljárásba lép, a komplex vizsgára történő jelentkezés egyúttal a fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés is.  Az IMDI komplex vizsgája elméleti és gyakorlati részből áll. A komplex vizsga elméleti alapja két kötelező szakterületi és egy, a hallgató által teljesített kötelezően választható tárgyból áll. A DIT a komplex vizsgatárgyak tananyagát 3 évente felülvizsgálja, meggyőződve azok naprakészségéről. Szükség esetén módosítást kezdeményeznek a tantárgyfelelősnél. A komplex vizsga nyilvános.

 1. Az elméleti rész szóbeli vizsga, mely során a vizsgázó két témakör: a kötelező szakterületi tantárgyak, valamint a hallgató által teljesített kötelezően választható tantárgy anyagából kap kérdést. Az adott szemeszterben a komplex vizsga lehetséges kérdéseit és a felkészüléshez szükséges források jegyzékét a hallgatók a szemeszterre történő regisztráció során, az egyéni fokozatszerzők a doktori iskolában folyó képzésre való jelentkezést követően kapják meg.
 2. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot kutatói eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint az értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését. A hallgató előadását követően a témavezető (vagy távolléte esetén a bizottság elnöke) ismerteti a doktorandusz előrehaladásáról készített írásos témavezetői beszámolót.
 3. A sikertelen komplex vizsgát a doktorandusz egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. A vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet.
 4. A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni.
 5. A hallgatónak mind a szervezett képzés, mind az egyéni felkészülés esetén a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését.

 

 

Az abszolutórium feltétele a minimum 240 kreditpont teljesítése, amit a Neptunban a Doktori Iskola ügyintézője ellenőriz és a Doktori Iskola Tanácsa hagy jóvá. Az abszolutóriumot a DIT pozitív állásfoglalása esetén a Doktori Iskola vezetője az EDHSZ 2. mellékletének megfelelően állítja ki, és erről egyidejűleg értesíti a Rektori Hivatal Oktatási Főigazgatóságát is, ahol a doktoranduszok nyilvántartása zajlik intézményi szinten.

 

 • Egyéni felkészülés doktori fokozatszerzésre

Az egyéni fokozatszerzés során a hallgató az értekezés téziseinek elkészítésére és megvédésére egyénileg készül fel. Egyéni fokozatszerzésre az IMDI vezetőjéhez benyújtott, az EDHSZ 19.§ követelményeinek megfelelő pályázattal lehet jelentkezni, amennyiben a jelentkező

 1. rendelkezik mesterfokozatú vagy azzal egyenértékű végzettséggel (EDHSZ 19.§);
 2. teljesítette a felvétel nyelvi követelményeit (EDHSZ 19.§);
 3. a gazdálkodás- és szervezéstudomány szakterület lektorált folyóiratában megjelent, MTMT-ben rögzített publikációkkal 20 kreditet teljesített.

Az egyéni fokozatszerzés feltétele a komplex vizsga teljesítése. Az egyéni felkészülőt kreditszerzési kötelezettség nem terheli, azonban témavezetőt kérhet (EDHSZ 21.§). A jelentkezés és doktori fokozat megszerzésének egyéb feltételei azonosak, mint a szervezett képzés esetén (EDHSZ 23.§).

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

A doktori fokozat megszerzésének a feltételei az EDHSZ 23§ értelmében a következők:

 • Komplex vizsga letétele
 • Abszolutórium megszerzése
 • Nyelvi követelmények teljesítése
 • Publikációs követelmények teljesítése
 • Doktori értekezés (tudományos vagy innovációs feladat önálló megoldásának bemutatása)
 • A doktori értekezés téziseinek (önálló tudományos eredményeinek) összefoglalása tézisfüzetben és megvédése nyilvános vitában

Az egyéni felkészülés rendjét az EDHSZ 21. § tartalmazza, illetve szabályozza.

Egyéni felkészülő esetén a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsgára történő jelentkezéssel és annak elfogadásával kezdődik.

Más doktori iskolából átjelentkezés esetén csak PhD képzésről vehető át doktorandusz. Átjelentkezési szándékát a doktorandusz a Doktori Iskolának nyújtja be. A kérelemhez, csatolni kell az elektronikus leckekönyv hitelesített kivonatát, szakmai önéletrajzot, az eddigi folytatott tudományos teljesítmény összefoglalóját, az IMDI-hez tartozó témavezető javaslatát és a kutatási tervet. Az átvétel tárgyában a DIT előzetes bírálatát követően az EHDT dönt.

A komplex vizsga sikeres teljesítése esetén az Egyetem elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket. Kérelemre – az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján – további krediteket is el lehet ismerni.

A komplex vizsga teljesítésével az Egyetem a képzési és kutatási szakasz 90 kreditpontjának teljesítését elfogadja. A további 30 kredit kutatás és publikálás révén szerezhető meg.

Az egyéni felkészülőt oktatási kreditszerzési kötelezettség nem terheli, viszont részt vehet a doktori iskolák tanulmányi foglalkozásain.

Az értekezés elkészítéséhez a jelölt témavezetőt kérhet, akit a DIT bíz meg.

Az egyéni felkészülő a komplex vizsga letételétől (a felvételétől) számított három éven belül köteles doktori értekezését fokozatszerzési eljárásra benyújtani.

 

Opponensi nyilatkozat a plágiumvizsgálat jelentésének megismeréséről

Sablon Opponensi véleményhez

Titoktartási nyilatkozat

Fokozatot szerzett hallgatók

Doktori védések

DOKUMENTUMTÁR

A doktori iskola működési és minőségbiztosítási dokumentumai

A doktori iskola fejlesztési koncepciója

A doktori iskola minőségpolitikája

A Doktori Iskola (DI) részletes minőségbiztosítási tevékenységét a Minőségbiztosítási terv rögzíti, amely PDCA alapú és követi az ESG előírásait, összhangban áll az intézményi Minőségbiztosítási Szabályzattal. A DI minőségbiztosítási tevékenységeinek ellátásáért a DI vezető a felelős, akinek munkáját a minőségügyi megbízott segíti, aki egyben a DI titkára.

A DI minőségbiztosítási tevékenységei szorosan illeszkednek az intézményi minőségbiztosítási tevékenységekhez. A DI titkár biztosítja a kapcsolatot az intézményi szint és a DI között, aki gondoskodik a minőségbiztosítási operatív feladatok DI szintjén történő kommunikációjáról és koordinációjáról. Munkáját a DI vezető felügyeli.

A DI vezető évenként beszámol a DIT, valamint az EDHT felé a DI minőségbiztosítási tevékenységeinek eredményességéről.

A DI oktatási tevékenységéhez kapcsolódva, félévenként el kell végezni az oktatói munka hallgatói véleményezését. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon a DI-ben folyó oktatás színvonalának emeléséhez, növelje a képzés hatékonyságát, lehetőséget biztosítson az DI vezetésének és oktatóinak munkájuk megítélésének megismerésére, és segítse a feltárt hibák és hiányosságok megszűntetését. A véleményezés részét képezi a doktoranduszok oktatói tevékenységének hallgatói értékelése is.

A DI témavezetői tevékenységéhez kapcsolódva, tanévenként el kell végezni a témavezetői munka hallgatói véleményezését. A témavezetői munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatók véleményének megismerésével hozzájáruljon a DI-ben folyó témavezetés színvonalának emeléséhez, növelje a kutatómunka hatékonyságát, lehetőséget biztosítson az DI vezetésének és témavezetőik munkájának megítéléséhez, és segítse a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetését. A témavezetői munka hallgatói véleményezés lebonyolításával kapcsolatos részletszabályok a Minőségbiztosítási tervben kerültek rögzítésre.

Évente kikérésre kerül a doktoranduszok elégedettsége és véleménye a DI működésével kapcsolatban is. Az ehhez kapcsolódó kérdőív és a mérés szabályai a Minőségbiztosítási tervben érhetők el.

A DI évente kikéri az együttműködő partnerek, kutatásban résztvevők, finanszírozók véleményét. A kapott adatok alapján stakeholder analízis készül a DI tudományban betöltött szerepéről és társadalmi-gazdasági hatásainak elemzéséről a működési fejlesztés érdekében. Az ehhez kapcsolódó kérdőív és a mérés szabályai a Minőségbiztosítási tervben érhetők el.

A DI a végzett doktorandusz hallgatók pályakövetése és kapcsolattartás céljából ALUMNI rendszert alakít ki. Ez egyben lehetőséget nyújt arra, hogy a korábban végzett doktorandusz hallgatók visszajelzései a minőségbiztosítás szerves részét képezzék, amelyről a témavezetők és az oktatók is tájékoztatást kapnak. A végzett hallgatók nyilvántartását és a velük való kapcsolattartást a DI titkára végzi.

A doktoranduszok felmerülő panaszainak kezelése a DI szintjén is az intézményi eljárásrend szerint történik. (Az Óbudai Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzata 12.§-ban foglaltak alapján.)

A doktori iskola működési szabályzata (mellékletekkel)

A doktori iskola minőségbiztosítási terve (mellékletekkel)

Képzési dokumentumok

Képzési terv

Tantervi háló

Tantárgyi adatlapok

Publikációs kritériumok

Jelentkezési lap komplex vizsgára

Egyetemi dokumentumok

Az ÓE Doktori és Habilitációs szabályzata

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/15-az-obudai-egyetem-doktori-es-habilitacios-szabalyzata/

 

Az ÓE Minőségirányítási Szabályzata

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/1-alapdokumentumok/7-az-obudai-egyetem-minosegiranyitasi-szabalyzata/

 

Az ÓE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/2-az-obudai-egyetem-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/iii-kotet-hallgatoi-kovetelmenyrendszer/1-az-obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-study-and-examination-regulations-of-obuda-university/

 

Az ÓE Esélyegyenlőségi szabályzata

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/1-alapdokumentumok/8-az-obudai-egyetem-eselyegyenlosegi-szabalyzata/

 

Az ÓE Szellemitulajdon kezelési szabályzata

https://old.uni-obuda.hu/files/az_obudai_egyetem_szellemitulajdon-kezelesi_szabalyzata.pdf

 

Az ÓE Intézményfejlesztési terve

https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/1-alapdokumentumok/9-az-obudai-egyetem-intezmenyfejlesztesi-terve/

ALUMNI

 • IMDI Alumni tagok
 • Jelentkezés Alumni tagnak
 • Hírek, események
Frissítve: 2023.03.21.